Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 20.07.2012

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV-ти административен състав, на двадесет и първи юни през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

               2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно нак.а.х.д. № 311 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, против решение № 2844/2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4005 по описа на БРС за 2011г., с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 33139-О-0005384/13.06.2011 г., с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО, на осн. чл. 264, ал. 1 ЗКПО, на Р.Н.М., ЕГН **********, в качеството й на управител на “НМ хотел мениджмънт” ЕООД с ЕИК 200102466, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

В жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение. Касаторът намира за неправилен извода на районния съд, че административнонаказателното производство по издаване на процесното наказателно постановление е образувано в нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН и че АУАН е съставен след изтичане на законоустановения тримесечен преклузивен срок, считано от откриване на нарушителя. Моли съдът да отмени оспореното решение и да потвърди наказателно постановление № 33139-О-0005384/13.06.2011 г. В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Р.Н.М., редовно призована, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя писмено становище по жалбата.  

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира решението на районния съд да бъде отменено като неправилно и наказателното постановление да бъде потвърдено като законосъобразно.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Обжалваното пред районния съд наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0005384/12.05.2011г., съставен от инспектор по приходите в Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас на Р.Н.М., за това, че в качеството си на представляваща “НМ хотел мениджмънт” ЕООД не е спазила законоустановения срок до 31.03.2010г. за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО за определяне на годишната облагаема печалба/загуба и облагане с годишен корпоративен данък за 2009г. Констатацията е направена след като на същата дата 12.05.2011 г. в ТД на НАП – Бургас се явило упълномощено от жалбоподателката лице и подало от името на “НМ хотел мениджмънт” ЕООД годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92, ал. 1 ЗКПО за календарната 2009 г., която декларация била приета и входирана с № 0200014337/12.05.2011г. от инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че процесното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като АУАН, въз основа на който то е издадено, е съставен след изтичане на преклузивния тримесечен срок, считано от откриване на нарушителя, установен в чл.34, ал.1 от ЗАНН. Съдът е счел, че това е самостоятелно основание за отмяната на наказателното постановление, поради което не е разгледал спора по същество.

Така постановеното решение е неправилно.

Съдът не споделя мотивите на районния съд, че нарушителят е бил известен на административнонаказващия орган от деня, следващ деня, в който е изтекъл законоустановения срок за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО за 2009г., т.е. от 01.04.2010г. Този извод би бил верен, ако годишната данъчна декларация не беше подадена въобще. Тогава действително за наказващия орган, който едновременно с това се явява и органът, пред който лицето е длъжно да се регистрира като данъчно задължено, съответно да подаде ГДД, е налице задължението и е изцяло във възможностите му на следващия ден, след изтичане на срока за подаване на декларацията, да направи справка, като съпостави регистрираните лица, с тези които са подали декларация и така да установи в регламентирания от чл.34, ал.1 от ЗАНН срок кои лица не са подали ГДД. В случая, декларацията е подадена, но след срока и преди съставяне на АУАН, затова тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН започва да тече от датата на късно подадената декларация – 12.05.2011г., тъй като в хипотезата на това изпълнително деяние, наказващия орган няма как да знае кога лицето ще подаде декларация след срока. АУАН е съставен на същата дата, поради което няма допуснато нарушение на административнопроизводствените правила при съставянето му.

АУАН и НП са издадени от компетентни за това органи - в кръга на правомощията им по закон и в законоустановените за това, съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, срокове. Както при съставяне на АУАН, така и при издаване на НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Процесното наказателно постановление е издадено при правилно приложение на материалния закон.

В чл. 92, ал.1 от ЗКПО е установено задължение за данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, да подадат годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Съгласно чл.92, ал.2 от ЗКПО годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Неизпълнението на тези задължения съставлява административно нарушение, съгласно чл.261 от ЗКПО. В чл.264, ал.1 от същия закон е предвидено наказание за управител, ликвидатор/синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик на данъчно задълженото лице, което със свое действие или бездействие е допуснало нарушение на чл.261 от ЗКПО. В разглеждания случай, Р.М. е санкционирана за това, че в качеството си на управител на “НМ хотел мениджмънт” ЕООД е допуснала дружеството, като данъчно задължено по ЗКПО лице, да не подаде в законоустановения срок по чл.92, ал.2 от ЗКПО – тоест до 31.03.2010г., ГДД по чл.92, ал.1 от ЗКПО за 2009г. Наказанието й е наложено на основание точната санкционна норма – чл.264, ал.1 от ЗКПО, като размерът на глобата е определен в границите, установени в същата разпоредба, по-близо до предвидения минимум, при съобразяване с критериите, посочени в чл.27, ал.2 от ЗАНН.

По изложените съображения съдът намира касационната жалба за основателна. Като е отменил издаденото наказателно постановление, приемайки го за незаконосъобразно, районният съд е постановил неправилен съдебен акт в нарушение на закона – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1, във вр. ал.2, предл.1 от НПК, вр.чл.63 от ЗАНН, за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2844/2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4005 по описа на БРС за 2011г., и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 33139-О-0005384/13.06.2011г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО, на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО, на Р.Н.М., ЕГН **********, в качеството й на управител на “НМ хотел мениджмънт” ЕООД, ЕИК 200102466, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./