ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3128 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Приморско, редовно призована, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Д.Ч., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството се движи по реда на чл. 226 АПК.

С решение  № 13740/14.11.2017 г. е обезсилено решение №1011/08.06.2017 г., постановено по административно дело № 2562/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, с което е отменена финансова корекция, наложена с покана за доброволно изпълнение изх. №1000-16946/06.12.2016 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

С решението на Върховен административен съд са дадени задължителни указания на настоящия съд. Същите са изпълнени с писмо на Община Приморско от 15.12.2017 г., в което изрично е посочено, че жалбоподател по настоящото дело е Община Приморско.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата на Община Приморско. Поддържам писмените становища, които до момента са подавали колегите.

Няма да сочим други доказателства.

 

Във връзка с изявлението на явилата се страна, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо административен съдия, считаме, че процесната покана за доброволно изпълнение на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  не представлява властническо волеизявление по смисъла на чл. 71 и чл. 73 от ЗУСЕСИФ . С подписването на договора ИАРА придобива качеството на контрагент. В тази връзка моля да отхвърлите жалбата като недопустима, неоснователна и  необоснована.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Моля за срок за писмена защита.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на административния орган да представи подробни писмени бележки в 10-дневен срок.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: