Р Е Ш Е Н И Е

 

           689                                     19.04.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Йовка Банкова

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Х.  КНАХ дело № 310 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОДМВР - Бургас, против Решение № 95 от 13.01.2017г., постановено по НАХД № 6337 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е отменено Наказателно постановление № 5355/10.07.2006 г., с което на Н.В.Б., за нарушение по чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.182, ал.1, т.5, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 70.00 лева и на основание Наредба № І-139 на МВР са му отнети общо 16 контролни точки.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Навеждат се доводи, че решението на първоинстанционният съд е постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди се, че нарушителят е бил уведомен за наказателното постановление по друг начин и е следвало да подаде жалбата си в 7-дневен срок от 17.12.2015 г.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията Н.В.Б., редовно и своевременно уведомен, се представлява от адв. Х., редовно упълномощен по делото.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на ответника и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

За да постанови обжалваното решение, Районен съд Бургас е приел, че безспорно се установява извършеното от лицето нарушение. Съдът обаче е намерил, че по отношение на НП е изтекла погасителната давност за административнонаказателно преследване по ЗАНН, поради което е отменил НП.

Така постановеното решение е правилно.

Настоящият касационен състав намира възражението на касатора, относно недопустимост на оспорването на НП, поради пропускане на срока за това, за неоснователно. Съгласно чл.58 ал.1 от ЗАНН препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Тази правна норма макар и лаконична, изчерпателно урежда реда за съобщаване на наказателните постановления. Изискването е препис от наказателното постановление да бъде връчено срещу подпис на нарушителя. Видно от съдържанието на посочената разпоредба съобщаването изисква предприемането и извършването от административния орган на действия, в следствие на които наказателното постановление да бъде сведено до знанието на нарушителя. От друга страна фактът, че наказателното постановление е било сведен до знанието на адресатите следва да може да бъде безспорно доказан. Сред установените начини за съобщаване не е обсъденият от процесуалния представител на касатора, а именно отразяването на процесното НП в Заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Налага се изводът, че Б. не е бил уведомен срещу подпис за издаденото НП. Касаторът, който носи тежестта да докаже дали и кога е уведомил нарушителят за издаденото НП, не ангажира други доказателства в тази насока.

Преценявайки фактите БРС е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

 

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 13.01.2017г., постановено по НАХД № 6337 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

2.