ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3118 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.И., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с пълномощно представено на л.7 от делото. Представя договор за правна помощ и съдействие.

Ответникът началник сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ в Зонално жандармерийско управление Бургас към Дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, редовно призован, се явява лично А.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 6811з-297/13.11.2017г. издадена от началник сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ в Зонално жандармерийско управление Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Мъмрене“ за срок от един месец на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.1, чл.198 и чл.204, т.4 от ЗМВР.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представената от ответника административно-дисциплинарна преписка.

Няма спор, че доверителят ми е изпълнявал разпореждане № 6811р-12410/25.10.2017г. на началника на ЗЖУ Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.13 и л.21 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ О.: Моля да отмените оспорения административен акт по подробно изложени фактически и правни доводи в жалбата.

В настоящия случай е игнорирана изцяло процедурата по налагане на дисциплинарно наказание, т.е. няма акт, който да се счита за начало на административно-дисциплинарното производство. Няма назначена проверка за извършване на дисциплинарно нарушение, няма изготвена справка за резултатите от извършената проверка на наказания служител, не са взети обясненията по повод на нарушението, за което е издадена заповедта, т.е. не са му предявени резултатите от извършена проверка, каквато е трябвало да бъде извършена съгласно ЗМВР. Единственото, което е извършено преди налагане на дисциплинарното нарушение е това дисциплинарнонаказващия орган да поиска от наказания служител да изготви и предаде писмени обяснения относно дейността на патрулно постовата дейност. Това разпореждане е отбелязано върху докладна записка рег.№Р-12481/27.10.2017г., но това разпореждане не е искане на обяснение по евентуално констатирано нарушение от дисциплинарнонаказващия орган. С игнорирането на процедурата е отнето изцяло правото на защита на лицето в хода на административното производство, което е основание за отмяна на издадения административен акт.

Отделно от това, макар, че го считаме като достатъчен довод за отмяна, считаме, че от представените от административния орган писмени доказателства не се установява и описаното в заповедта нарушение, по простатата причина, че нито на наказания служител, нито на който и да е друг служител, са искани сведения относно това, дали наказаният служител е искал разрешение за прибиране патрула или не е искал. Именно това действие е посочено като извършено нарушение.

Моля да ни бъдат присъдени разноски, представям опис.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: Като назначен за началник сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ в Зонално жандармерийско управление Бургас едно от моите задължения е да извършвам проверка на задачите по патрулно постова дейност.

От докладна записка с № 6811р-12481/27.10.2017г. има резолюция на началника на ЗЖУ, която докладна е насочена към мен и устно негово разпореждане да извърша проверка на дейността на наряда. За извършването на тази проверка съм поискал докладна на оперативния дежурен г-н В. Д., докладната е №6811р-13205/10.11.2017г. и съответно обяснение от г-н И. старши на наряда, с № 6811р-13206/10.11.2017г. Настоящото обяснение му е поискано с моя резолюция върху докладна записка, която е на л.30 от делото. Съответно съм получил обяснението и докладна от двете лица, обяснението на И. е получено с протокол за приемане на писмено обяснение.

След като разглеждах документацията и на база чл.196, ал.1 от ЗМвР дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът компетентен да наложи дисциплинарното наказание е установил извършеното нарушение и самоличността на нарушителя е установена. Компетентният орган да наложи наказанието в момента съм аз. В тази връзка, като в чл. 205 от ЗМВР, в ал.2 е посочено, за изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване на проверка, може да разпореди извършването на проверка. Аз съм сметнал, като дисциплинарнонаказващ орган, че няма нужда от извършване на проверка, след което установявам, че съгласно Инструкцията за патрулнопостовата дейност ,чл.60, ал.1, при приключване не е извършено необходимото от страна на наряда и същият е напуснал района, където е бил назначен с разпореждането да изпълнява задачите и имайки предвид обстоятелствата, съм издал обжалваната заповед. Представил съм и дневника, в който имат задължение да се попълват всички сигнали. Дневник, в който е отразена последната комуникация. Той трябва да докладва устно на оперативния дежурен и да се записва в дневника. Трябва да го упомене писмено.

Моля жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ О.: Това, което представлява изявление на административния органа, не отговаря на нормативната база. Няма вътрешен или подзаконов акт, който да задължава искането за напускане да бъде отразявано в дневника, за това се казва дневник за постъпване на сигнали.

Считаме, че изявлението на органа са в защита на нашата теза. Според него нарушението е установено след като инспектор И. е дал своите обяснение на 10.11.2017г. Поддържаме заявеното от нас, че след хода на образуваното дисциплинарно производство обяснение за конкретното нарушение не са искани.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: