ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3130 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕНЕЛОПА АГРО“ ЕООД, представлявано от законния си представител К.Л., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Ш., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Ш.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 1233/30.01.2018година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Ш.: Нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К.Т.: Аз също нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: В ревизионният доклад има една констатация, която сочи това, че  извършваната от търговеца дейност не е изцяло от производство и реализация на земеделска продукция, а има малък дял от продажба на препарати за растителна защита.Това документално дали е отразено в счетоводството на дружеството?

АДВ.Ш.: Ние не сме го оспорили, знам я тази констанция. Вероятно е така.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, има и продажба от препарати за растителна защита.Печалбата е формирана от двете дейности.

Ю.К.Т.: Нося приложение №2. Това е от електронната система.Взела съм това, което фигурира в системата. То не съдържа цифрите, от които съда се нуждае.

АДВ.Ш.: С  оглед указанията на съда, ние представихме годишните данъчни декларации за 2015г. и 2016 г.с всички приложения към тях.Те са подадени в електронен вид, но видно от тях приложение 2 не е попълвано и подавано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По делото има приложена оборотна  ведомост и вътре са посочени поотделно оборотите от двата вида търговска дейност. На страница №59 /гръб/ от делото са налични данните  в обортната ведомост  за оборотите от продажби на земеделска продукция и за обортите от продажби на стоки. Т.е. това обстоятелство е счетоводно отразено при жалбоподателя.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на страните по делото,

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и прилага по делото заключението на вещото лице С.В.А., на която да се изплати възнаграждение в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, съобразно представената справка-деклаация и в рамките  на внесения по делото депозит.

Ю.К.Т.: Моля да приемете удостоверение за валидност  на електронния подпис на Й.Р.В., като орган по приходите.

АДВ.Ш.: Не възразявам да бъде прието.

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство, а именно удостоверение за валидност на електронния подпис на Й.Р.В..

СТРАНИТЕ: Няма да сочим  други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Ш.: Моля съда да постанови решение, с което да уважи жалбата в цялост и отмени обжалвания ревизионен акт на основанията подробно и изчерпателно изложени в самата жалба. Претендирам  съдебно-деловодни разноски, за което представям списък с приложени доказателства.

Ю.К.Т.: Моля да  потвърдите обжалвания ревизионен акт  в частта, в която е обжалван. Продължаваме да стоим на становището, застъпено и в решението на Директора по съображенията подробно изложени в него.Моля тези доводи да бъдат съобразени при постановяване на съдебния акт. Претендирам разноски в размер, съобразно Наредбата за минималните размери за адвокатските възнаграждения, а именно 960 лева.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: