ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети януари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3119 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.П., редовно призован   се явява лично и с адв.Д., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк.М.Л.-Т.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от М.Г.П. против Заповед №03-020-РД/264/01.11.2017г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Бургас, с която на жалбоподателя е отказано финансиране на негово заявление като кандидат с ***от 27.07.2016 г.

АДВ. Д.: Поддържаме жалбата. Поддържаме доказателственото искане. Водим свидетел за разпит. Водим 1 свидетел, който ще установява обстоятелствата, а именно: едно от основанията за отказа е, че въпросните пчелни пити не са свалени от кошерите в периода 20.8-30.9. Свидетелят, който водим, е очевидец и е помагал при свалянето на въпросните пити на жалбоподателя и същият с показанията си ще установява точно този факт, че свалянето не извършено в относимия и изискуем период.

ЮК.Л.-Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приобщена към материалите по делото административната преписка, представена от Държавен фонд „Земеделие“ в цялост. Възразявам срещу допускането и разпита на свидетеля, тъй като считам, че мотивите, изложени в заповедта за отказ за финансиране, намират своето основание в една подробно изяснена фактическа обстановка, видно от представената пред съда документация.

Съдът по направените искания и възражения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2-3, както и доказателствата, приложени към жалбата съгласно описан на л 6.

Съдът СЧИТА, че следва да допусне до разпит поискания свидетел, като по процесуалната стойност на неговите показания ще се произнесе със съдебния си акт.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Д.: Въведете свидетеля.

В залата е въведен свидетелят.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване на самоличността на свидетеля, както следва:

Х.К.Я.- 46 години, средно специално образование, неосъждан, добър познат на жалбоподателя, свидетелят предупреден по наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Да, обещавам да говоря истината.

АДВ.Д.: Знаете ли кога е запознал дейността си по отглеждане на пчели г-н П.?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: През 2012 Г.

АДВ.Д.:  отначало къде отглеждаше пчелите?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  В семейната къща на майка му и баща му в село Д..

АДВ.Д.: След това тези кошери местели ли сте ги някъде? Ако да-къде и ако помните колко бяха на брой?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: През 2015 г. май месец ме помоли да преместим кошерите извън село, където каза, че е регистрирал животновъден обект. Преместихме 61 броя кошери.

АДВ.Д.: Може ида обясните какво означава понятието „да се свалят питите от кошерите“?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Свалят се питите, когато са пълни с мед и се прибират. Центрофугират се. Вади се меда.

АДВ.Д.: Такава дейност по сваляне на питите през 2015 г. Вие извършихте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  Да.

АДВ.Д.: В кой период от годината? Помните ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Август месец, след откриването на лова, следваща по-следващата седмица след откриването на лова, 10-на дена след откриването на лова. На 15-ти се открива лова, след 1-2 седмици почват да се примират питите.

АДВ.Д.: Къде ги прибрахте?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Има специална стая в село, оборудвана. Там ги прибираме.

АДВ.Д.: нямам други въпроси.

ЮК.Л.-Т.: С какво образование сте? Специфично ли е в областта – разбирате ли от пчели?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  От пчели разбират от толкова, че нямам алергии и хода и помагам. Не съм се обучавал нещо специално. Аз самият не отглеждам пчели. Не съм алергичен, не ме притеснява, че ме хапят.

ЮК.Л.-Т.: През 2012 г. жалбоподателят е започнал дейност с пчели. В какво се изразяваше тази дейност?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: През 2012 г. ме помоли да ходя да му помагам, понеже не съм алергичен и от тогава съм почнал да му помагам. Преди години имаше кошери, но се оправяше сам. След 2012 г. понеже знаеше, че не съм алергичен, ми се обади и ходя и помагам.

ЮК.Л.-Т.: Кога е регистриран животновъдния обект на пчелина?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: През 2015 г. май месец, когато местихме пчелите, каза, че с тази цел, затова пчелните семейства от двора ги изместихме извън село. Каза, че е регистрирал пчелин.

ЮК.Л.-Т.: Къде бяха преместени пчелите? На какъв терен, негов собствен, под наем ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  Не мога да кажа. Аз съм човек грубо казано работник.

ЮК.Л.-Т.: Твърдите, че август 2015 г. сте свалили питите от вече преместените кошери?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: От вече преместените със сигурност не е било на 15-ти. Следващата или следващата седмица свалихме питите. Може да е било 25-ти – 27-ми, не мога да отговоря. Знам, че е задължително след откриването на лова.

ЮК.Л.-Т.: Моля да поясня въпроса си, във връзка с това, че е представен договор № 33/19.10.2015 г., където са се помещавали тези пчели - договор за отдаване под наем, където по твърдения са се помещавали тези кошери. В  тази връзка беше и въпросът ми, че са свалени август. Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Тези 61 кошера, които сте преместили май 2015 г., по какъв начин ги преместихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: М. има УАЗ-ка. Хващаме ги, качваме ги на УАЗ-ката и ги преместваме кошер по кошер.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Питите, които свалихте, по какъв начин ги пренесохте до мястото, където се съхраняват?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.:  Има кошчета, които събират по 6 бройки вътре и с тях ги пренасяме. Това има примерно 50-60 сандъка, които събират.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: На какво разстояние е мястото, където г-н П. разположи кошерите си през май месец от предходното място, където бяха разположени?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Около 2 км извън село.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Свалените пити как ги преместихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: В сандъченца на ръка, товарим ги в УАЗ-ката, транспортираме ги, сваляме ги.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Как си спомняте? Въз основа на какви факти си спомняте, че преместването на в кошерите го направихте точно през май 2015 г?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.: През май си спомням, че е, защото на ранна пролет почна цъфтежа на растенията и тогава пчелите почват да събират мед. И тогава се връщат и магазините, рамките, които трябва да събират. Всяка година го правим това нещо. Всяка година се слагат и се свалят рамките.

Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

АДВ. Д.: Представям и моля да приемете разрешение за настаняване на пчелин, издаден от кмета на село Д. от 22.05.2015 г., служебна бележка от кмета на село Д. в уверение на това, че М.П. е собственик на пчелин с 61 броя пчелни семейства. Също представям годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на М.П., както и приложение 3 към нея, и договор за покупко-продажба на мед, както и фактура за продажба на мед от 31.12.2015 г.

ЮК.Л.-Т.: Представените днес доказателства фигурират в материалите по делото. Те са част от изискуемите документи при кандидатстване по мярка 6.3, в този смисъл предоставям на съда.

Съдът КОНСТАТИРА, че представените служебна бележка и разрешение за настаняване на пчелин са част от административната преписка на лист 192 и 193 от делото, поради което не следва да бъдат приемани, тъй като вече са представени.

Представената данъчна декларация се намира на лист 74-78 от делото.

Представените 2 доказателства - договор за покупко-продажба от 12.12.2015 г. на пчелен мед и фактура №3 от 31.12.2015 г.с касова бележка, съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства договор за покупко-продажба от 12.12.2015 г. на пчелен мед и фактура №3 от 31.12.2015 г.с касова бележка.

 ВЪРНА на адв. Д. останалите представени доказателства, които се съдържат като част от административната преписка.

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искани. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.Л.-Т.: Нямам други доказателствени искани. Да се приключи събирането на доказателствата.

Предвид изявленията на страните и като счита делото за изяснено от фактическа страна,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата. Първото основание за отказ  считам, че беше изцяло оборено, доколкото свидетелят категорично заяви, че въпросните пити са свалени в относимия период - след 20-ти август до 30-ти септември 2015 г.

Освен това считам, че въпросното изискване за сваляне на питите в конкретен период, видно от отказа, е неоснователно, доколкото този период е визиран в писмо, конкретно цитирано в самия отказ, като обаче следва да се отбележи,че спазването на този период визира необходимите 2016-18 г., т.е. към 2015г. това изискване не е било налице.

Другото основание за отказ, а именно, че приходът от земеделска продукция е реализиран преди получаване на удостоверение по чл.137 ЗВМД, също е категорично оборено от доказателства по делото, а именно с представените договор за покупко-продажба на пчелен мед от 12.12.2015 г. и фактура № 3 от 31.12.2015 г.- отново за реализирана продажба на мед, е видно, че в конкретният случай жалбоподателят е реализирал дохода си след регистрирането на обекта. По делото е представено удостоверение за регистрация на обекта, което е с дата 31.10.2015 г. Очевидно е и второто основание за отказ, напълно несъстоятелно.

Ето защо моля да отмените отказа, съответно да върнете преписката на административния орган, който би следвало да се произнесе по нея съгласно дадения от съда задължителни указания.

Моля да ми присъдите сторените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям договор за правна защита и съдействие.

         ЮК.Л.-Т.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана в настоящото производство.

         Моля да не бъдат кредитирани свидетелските показания.

         Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева.

Моля да срок за писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения, както и правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение предвид правната и фактическата сложност на делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: