ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Р.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 310 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Г.И.Д., редовно и своевременно призован,  се  явява лично и с адв.А., с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР Бургас, редовно и своевеременно призован, се представлява  от ю.к. В. ,  надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. В.: Да се даде  ход на делото.

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Г.И.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. А.А., срещу Областна Дирекция на МВР Бургас, с ЕИК 129009742, с адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев №46, представлявана от Директора на ОД на МВР Бургас, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 7000,00 лева, представляващи причинени неимуществени вреди в размер на 3000,00лева и имуществени вреди в размер на 4000,00 лева, сочени като пряк и непосредствен резултат на ЗПАМ № 17-0769-002504 от 24.08.2017г. на Началник Група при ОД на МВР – Сектор „Пътна полиция“ гр. Бургас, отменена като незаконосъобразна на основание Решение № 1843/08.11.2017г., постановено по адм. д. № 2637/2017 по описа на Административен съд Бургас, влязло в сила на 24.11.2017г.

Съдът указва доказателствената тежест на страните както следва:  В тежест на ищеца е  да докаже  настъпването на претендираните имуществени и неимуществени вреди в сочения от него размер, наличието на пряка причинно-следствена връзка между посочените вреди и отменения като незаконосъобразен административен акт, както и обстоятелството, че същият  представлява по смисъла на закона противоправно действие, респ. акт на административен орган. В тежест на ответната страна в случай, че излага позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права е да докаже наличието на същите.

Съдът докладва,  че по делото е приложено изисканото административно дело №2637/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 2947/13.03.2018 година е постъпил писмен отговор от ОД на МВР Бургас, чрез ю.к. В.. Към отговора са приложени удостоверение № 769р-2888/12.03.2018 година, издадено от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас за собствени на ищеца МПС-та, регистрирани в базата данни на МВР и заверено копие от пълномощно.

                АДВ.А.: Не съм запознат с отговора на ответника.

Съдът ВРЪЧВА копие от отговора на процесуалния представител на ищеца.

АДВ.А.: Поддържам исковата молба. Моля да се приеме административната преписка и  писмените доказателства.Моля да се разпитат водените свидетели.

Ю.К.В.: Оспорвам изцяло исковата молба по съображенията, посочени в отговора. Моля да приемете  удостоеверението като относимо по делото, както и представената преписка.По отоношение на допуснатите до разпит свидетели не са посочени обстоятелствата, които ще установяват, но по преценка на съда.

ПРОКУРОР Д.: Исковата молба  е допустима.Моля да приемете доказателствата, които са  предствани с нея. Няма да соча доказателства.

Съдът, по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото административната преписка по издаване на отменения индивидуален административен акт, ведно с представените от ищеца и ответника писмени доказателства

ПРИЛАГА по настоящето дело административно  дело №2637/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

Съдът разпореди в залата да бъдат въведени допуснатите от страна на ищеца свидетели, на които снема самоличност, както следва:

Г.Д.Т.: Роден на *** година, ЕГН**********, българин  български гражданин, неосъждан, без родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Д.Я.Д.: Роден на *** г., ЕГН **********, българин,български гражданин,  неосжадан, без родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

С.Д.П.: Роден на *** г., ЕГН**********, българин,български гражданин, неосжадан, без родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

А.Б.А.: Родена на  *** г. ЕГН**********, българка, български гражданин, неосъждана, съпруга на ищеца

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Съдът ПРЕДУПРЕДИ свидетелката А., че с оглед обстоятелството,че се явява съпруга на ищеца  същата може да откаже да свидетелства в настоящото производство.

АНТОАНЕТА А.: Желая да свидетелствам.

След снемане на самоличността на свидетелите от залата бяха отведени всички свидетели, с изключение Г.Т., като пристъпи към неговия разпит.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Познавате ли ищеца Г.Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.Т.: Ищецът ми е работодател.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: С какво Д. Ви превозваше?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.Т.:  До работа ни превозваше с неговия личен автомобил. На едно и също място се чакаме. Един ден  той дойде с друга кола  и ми каза какво е станало. Взимаше различни коли от приятели. Иначе си ни  кара  до обекта. Караше ни с лека  кола, не мога да кажа марка, беше сива на цвят- Шевролет.Сега си ни кара пак като му върнаха всичко. Самата фирма има едно служебно камионче. Той си ни взима, той  ни прибира с неговата кола. През тези два- три месеца работехме в гр.Созопол, в гр.Бургас, правихме  покриви на блоковете  и бяхме постоянно в движение.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Заплащал ли е за ползване на другите автомобили на другите собственици?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.Т.: Да, виждал съм като им дава пари. Виждал съм, че дава  пари на собственик на автомобил с регистрация от Велико Търново. Виждал съм, че дава пари,  но не е ставало директно пред мен. Аз съм виждал, че дава, но за какво, не ме интересува.Карал ни е също с таксита на работа и ни е връщал.

Ю.К.В.: Аз нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР Д.: Как се казва фирмата, в която работите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.Т.: „Изолстрой“, имам трудов договор, аз живея в к/с „Изгрев“. Аз съм видял веднъж, че  е давал пари на собственик на друг автомобил като ни е връщал. Собственика на автомобила  е бил до него. В автомобилът се возим двама човека. Където имаме обекти, там ни е карал.

Съдът отведе от съдебната зала свидетеля Г.Т..

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля С.П..

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Познавате ли ищецаи разкажете как Ви извозваше до работата?

СВИДЕТЕЛЯТ  С.П.: Ищецът ми е  колега, работодател.  Работим в „Изолстрой“ Бургас. Преди да бъде спрян амвтомобила от движение  ни возеше с  личния си автомобил  „Шевролет“ с рег.№1661. След като го спряха от движение, в края на Август взимаше коли от свои приятели. Всеки ден с различни автомобили. Взимаше ни и с таксиметрови автомобили. Взимаше ни сутрин  и  ни караше по обектите. Стока също  ни караше  и вечерта ни прибираше по домовете. Обектите  ни бяха в „Кроношпан“ , в гр.Созопол ходим често. Господин  Д. е заплащал на тези собственици, на които е ползвал колите. На таксиметровите шофьори, пред нас е плащал. Аз  съм  станал свидетел на поне пет плащания – не ги познавам хората, присъствал съм на плащане. Тази сума си беше за цената на автомобила, не съм видял точна сума, виждал съм, че е вадил по 100 лева да плаща. Плащането  зависи от кой  взима автомобила, за деня  или за няколко дена. Ние се срещаме със собственика, аз не винаги съм присъствал на тези плащания,  не съм ги броил. Може и четира да са. За цената  не съм виждал, виждал съм едри банкноти. Казвал е, че тази пари са за заплащане на авотомобила.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: С „Рено меган“ превозвали ли сте се?

СВИДЕТЕЛЯТ  С.П.: Да, „Рено меган“ с великотърновска регистрация, но не помня номера на коли.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.:На съвместна среща ли ставаше плащането?

СВИДЕТЕЛЯТ С.П.: Присъствал съм  на момента на плащане ,  в автомобила, извън автомобила. Като ни вземе от работа и като тръгнем да се прибираме  ставаше плащането. Към края на август, като му взеха колата, не мога да кажа дата.  Продължи около три месеца.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Д.: Защо Ви вземаше с коли от домовете?

СВИДЕТЕЛЯТ С.П.: Защото беше най-удобно за нас и за него. Аз имам трудов договор. По принцип не е задължен да ни превозва до обектите.

ВЪПРОС НА СЪДА: Фирмата, в която работите има ли автомобил?

СВИДЕТЕЛЯТ С.П.:Да, сега има. Преди това нямаше. Имаме автомобил от месец март тази година. Аз шофирам служебния автомобил. Друго МПС нямаме.

Съдът освободи  от съдебната зала свидетеля С.П. и въведе в залата свидетея А..

ВЪПРОС НА АДВ.А.:Знаете ли, че са свалени номерата на автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Разбира се, че знам, че са му свалили номерата на автомобила. Съпругът ми изпадна в стрес, не можеше да спи. Вдигна кръвното.Автомобилът го използваше за каране на работници,  за  ходене в офиси, обекти. Имаме едни автомобил „Шевролет“ с рег.№ 1661.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Колко време бяха тези притеснения като период?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Три месеца и продължават и сега. След третия месец се поуспокоиха нещата.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Знаете ли защо остана без автомобил съпруга Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Защото е бил изтекъл срока на шофьорската книжка и трябваше веднага да вземе медицинско и за  48 часа стана всичко. Дейстията  бяха предприети след като беше приложена мярката.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Д.: Този автомобил чия собственост беше?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Семейна.Мога да кажа, че няколко коли са използвани.

Съдът освободи свидетелката А. А..

Съдът въваде в  съдебната зала свидетеля Д.Д..

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Познавате ли ищеца Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Познавам ищеца от около 10 години. Съседи сме и  живеем в една кооперация.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Знаете ли да е спиран от движение автомобила му и какво Ви е споделял?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: В началото си мислех, че са му открадните номерата на колата, но  после разбрах, че са свалили номерата. С този автомобил си върши работата. Имаше притеснения, стана по- раздразнителен, мислех, че за нещо ми е обиден.  Нервен ли е, не знам какво е станало с  него.

ВЪПРОС НА СЪДА:  Това продължава ли сега?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Ние сме се събирали на общи събрания, той винаги е бил позитивно настроен, сега не е така.

ВЪПРОС НА Ю.К.В.: Колко често го виждате?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Два или три пъти на ден. Паркоместата ни са едно до друго.

АДВ.А.: Нямам други искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.В.: Аз също нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Д.:Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А.: Моля да постановите решение, с което да уважите изцяло исковата претенция по исковата молба на Г.Д. *** да заплати исканите суми. От  събраните по делото доказателства се установи, че вредите както имуществени, така  и неимуществени са причинно-следствена връзка с незаконосъобразно издадената заповед за прилагане на ПАМ. Моля да осъдите ответника да  заплати и съдебно-деловодните разноски за което представям списък.Подробни  съображения ще изложа в писмени белижки и моля за срок.

Ю.К.В.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяла както като неоснователна, така и като недозакана както претенцията за имуществени, така и тази за неимуществени вреди. По отношение на претенцията за имуществени вреди - изцяло недоказано се оказа обстоятелството, че такива са налице. В хода на производството не бяха ангажирани доказателства, които да удостоверят, че за периода  ищеца  е ползвал чужди автомобили, за които е заплащал наемна цена. Разпитаните свидетели, работещи във фирмата, на която ищецът е работодател не следва да се кредитират  поради това, че са зависими от волята на ищеца. Същите не потвърдиха сочените обстоятелства. Първият свидетел заяви, че ставал свидетел на еднократно даване на  някаква сума, не удостовери лицето на което е предадена и без ясна идея каква сума е предадена на  човека. Вторият  разпитан  свидетел твърдеше за други случаи,  в които е присъствал, но не посочи  точния брой,  не посочи конкретна сума или лица. С оглед на което изцяло недоказан е претендирания размер в общ размер на 4000 лева. Отделно от  това процесният автомобил е личен на ищеца, това че той е преценил, че следва да го ползва при упражняване на търговската си дейност, не може да е пряка  и непосредтсвена последица от издадената ЗПАМ лишаването му от тази възможност, още повече, че от приложеното по делото  административно дело, в хода на което е отменена мярката се установи, че с определение на съда по делото изпълнението на заповедта е спярно в хода на производството т.е. периода, който е посочен не се установи както от разпитаните свидетели, така и от писмените доказателства. По отношение  на претенцията за неимуществени вреди. В тази връзка свидетелства съпругата на ищеца. Следва нейните показания да не се кредитират с оглед на близката връзка между тях. Освен това единственото, което тя удостовери, че в някакъв период ищеца е повишил кръвното си налагане. Вторият свидетел не свързва раздразнението   с нищо конкретно, не спомена това да има връзка с приложената административна мярка и също съобщи, че тези влошени отношения продължават и до момента. Не се установи да са причинени тези неудобства,  които са изложени в исковата молба, по интензитет и причината, от която са предизвикани. Искът за причинени неимуществени вреди е недоказан и неоснователен. По отношение и на двата иска, ако счетете че  са основателни, моля да бъдат намалени съброзно практиката на съда. По отношение на адвокатското възнаграждение правя възражние за прекомерност, тъй като  делото не е с фактическа и правна сложност  и размер от 650лв е завишен. Претендирам ю.к.възнажраждение.

ПРОКУРОР Д.: Моля да не уважавате претенцията като недоказана. Същата се претендира въз основа на твърдения, че ищеца като работодател е направил разноски за превоз на работници с личния си автомобил. Този автомобил е личен и не е в активите на дружеството. Решението на ищеца в качеството му на работодател да превозва  работици е луксозно решение, което не следва от наличните трудови договори. Намирам тази  претенция за необоснована и недокозана по размер. Свидетелските показания бяха общи. Претенцията за неимуществени  вреди е несъстоятелна. Не се ангажираха доказателства,  последния разпитан свидетел каза, че ищеца и до момента е с променено отношение към него, което няма как да се свърже с последицата от издадената ПАМ. Моля  да отхвърлите исковата претенция.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: