ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 22.02.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори февруари              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 3112 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Районна прокуратура Карнобат, редовно призована, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет - Сунгурларе, редовно призован, не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Районна прокуратура Карнобат против чл. 45, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.46, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.47, чл. 48, ал.1, ал.2 и ал.3 от Раздел ІІ „Административно-наказателните разпоредби“, Глава 3 на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе, приета с решение № 30/30.01.2014 г. на Общински съвет Сунгурларе, последно изменена с решение с протокол № 31/30.08.2017 г. на Общински съвет Сунгурларе, с искане същите разпоредби да бъдат провъзгласени за нищожни, а при условията на евентуалност - да бъдат отменени като незаконосъобразни.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам протеста. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно описа от лист 2 от делото, както и представените от същата страна писмени доказателства с придружително писмо с вх. № 13234/08.12.2017 г.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считаме, че в дадения протест правилно е определен видът на допуснатите нарушения в Общински съвет Сунгурларе, които в посочената наредба са определили по-голям кръг от лица, отколкото е посочен в Закона за управление на отпадъците. Има пряко противоречие между реалното управление на отпадъците и атакуваните разпоредби, като законът регламентира лицата, които могат да съставят наказателни постановления и да наказват нарушителите по този закон и те са: директора на РИОСВ, упълномощени от него длъжностни лица, органи на МВР, а не само посочените в наредбата длъжностни лица, определени от кмета на общината. В случая Общински съвет Сунгурларе незаконосъобразно е ограничил кръга от лица, които могат да съставят наказателни постановления по този закон, като с наредбата не могат да се определят правила,които пряко противоречат на нормативния акт, който се явява по-висока степен, какъвто е Законът за управление на отпадъците. Поради това предлагам да обявите за нищожни неговите разпоредби, ако счетете, че същите не са такива да ги отмените при условията на евентуалност. Моля да се присъдят направените по делото разноски.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: