О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Град Бургас,  18.03.2009 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на осемнадесети март 2009 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

                                      

като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело  № 312 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Т.А.К., И.С.К. и Е.С.К., с посочен в жалбата адрес:***, против заповед № Z – 1567/20.11.2008г. на кмета на община Созопол в частта, с която е утвърдена определената по реда на § 31, ал.2, т.1 от ПРЗ на ППЗСПЗЗ, вр. § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, обективирана в протокол № 0111/07.11.2008г., цена в размер на 38 999 лв. за новообразуван имот № 141 по плана на новообразуваните имоти в местността ”Митков мост”, землище с.Черноморец, общ. Созопол, с площ от 520 кв.м., и жалбоподателите, като определени купувачи на описания имот, са задължени да заплатят определената продажна цена на имота и други съпътстващи плащания, изчислими въз основа на определената продажна цена.

Жалбоподателите изразяват несъгласие с посочената в заповедта цена на имота, като считат същата за неправилно определена, като завишена, по причина на неизпълнение на изискването за определянето й съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. Молят съдът да измени административният акт в оспорената част, като я намали до размера, определен с Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. Правят искане за назначаване на съдебно – техническа експертиза със задачи, поставени в жалбата (лист 3 от материалите по делото).

Ответната страна – кметът на община Созопол, изпраща преписката по оспорения административен акт, с приложен списък на страните в производството по издаване на административния акт, с посочване на адресите, на които те последно са били призовани. Няма искания по доказателствата.

На основание чл.154, ал.1 от АПК съдът следва да конституира като заинтересовани страни по делото лицата, посочени в приложения списък от административния орган.

Съдът констатира, че към жалбата не са приложени преписи от нея според броя на останалите страни, съгласно изискването на чл.151, т.4 от АПК, поради което следва да даде указания в тази насока. 

По направеното от жалбоподателите доказателствено искане съдът намира същото за допустимо и тъй като в настоящото производство страните са длъжни да изчерпят всичките си доказателствени искания преди първото по делото заседание,  следва да бъде уважено.

С оглед горното, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни по делото лицата, посочени в приложения списък от административния орган (лист 2 от материалите по делото), в качеството им на наследници на Д.А. С..

УКАЗВА на жалбоподателите задължението им да изправят нередовностите на жалбата, като представят в 7-дневен срок от съобщаването в деловодството на Административен съд – гр.Бургас 4 броя преписи от жалбата до съда за изпращане на останалите заинтересовани страни по делото.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателите, че при неизпълнение на указанията на съда в горния срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

ДОПУСКА извършването на съдебно – техническа  експертиза, която да се изготви от вещото лице А.И.Д., след внасяне на депозит от жалбоподателя в размер на 300 /триста/ лева, платим по сметка на Административен съд – гр.Бургас в седмодневен срок от получаване на съобщението. Вещото лице да даде отговор на въпросите, посочени в жалбата (лист 3 от материалите по делото), след представяне на документ за внесения депозит от жалбоподателя в деловодството на Административен съд – гр.Бургас.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 11.05.2009г. от 15,50 часа, за която дата и час да се призоват страните. Вещото лице да се призове за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесен депозит за изготвяне на съдебно – техническата експертиза.

ПРЕПИС от определението на съда да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.                                

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: