ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер   310     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – „Апиа” ООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ответника – Директор на дирекция „Инспекция по труда”, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ  – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да оставите без уважение касационната жалба. При съставяне на АУАН и при издаването, въз основа на него, наказателно постановление не са допуснати визираните в жалбата нарушения на разпоредбите на ЗАНН. Нарушението е описано както в АУАН, така и в наказателното постановление, а именно: не е извършена оценка на риска за безопасността и здравето на работещите, с което е нарушил чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ, за което са събраните доказателства в съдебното производство пред Районния съд. Считам, че решението на Районния съд е правилно и обосновано и моля да го оставите в сила.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Постановеното от Бургаския районен съд решение като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите. В хода на развилото се производство, по безспорен начин е доказано осъщественото от касатора нарушение по разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ. Считам, че в хода на развилото се административно производство, пред административнонаказващия орган, не са допуснати заявените в касационната жалба нарушения, с които да се нарушават правата на защита на касатора.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: