Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     754/24.04.2015                     град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: Таня Евтимова

Членове:   1. Станимира Друмева

       2. Румен Йосифов

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 312 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП - Бургас против решение № 45/20.01.2015г., постановено по НАХД № 5206/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 1251/10.12.2012г. и наложената на „Ники Стил“ ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Априлци“ № 7, представлявано от управителя Н. А. имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се не се представлява от пълномощник и не изразява становище по оспорването.

Ответникът – „Ники Стил“ ООД се представлява в съдебно заседание от адвокат Т. от БАК, която пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Ники Стил” ООД против наказателно постановление № 1251/10.12.2012г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, вр. с чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, Районен съд – Бургас е отменил наказателното постановление като е приел, че фактът на нарушението, неговите обективни елементи и обстоятелствата, при които е извършено, не са доказани.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и трябва да се остави в сила.

От фактическа страна по делото е установено, че на 14.06.2012г. при извършена проверка в търговския обект кафе „Пулс“, стопанисван от „Ники Стил“ ООД, за м.05.2012г. са отчетени продажби на стока отразени в компютърна конфигурация с програма за отчитане на продажбите „Карат сервиз“ в размер на 11 369,90 лева, а регистрираните продажби чрез издаване на фискални бонове от ЕКАФП за м.05.2012г. в размер на 6 859,80 лева. За разликата в размер на 4 510,10 лева проверяващите са приели, че е от продажби, които не са регистрирани с работещия в обекта ЕКАФП – Датекс ФП2000КЛ - №ДТ432139. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.25, ал.1, от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. с чл.186, ал.1, т.1, б.“а“, вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС. Съставен е АУАН и е издадено наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод ли пощенски паричен превод по чл.3, ал.1. Според ал.4 фискалната касова бележка от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие от всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител. Неизпълнението на задължението за издаване на фискален бон или касова бележка при извършване на плащането е скрепено със санкция, която е разписана в чл.185 от ЗДДС – имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 лева до 2 000 лева.

В настоящият случай от събраните в хода на административното и съдебното производство доказателства не може да се установи по категоричен начин вмененото на дружеството административно нарушение. Липсват доказателства за естеството на сумата от 11 369,90 лева в компютърната конфигурация на обекта - дали това са отчетени продажби, за какъв период и от кого са отчетени. В резултат на това не може да се прецени и естеството на разликата от 4 510,10 лева – дали тя е от продажби, от внесени суми или има друг произход. Отделно от това, административнонаказващият орган е вменил на дружеството като нарушение неиздаването на множество касови бележки за месец май 2012г. при положение, че неиздаването на всяка една касова бележка представлява отделно нарушение. Като е достигнал до аналогични фактически и правни изводи, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, което трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45/20.01.2015г., постановено по НАХД № 5206/2014г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.