Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

   641                                   03.04.2018 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Биляна Чакърова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 312 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Община Поморие, представлявана от пълномощника адвокат Ю.Б. от АК- Бургас, против решение № 119 от 13.10.2017 г. по НАХД № 235/2017 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на решението, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че: Община Поморие е спазила определените от МОСВ срокове и е подала прединвестиционни проучвания пред Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г. за проект „Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на канална помпена станция към „ПСОВ-Равда“ и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Каблешково, общ. Поморие“; за инвестиционното предложение е издадено решение на директора на РИОСВ- Бургас да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда; Община Поморие е внесла апликационна форма, с която кандидатства пред ПУДООС за техническа помощ за изготвяне на работния проект, но за реализиране на проекта е необходим значителен финансов ресурс, с който общината не разполага; Община Поморие е депозирала пред директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“- Варна заявление да бъде изменено и продължено разрешително № 23140036 от 09.01.2015 г. С така изложените обстоятелства е мотивиран извод за несъставомерност на деянието. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и на наказателното постановление, като сочи, че при съставянето на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, изразено в „посочването на произволни свидетели при съставянето на акта“.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание. Не е заявено становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, е потвърдено наказателно постановление № 45/06.06.2017 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 200, ал.1, т.2 от Закона за водите е наложена на касатора Община Поморие имуществена санкция в размер на 2000 лева. Съдът е счел, че деянието е установено по несъмнен начин и е съставомерно, а при определяне на наказанието са изпълнени изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Нарушението е установено при извършена на 07.02.2017 г. проверка от служители на РИОСВ- Бургас на канализационната система на гр. Ахелой, общ. Поморие. В хода на проверката е взета еднократна и съставна водна проба от отпадъчните води на изход от Поток № 1 и Поток № 2, преди заустване в река Ахелой, за което е съставен Протокол за проверка № К-3-14/07.02.2017 г. На взетите проби от отпадъчни води е извършен анализ, резултатите от който са отразени в Протокол от изпитване № 03-0060/14.02.2017 г. на РЛ Бургас 03 и сочат значително отклонение по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото на община Поморие разрешително за заустване.

С нормата на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ е предвидена санкция в размер от 2000 лева до 10 000 лева за физически и юридически лица, които ползват водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изграждат такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. В случая няма спор, че на Община Поморие е издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води № 2314 0036 от 09.01.2015 г., за експлоатация на обект: канализационна система на гр. Ахелой, общ. Поморие. Не е спорно също така, че взетите в хода на проверката проби от непречистени отпадъчни води са показали значително отклонение от предвидените с него индивидуални емисионни ограничения. Следователно, налице са признаците от състава на нарушението, за което касаторът е санкциониран. Този извод не се променя от данните за депозирано пред директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“- Варна заявление за изменение на разрешително № 2314 0036 от 09.01.2015 г., доколкото по заявлението е постановен отказ, видно от приложеното на л.35 от делото на ПРС решение. Наведените в касационната жалба доводи за предстоящо реализиране на инвестиционен проект „Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на канална помпена станция към „ПСОВ-Равда“ и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Каблешково, общ. Поморие“, са ирелевантни за съставомерността на деянието и не следва да бъдат обсъждани при формиране на изводите по съществото на спора.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 13.10.2017 г. по НАХД № 235/2017 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.