РЕШЕНИЕ

 

           1234                       дата  04 юли 2014 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХV-ти състав,

в публично заседание 19 юни 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:      1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 310 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР против Решение № 2651/27.12.2013г. постановено по НАХД № 2576/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 1401/10.05.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР, с което, за нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ и на основание чл.315, ал.1, т.1 от с.к., на В.Я.В. *** наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв.

Съдебното решение се обжалва като постановено в нарушение на материалния закон. Не споделя мотивите на съда обосновали квалифициране на установеното административно нарушение като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН и излага подробни доводи в тази насока. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се явява и не се представлява. С възражение вх.№1800/10.03.2014г. оспорва касационната жалба като неоснователна и излага допълнителни доводи за отмяна на издаденато  НП. С писмена молба вх.№4333/09.06.2014г. поддържа подаденото възражение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

От събраните по делото доказателства Бургаският районен съд е приел, че извършеното от ответника по касация административно нарушение е установено по несъмнен начин, поради което правилно и законосъобразно е издадено наказателно постановление за реализиране на административнонаказателната му отговорност на соченото основание. Съдът е преценил, че доколкото след констатиране на нарушението, още в същия ден В. е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност”, то са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай”, с оглед на което е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и е обосновал извод за отмяна на НП.

Решението е неправилно.

Не могат да бъдат споделени мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като настоящият касационен състав счита, че не са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Разпоредбата на чл. 28 ЗАНН дава възможност на административнонаказващият орган да освободи нарушителят от административнонаказателна отговорност, ако прецени, че случаят е маловажен. Съгласно препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, за изключване на отговорността, както е по смисъла на чл.28 с.з., следва да намерят приложение нормите на Наказателния кодекс, като съгласно чл.93, т.9 от кодекса “маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид”. При преценката дали конкретен случай е „маловажен” или не, значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършването му.

Нарушението по чл.259, ал.1 от КЗ е формално, такова, на просто извършване и само фактът на неговото констатиране е основание за обосноваване на административнонаказателната отговорност на наказаното лице. От обективна страна съставът на нарушението не съдържа в себе си настъпването на съставомерни последици, при наличието на които да бъде преценявана неговата малозначителност. Отделно от това следва да се имат предвид и конкретно охраняваните обществени отношения, за които законодателят е целял по-висока степен на защита, която не следва да се заобикаля посредством института на маловажен случай. Управлението на МПС е дейност свързана с множество изисквания, поради което, при изпълнението ù, спазването на предвидените в нормативните актове правила за поведение е задължително. Не на последно място следва да се има предвид и поведението на В. и  нееднократното прекратяване на сключени застрахователни услуги, в частност валидността на полици за застраховка „Гражданска отговорност” поради липсата на своевременно заплащане на вноските от застрахователната премия при уговорено разсрочено плащане от страна на същия.

На основание изложените по-горе мотиви, следва да бъде отменено решението на Районен съд – Бургас и вместо него се постанови друго, с което се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 2651/27.12.2013г. постановено по НАХД № 2576/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1401/10.05.2013г. издадено от Началник сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР.

 

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: