ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети февруари                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 312 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.С., не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Я.Я. разузнавач в първо РУ на ОД на МВР Бургас се явява лично.

 

АДВОКАТ К.: Желая да се гледа делото в присъствието на моя клиент. Сега се запознах с преписката и считам, че тя не е пълна, тъй като липсват обясненията дадени от моя клиент в мое присъствие  в 9,40 часа, тази сутрин.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да ни се предостави възможност да доведем лицето. Колегата е тук и ще му кажа да донесе и обясненията.

 

Съдът счита, че делото следва да бъде отложено за 16,10 часа, за да може да бъде доведен жалбоподателят.

        

Съдът ОБЯВЯВА почивка от 15.35 до 16.10часа.  

 

На именното повикване в 16:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.С., се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Я.Я. разузнавач в първо РУ на ОД на МВР Бургас се явява лично.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед становището на страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.С.С. против заповед за полицейско задържане рег.№431 зз-38 от 09.02.2017г. издадена от  разузнавач при Първо РУ при ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.72, ал.1, т.2 от ЗМВР, е задържан за срок до 24ч..

          

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, както и направените доказателствени искания, изключая разпита на свидетел по т.3 в жалбата, тъй като в момента към 16,00ч. е в Първо районно управление. Това е спътникът на жалбоподателя К.Д.. Сутринта са му казали, че го призовават в 16,00 часа да се яви в Първо районно и той е отишъл.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Не съм виновен. Не знам за какви кученца става въпрос.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбата е неоснователна. От мен се искаше дотолкова, доколкото да изготвя самата заповед технически. Основно за самите мотиви и самото задържане е на колегата началник групата. Представям и моля да приемете обяснението, което е дадено от жалбоподателя днес сутринта. Представям обяснението в оригинал. Знам за самото престъпление и знам за какво става въпрос. Представям и докладна записка и моля да я приемете.

 

Съдът след като се запозна с оригинала на обяснението дадено от жалбоподателя направи копие и го върна на ответника.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм с обяснението. То е дадено в мое присъствие. Моля да ми се предостави възможност да се запозная с докладната записка. Да се приеме обяснението от жалбоподателя. Що се отнася до докладната записка, оспорвам същата и считам, че не може да бъде приета като доказателство по делото, тъй като намирам за недопустимо, чрез така наречените пресъздаващи чужди твърдения да се ангажира съдът да взема отношение по посоченото в самата докладна записка от оперативна информация, чиито източник естествено не е ясен. Няма как да бъде проверен, а в същото време  ангажира отговорността на доверителя ми. Със същия успех в тази докладна записка може да фигурира и моето име и аз трябва да доказвам, че нямам нищо общо, с каквато и да е кражба. Задача на оперативните служби е да легализират получената от тях оперативна информация и това може да стане по начините и способите предвидени в НПК. Така голословно да се хвърля едно твърдение и съдът да го цени по същество, намирам за пряко ограничаване правото на защита на едно лице, което и да е то. Моля ответникът да отговори на въпросите по чл.176 от ГПК посочени в жалбата, тъй като самата заповед е немотивирана, няма фактически основания и не знам как да защитавам доверителя си. Обади ми се съпругата на С. някъде 8,40ч. и в 9,30ч. отидох в Районното управление.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Преди да дойде адвокат К. не бях попитан дали искам да се свържа с него, ако бях питан щях да кажа, че искам да му се обадя. Всичко стана много бързо и не са ме питали. Отказах да подпиша документите, защото адвоката не беше при мен. Адвокатът дойде в 9,30ч., а документите ги видях след като адвокат К. си тръгна и отказах да ги подпиша, защото го нямаше адвоката.

 

АДВОКАТ К.: Връчиха ли Ви препис от заповедта, която отказахте да подпишете?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: След като отказах да подпиша заповедта, не са ми дали копие от нея. Поне в мен няма никакъв документ.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Въз основа на докладната издадох заповед. До мен е предадена информация, че е извършено престъплението и аз издавам заповедта. В 8.00ч. го задържахме, а в 8,30ч. изготвих тази заповед. Не съм присъствал, когато заповедта е връчена на жалбоподателя да се запознае с нея, както и на отказа от негова страна да ги подпише.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Жена ми е звъннала на адвокат К., като на нея и се е обадил  колегата, с който бях сутринта, когато ме задържаха. Когато дойде адвокат К. в Районното управление не знаех, че е ангажиран.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Аз направих лични обиск на лицето.

 

АДВОКАТ К.: Докладната записка е с щемпел 09.12.2017г. и твърдя, че докладната е изготвена след заповедта за задържане и не представлява част от административната преписка, а служи за оправдаване на така предприетите от полицейските служители действия по ограничаване правото на свободно придвижване на жалбоподателя. Долу могат да напишат каквато и да е дата, но няма как в деловодството да входират на 08.02.2017г..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Аз излизах сутринта от тунела, от къщи, на ул.“К.“ №, гр.Б.,  с колегата  и полицаите бяха в кола -  тъмно синя „Астра”. Попитаха ни на „Работа ли” и ние казахме „Да” и те казаха „Хайде с нас”. Колегата му съобщиха в 16,00ч. да отиде в районното, а мен ме взеха. Питах за какво става въпрос и те казаха, за кученца, куче, нещо такова и аз не знам точно какво.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Представям списък по чл. 80 ГПК, който моля да приемете.

 

ОТВЕНТНИКЪТ: Тези тълкувания на адвокат К. може да прави каквито и да е заключения. Нямам доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и като намерите предприетото спрямо жалбоподателя задържане за абсолютно недопустимо, да постановите решение, с което да отмените оспорената заповед за задържане №38/09.02.2017г. на полицай Я.. Моля, при постановяване на съдебния акт да съобразите следното: На първо място, сам административният орган заявява пред Вас, че всъщност той предприема тези действия въз основа на една докладна записка, в която друг полицейски служител пише, че получил оперативна информация, от неизвестно кого, за това, че доверителя ми се бил интересувал от кученца и след кражбата се бил укрил. Доверителят ми живее на квартира на посочения адрес, полицаите много добре знаят къде живее, защото отиват там да чакат, да го вземат. Данни за такова укриване са несъстоятелни. На второ място, ако са имали действително сигнал, че е замесен в кражба на кученца, елементарно е да влязат в дома му, било с разрешение на съдия или при условията на оперативна самостоятелност с последващо одобрение, за да видят дали кученцата не са там, дали няма кучешка храна, дали няма косми от кученца. Това означава, че те не търсят кученца, те търсят друго, да бъде изолиран г-н С., защото имат сметки за оправяне с него по едно друго дело, по което онзи ден съдия Димитров прекрати делото, защото съм внесъл таксата по- късно, без да е било прекратено към този момент делото. Като казах на г-н С. да напишем жалба, той каза „Няма да се занимаваме с глупости, нищо няма да стане”. И полицаите следейки това дело, което е за заповед за задържане през декември, когато смятат, че е замесен в палеж и затова го задържат сега и започват разговора не за кученцата, а за другото. На последно място, ако действително г-н С., според твърденията на полицейския служител Кирязов има нещо общо с кражба на кученца, елементарно е да се проверява тази информация и когато имат потвърждение и когато могат да легализират тази информация, било по ЗМВР, било по НПК, да дойдат и да го приберат, но да използват такива клишета, като оперативна информация, която нито съда, нито аз като защитник, още по-малко жалбоподателят може да провери, намирам за недопустимо да се ограничава правото на лична свобода. Този човек трябваше днес да бъде на работа, а той стои цял в Районното управление, за да си вършат работа по начин, по който не е предвидено, нито в устройствения закона на МВР, нито в НПК. Отделен съвсем дребен щрих или детайл е нарушаването на правото на информираност, тъй като конвенцията, която има предимство пред цялото национално законодателство, в чл.5 буква „с”, казва че ако едно лице е обвинено, когато просто е обвинено, може да бъде задържано, но ал.2 от същия член гласи, че трябва да бъде информирано в пълнота за причините и основанията на които се предприема това действие ограничаване правото на лично свобода. Иначе биха могли да си работят колкото и когато си искат стига да не засягат личната свобода на едно лице, защото всеки е невинен до доказване на противното. По тези съображения, Ви моля да намерите, че представената докладна записка съдържа толкова рехави и несъстоятелни твърдения, че не може да служи като основание един човек да бъде задържан до утре до 8,00ч.. Ако пишеше лицето е бил забелязано по телосложение, да е бягал, да се укрива, бих приел основание за предприемане на действия по ЗМВР, но такова нещо дори не се твърди. По тези съображения моля да отмените заповедта и присъдите на доверителя ми направените разноски и ако уважите жалбата да бъде разпоредено да бъде освободен в съдебната зала.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам какво да добавя. Невинен съм, не съм се укривал, ходя на работа, прибирам се в къщи. Поддържам казаното от адвокат К.. Не се занимавам с криминални деяния.  Не съм откраднал нищо през живота си, камо ли кученца.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Законът за МВР ми дава право да задържам лица когато има предположение, че дадено лице е извършило престъпление, както е в случая.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия в ЗМВР е посочено когато има данни, че е едно лице е извършило престъпление, както законът, така и трайната практика на Върховен административен съд казва, че не може задържането да бъде въз основа на предположение. Законодателят е фиксирал данни, а това означава да могат бъдат обективно проверявани и съдът упражнявайки съдебен контрол да прецени може ли да даде вяра на тези или на навежданите от защитата доводи. На последно място предвиденото в нормата чл.72, ал. 4 от ЗМВР, че по жалбата съдът се произнася незабавно и означава, че съдът ако намери жалбата за основателна и постанови решение, с което отменя заповедта за задържане, това означава, че лицето следва да бъде незабавно освободено, защото  идеята на съдебния контрол е лицето да бъде изправено пред съда и съдът да каже потвърждава заповедта и лицето се връща до изтърпяване на 24 часовия срок в ареста, ако отмени заповедта, няма форма, няма основание едно лице да бъде задържано предвид отменителното съдебно решение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в 17,10 часа.

ДАВА почивка от  16,37 часа до 17,10часа.

 

В 17,30 часа в присъствието на страните съдът обяви съдебното решение и връчи препис от същото на страните.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от днес.

 

Съдебното решение да се приложи към делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  17,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: