О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №439

 

гр. Бургас, 17. 02. 2015г.

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на седемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов КАНД № 310 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.234, ал.1, предл. първо от АПК.

Производството е образувано по частна жалба на К. А. Х., в качеството му на управител и представляващ „АЛАДИН ФУУДС“ ООД, ЕИК 115271421, със седалище и адрес на управление: ***, срещу протоколно определение № 132 от 16.01.2015 година по НАХ дело № 2669/2014 година, с което Бургаският районен съд е прекратил производството по същото дело, като е приел просрочие на жалбата срещу наказателно постановление (НП) № КХ 63/12.05.2014 г. Жалбоподателят изразява несъгласие с определението на районния съд и иска неговата отмяна, а делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Излага доводи относно спазване на срока за подаване на жалбата срещу цитираното НП, както и представя доказателства.

Административен съд Бургас, в настоящия си касационен състав намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена чрез куриер – пощенски оператор в преклузивния 7-дневен срок по чл.230 от АПК (видно от приложения на лист 10 документ), от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното определение е прекратено производството по НАХД № 2669/2014г. по описа на Районен съд Бургас. Определението, с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството подлежи на обжалване на основание чл.229, ал.1, т.1 от АПК.

В прекратителното определение районният съд е приел, че оспореното наказателно постановление е връчено на адресата на 03.06.2014 г., а жалбата против него е постъпила на 12.06.2014 г., т.е. след изтичане на седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН. По тези съображения съдът е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е неправилно.

С НП № КХ 63/12.05.2014 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Бургас, на частния жалбоподател е било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв., за това, че в стопанисван от дружеството търговски обект се предлагат храни, непредназначени за човешка консумация, без обектът да бъде регистриран по реда и условията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), с което е нарушил чл.229, ал.1 от ЗВД, във вр. с чл.442, ал.2 от ЗВД. Наказателното постановление е получено от представител на жалбоподателя на 03.06.2014 г. Последният факт не се оспорва.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, приложима на основание чл.473 от ЗВД, нарушителят може да обжалва постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 10.06.2014 г., а жалбата срещу него е заведена в деловодството на ОДБХ под № 1672 на 12.06.2014 г.

Видно от представеното доказателство и пред касационната съдебна инстанция, а именно копие от товарителница № 4000041489, издадена от куриерска фирма „Ойрошпед - Ойрокуриер“ ЕООД, чиито втори екземпляр е приложен на лист 16 в кориците на първоинстанционното дело, жалбата срещу процесното НП е изпратена от жалбоподателя до административния орган издал обжалвания акт на 09.06.2014 г., т.е. един ден преди изтичане на 7-дневния преклузивен срок.

Съгласно чл.60, ал.1, ирз. първо от ЗАНН, обжалването на наказателното постановление става чрез наказващия орган, който го е издал, поради което и настоящия касационен състав приема, че жалбата правилно е адресирана до Районен съд Бургас, като е изпратена чрез ОДБХ – гр. Бургас. Срокът не се счита за пропуснат, когато изпращането на жалбата е станало по пощата, в случай, че същата е предадена на куриер или депозирана в пощенска станция, в установения за обжалване срок.

Предвид доказателствата по делото, сезираният касационен състав намира, че жалбата против НП № КХ 63/12.05.2014 г., издадено от директора на ОДБХ – гр. Бургас, инициирала съдебното производство по НАХ дело № 2669/2014 година, по описа на Районен съд Бургас, е депозирана в седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което неправилно е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

По изложените съображения следва да се отмени определение № 132 от 16.01.2015г., с което е прекратено производството по НАХ дело № 2669/2014 година, по описа на Районен съд Бургас и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Така мотивиран и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 132 от 16.01.2015 г., с което е прекратено производството по НАХ дело № 2669/2014 г. по описа на Районен съд Бургас, Х-ти наказателен състав и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       2.