ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  312  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  15,50 часа се явиха:

 

Жалбоподателите – Т.А.К., И.С.К., Е.С.К. - редовно призовани, не се явяват. За всички тях адв. К..*** - редовно призован, се представлява от адв. Б.Й.

Заинтересованата страна – Б.Д.Д. - редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна – К.Д.Д. - редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна – Т.Д.Д. - редовно призован,не се явява.

Заинтересованата страна – Д.Г.Д. - редовно призован, не се явява.

Явява се вещото лице А.И.Д..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата жалба.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Да се изслуша вещото лице.

 

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата. Твърдим, че заповедта ни е изготвена на база чл. 41, ал. 3 от ЗАП, който изисква пазарна оценка на имотите. Не се противопоставяме за изслушване на вещото лице.

 

С оглед становищата на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложената по делото административна преписка, съгласно описа на л. 1 от делото.

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице.

 

А.И.Д.46  години, българин, български гражданин, без родство със страните, висше образование, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Формираната оценка от 324 лева на каква база сте я изчислили?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изчислил съм я на база Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски имоти от 1998 г. и последното изменение 2008 г. – действащи към момента. В заключителната част на заключението - т. 1 съм написал 412 кв.метра от „новообразуван имот № 105”, искам да уточня, че следва да се чете – 520 кв.метра от новообразуван имот № 141 и цената е 324 лева, тоест  поправям квадратурата на имота, неговия номер по плана на новообразуваните имоти, както и определената от мен цена, която вместо 257 лева, следва да се приеме на 324 лева.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ К.: При така направеното уточнение от вещото лице, да се приеме ли експертизата?

 

АДВ. К.: Да се приеме експертизата.

 

АДВ. Й.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме корекцията, която вещото лице направи в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

С оглед становищата на страните като намира, че вещото лице е изпълнило поставената задача, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит. /издаден РКО-300 лв. на 11.05.2009 г./

 

АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ. Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Не знам какво може да се сложи повече по делото. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид становищата на страните и като намира делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. К.: Моля да уважите предявената жалба. В същата подробно съм описала, че съгласно § 31, ал. 2, т. 1 от ППЗСПЗЗ процесната земя следва да бъде определена като стойност по начина и размера посочен в приетата експертиза. Този параграф е посочен и в самата заповед на кмета на община Созопол, която съм атакувала пред Вас. Моля да постановите съдебен акт, с който измените заповед Z-1567/20.11.2008 г. на кмета на община Созопол в частта, в която е определена оценката на земеделския имот, като я намалите до размера, посочен в съдебно-технико икономическата експертиза, а именно 324 лева. Моля за присъждане на направените по делото разноски – депозита за експертизата.

 

АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата и потвърдите заповедта като законосъобразна, с оглед изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, изискващ изготвяне на пазарна оценка на имотите продавани от общината на физически и юридически лица.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Поддържам адв. Й. за това което каза, защото смятам, че община Созопол продава тази земя по пазарни оценки, защото за мене тази земя не е земеделска, тъй като скоро ми бяха реституирали в същата местност подобен парцел, след което за същата година аз си платих данък на общината. Нямам какво повече да добавя.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. К.: ЗОС не намира приложение тъй като от приложените по делото доказателства се установява, че доверителите ми ползват § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка с това правно основание начина по който следва да се определя цената на  земеделската земя, каквато е процесната, е именно този, определен в Наредбата за условията и реда за установяван на текущи пазарни цени на земеделски земи.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16,00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: