ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 311 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.В. не се явява, редовно уведомен.

Ответникът- началник сектор ПП КАТ при ОД МВР Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.К.В. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-000124/26.01.2017г. на началник група към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с която е наложена на жалбоподателя на осн. чл.171, т.1, б.б от ЗДвП принудителна административна мярка- временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на отговорността, но не повече от 18 месеца.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

СЪДЪТ констатира, че в преписката липсват доказателства за заеманата от издателя на акта Р.Т.П. длъжност, както и че не е приложено наказателно постановление и няма данни дали е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за деянието, съставляващо основание за издаване на оспорената заповед. С оглед на това, следва да бъде изискана от административния орган цялата преписка, в т.ч. доказателства за компетентността на издателя на заповедта и наказателното постановление, в случай че такова е издадено. Приложените в административната преписка писмени доказателства съдът намира за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника- началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание документите, налични в преписката по издаване на обжалваната заповед и неприложени по делото, в т.ч. доказателства за заеманата длъжност от лицето, издало заповедта- Р.Т.П., както и наказателно постановление за деянието, описано в АУАН сериен № 622698 от 25.01.2017 г., в случай че такова НП е издадено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017 г. от 10.40 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: