Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 27                 Година 09.01.2018                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав, на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С. Х.

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 3125 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от ЕТ „Океан - П.М.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.„Ветрен“, ул.„Ал. Стамболийски“ ***, представлявано от П.М. против решение № 120 от 13.10.2017г. постановено по н.а.х.д. № 270 по описа за 2017г. на Районен съд Поморие. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно. Не споделя изводите на съда обосновали изменение на издаденото наказателно постановление и счита, че неправомерно е ангажирана отговорността на търговеца на соченото основание. Прави искане да се отмени обжалваното решение и да се постанови ново, с което да се отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът – Териториална дирекция на Национална агенция по приходите  гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение, Районен съд Поморие е изменил наказателно постановление № 245253-0157364/10.02.2017г. издадено от началник сектор „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл.118 ал.4 ЗДДС, във вр. чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, като съдът е намалил размера на санкцията на 500 лв., на основание чл.185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС. За да постанови решението си съдът е приел, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, като с неотразяване на промяната в касовата наличност е осъществен от обективна страна съставът на нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, но по делото не са ангажирани доказателства от страна на наказващия орган, че нарушението води до неотразяване на приходи, обосноваващо налагане на санкцията в размера по чл.185, ал.2 от ЗДДС.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението е правилно, възраженията на касатора са неоснователни.

Установява се по делото, че на 24.10.2016г. при извършена проверка за спазване на данъчното законодателство на търговски обект – магазин за продажба на риба и рибни продукти, находящ в гр.Поморие, ул.„Княз Борис I“ № 106А, стопанисван от касатора, е констатирана разлика в касовата наличност от 281,48 лева, като разчетената касова наличност от фискалното устройство е 56,43 лева, а установената фактическа такава е 337,91 лева.  По делото липсват твърдения и доказателства тази сумата да е резултат от продажби, поради което актосъставителят и наказващият орган правилно са квалифицирали установеното нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съгласно която  „Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.“. От анализа на цитираната разпоредба е видно, че същата има за цел създаване на условия за съпоставимост на касовата наличност с документираните със съответното фискално устройство суми от продажби и от извършени служебно въвеждане и извеждане на суми във всеки един момент.

Неоснователни са наведените с жалбата твърдения относно произхода на установената разлика в касовата наличност, тъй като описът на наличните в касата парични средства е извършен лично от продавач – консултанта в обекта, като същият следва да е наясно дали в обекта има едно или две фискални устройства и къде се намира касата на всяко едно от тях. Дори да се приеме, че в обекта е било налично второ фискално устройство, то касаторът е следвало да осигури условия за съпоставимост на касовата наличност с документираните с всяко фискално устройство суми, като в този смисъл е недопустимо смесване на паричните средства от двете фискални устройства. Също така, следва да се има в предвид, че тези възражения не са направени в момента на проверката за да може действително да се установи, че в обекта има две фискални устройства и  каква е касовата наличност на второто от тях, за да може да се приеме, че не е била налице така констатираната разлика. Към настоящия момент тези възраженията се явяват защитна теза, която не се подкрепя от събраните в хода на производството доказателства.

Според разпоредбата на  чл.185, ал.2 ЗДДС, извън случаите по ал.1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лева, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лева, като съгласно изречение второ, когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал.1.

Настоящият касационен състав изцяло споделя изложените от районния съд мотиви, обосновали изменение на процесното наказателно постановление. Правилно е посочено, че доколкото от наказващият орган не е констатирано и от доказателствата по делото не се установява, че разликата в касовата наличност се дължи на неотразяването на приходите, размера на наложената имуществена санкция неправилно е определен съгласно изречение първо на чл.185, ал.2 от ЗДДС, вместо по изречение второ, в размерите по ал.1, а именно от 500 до 2000 лева. В случая не е налице процесуална пречка да бъде процедирано по този начин, тъй като не се променят  фактите изложени в АУАН и НП, срещу които се защитава касатора и правото му на защита не е нарушено.

Съгласно чл.27 от ЗАНН, административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Според настоящия съдебен състав, определеният от районния съд размер на наложеното наказание, в минималния размер предвиден от законодателя в нормата на чл.185, ал.2, във връзка с ал.1 от ЗДДС, а именно 500 лева, е подходящ за постигане на целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН и да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120 от 13.10.2017г. постановено по н.а.х.д. № 270 по описа за 2017г. на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                              2.