Р Е Ш Е Н И Е

 

       472                               17.03.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  В.П.

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов КНАХ дело № 310 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Кроношпан България“ ЕООД, с ЕИК 102063228, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, против решение № 34/11.01.2016г., постановено по НАХД № 5252/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 141/18.08.2015г., издадено от началника на Митница – Бургас, с което на касатора са наложени 4 административни наказания „имуществена санкция”, всяко от които в размер на 500.00 лева. Дружеството е санкционирано на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушения на чл.33а, ал. 2 от същия закон.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание за касатора „Кроношпан България“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се явява адв.Зарева, която поддържа жалбата на основание изложените в нея подробни съображения.

Ответникът – началникът на Митница - Бургас  не изпраща представител и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

Основанията за касиране на първоинстанционното решение по същество преповтарят възраженията на жалбоподателя пред решаващия съд. На всяко от тези възражения съдът е отговорил обстойно, мотивирано и изчерпателно.

Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС задължава лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава – членка да уведомят писмено митническото учреждение по седалището си, че възнамеряват да получат акцизни стоки. Уведомлението трябва да се извърши преди изпращането на акцизните стоки от другата държава- членка на Европейския съюз. В настоящия случай не се спори между страните, че касаторът притежава качеството на лице по чл.3, ал.1, т.6 от ЗАДС и въвежда на територията на страната смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 99. Безспорно е установен и фактът, че дружеството не е подало пред Митница Бургас, в чиято териториална компетентност попада седалището му, уведомление за изпратените от Германия акцизни стоки. При тези фактически данни, се установява, че с бездействието си касаторът е нарушил разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС, поради което правилно е санкциониран с административното наказание, предвидено в чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Текстовете на цитираните норми са изписани правилно и точно, както в мотивната, така и в разпоредителната част на наказателното постановление и не оставят никакво съмнение за правната квалификация на 4-те деяния. Районният съд е анализирал прецизно фактическите и правни основания, изложени във възражението на жалбоподателя и като е достигнал до аналогичен правен извод е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за касиране.

Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС изисква уведомлението да се извърши преди изпращане на стоките. В случая няма спор, че такова уведомление не е направено, въпреки задължението.

От разпоредбата на чл.76в, ал.7 следва, че е без значение за приложението на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС, дали внасяните масла се облагат с акциз в Германия.

Районният съд правилно е преценил, че спазването на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС дава възможност на компетентното митническо учреждение да извърши проверка на стоката, предмет на уведомлението и да прецени подлежи ли на облагане с акциз. С нарушаването на цитираната норма се осуетява възможността на митническите органи да предприемат своевременни и адекватни действия по отношение на изпратените акцизни стоки. В този смисъл Районният съд е постановил правилно решение, което не страда от посочените в жалбата пороци.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

          Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА № 34/11.01.2016г., постановено по НАХД № 5252/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.