ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3130  по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕНЕЛОПА АГРО“ ЕООД, представлявано от законния си представител К.Л., редовно и своевременно  призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Ш., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован, представлява се от ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Ш.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба от „Пенелопа Агро“ ЕООД, гр. Сливен , ж.к. Индустриален, ул. Керамика №2, вписана в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 202045722, със законен представител К.Л., против Ревизионен акт №Р- 02002017 000906-091-001/07.08.2017г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от М.М.-Б.на длъжност началник сектор „Ревизии” в дирекция „Контрол” при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Й.В.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 251/ 30.10.2017г. на  директор на Дирекция „ОДОП“ – гр. Бургас, с който  на лицето са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2015г. в размер на 12606,47 лева главница ведно с начислени лихви в размер на 1731,29 лева към 30.10.2017г., поради непризнато право на преотстъпване на данък по чл.167, ал.1, т.3 ЗКПО.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест, дадена  и с разпореждане №8441/22.11.2017 година. В тежест на административният  орган  да установи наличието на материално- правните педпоставки за издаване на оспорения административен акт, както и спазване на процесуалните правила при провеждане на производството в степен ненарушаваща правото на защита на жалбоподателя.

АДВ.Ш.: Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства,  подробно описани в молбата, която представям. Едиственото обстоятелство, което  не установено,  това е пазарната стойност на придобития актив. Нашият доставчик отказа да ни предостави фактура за друга подобна техника. В сайтовете на  българските доставчици на селкостопанска техника няма цени, навсякъде  е вписано, че цената е по договоряне или запитване. Единственият сайт е немски, в който са дадени  цени на техниката, аналогична на техниката, която се закупили. Ако съда прецени, че доказателствата  не доказват в пълното съответствието  на техниката с пазарната стойност Ви моля, да бъде назначена  експертиза, която да отговори на въпроса: Машината телескопичен товарач “ Merlo” , закупена на 24.09.2015 година дали е закупена на стойност равна на пазарните цени за такъв вид техника.Нямам други доказателствени искания.

Ю.К.Т. : Оспорваме жалбата. Моля да приемете  доказателствата, относно квилифицираните електронни подписи. Нямаме доказателствени искания, като във връзка  с уточненията,  направени  от жалбоподателя бих искала да кажа, че  предмета на спора се свежда само до това: Е ли пречка да се упражни това данъчно облекчение, в хипотезата на това каквото е установено, а именно наличие на задължение за лихви за забава и другия правен въпрос е придобили  ли са този актив, за който е ползвано облекчението, след като се касе за финансов лизинг. Всички други предпоставки считаме за изпълнени.

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост, както и представените в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИЕМА писмените доказателства на ответния орган относно квилифицираните електронни подписи, издадени от „Борика“ АД, в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги на служители на ТД на НАП Бургас.

ПРИЕМА уточнението на ю.к.Т. за предмета на спора.

Съдът счита, че по делото не е изяснен към настоящия момент и въпроса за това заприходен ли е телеспопичения товарач по дебита  на см. „207“ -Разходи за придибиване на ДМА и отрезен ли е  в см.“204“ „машини и  съоръжения“.Наред с експертиза е необходима и за това, вещото лице  да извърши проверка  в ТД на НАП Бургас, при която да установи  налице ли е действително сочената забава при заплащане на лихви, съобразно твърденията на органа респ. налице ли са били по сметкита на дружеството жалбоподател суми, с които посочената като забавена платена сума е могла да бъде прихваната. С оглед изясняване на тези обстоятелства съдът намира за необходимо да назначи съебно-счетоводна експертиза вещото лице,  по която след запознаваме с доказателствата по делото да отговори на поствените два въпроса, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА  по делото съдебно – счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси.

НАЗНАЧАВА вещото лице С.В.А., която да бъде уведомена незабавно след внасяне на депозит в размер на 600.00  (шестстотин) лева в 7 дневен срок от днес от страна на жалбоподателя.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено пълно, всестранно  и обективно от фактическа страна

      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го  насрочва за 07.02.2018 година от 13:40 часа, за която дата  и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: