ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3106 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – младши инспектор Г.Д.Д.към Четвърто Районно управление на МВР – Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 3293зз-332 от 06.11.2017г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР от младши инспектор към Четвърто Районно управление на МВР-Бургас, Г.Д.Д.

Административният орган е представил административната преписка.

 

АДВ. В.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Има противоречие между заповедта за задържане и административната преписка и с оглед на това, че ответникът Г.Д. присъства в съдебната зала, моля да бъде изложено становище. В преписката става въпрос, че кутията от цигари е намерена на пода в заведението. Същевременно, в заповедта за задържане е описано, че кутията е намерена в лицето. Не става ясно къде е намерена. Има разминаване. Били са три лица в заведението.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Впоследствие, доколкото разбрах на другия ден, случаят се изясни. Тъй като вечерта не можа да се установи на кой е кутията от цигарите, и тримата бяха задържани. На другия ден следваше оперативните да работят и да установят на кой са били цигарите. Доколкото разбрах, установено е, че кутията е на С. - друго лице, едно от тях тримата.

Смятам, че моята заповед е законосъобразна. Оспорвам жалбата.

Когато отидох на тази дата, аз бях тогава командир на отделението. Имахме проверка по заведения. Колегите, които са извършили проверката на място, са били двама, което наложи да отидем да съдействаме, за да можем да конвоираме лицата, защото те бяха трима. Съответно при изготвянето на документация, за да стане по-бързо всеки да трябваше да изготви заповед. Аз също се включих в изготвянето на заповедите. Кутията с наркотиците е била под масата, на която те са пиели. Имало е и кутия от цигари от същата марка, а кутията с наркотиците е била под масата. Аз отидох когато на място вече се извършване оглед на местопроизшествието. Там имаше служители на БНТЛ, но не мога да си спомня дали вече кутията беше иззета или беше под масата, но аз отидох по време на огледа. Не бях пряк очевидец на това и на кой са цигарите, аз не видях. В заповедта съм записал, че са заподозряни.

АДВ. В.: Моля да бъде допуснато до разпит лицето Я.Р.при условията на призоваване по месторабота - Четвърто РУ на МВР. Това е лицето, което е написало докладна записка, която се намира в кориците на делото. С неговите показания ще бъде установено именно защо са се насочили към конкретните три лица. Записано е в докладната записка, че те представляват съмнителни лица за самия полицай. Записано е, че лицата са криминален контингент.

 

Съдът счита, че поисканият разпит на свидетеля за посочените факти няма връзка с предмета на доказване на делото, тъй като настоящото производство не е наказателно по своя характер и не съдържа обвинения към жалбоподателя за извършване на престъплението. Съдържанието на заповедта за задържане е ясна и установените с нея факти се потвърждават със събраните в административната преписка писмени доказателства. С искането на жалбоподателя за разпит на свидетел се цели установяването на други факти, които нямат връзка с предмета на доказване.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя чрез адвокат В. за разпит в качеството на свидетел лицето Я. Р., изготвил докладната записка на лист 19 от делото.

 

АДВ. В.: Моля да бъде приложен фотоалбума, както и моля да бъде представена справка, че жалбоподателят е криминален контингент.

 

Съдът намира, че и тези доказателства нямат връзка с предмета на доказване, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат В. за представяне на фотоалбум от местопроизшествието и справка дали жалбоподателят е криминален контингент.

 

АДВ. В.: Моля да бъде допуснат до разпит свидетел при режим на довеждане от наша страна. Не мога да изложа пред полицая защо не съм го довел досега. Не искам свидетелят да бъде разпитан пред полицая. Има оказван натиск върху свидетелите от полицията. С разпита на свидетеля ще установяваме фактическата обстановка.

 

Съдът УВЕДОМЯВА адвокат  В., че АПК не допуска разпит на свидетели в отсъствието на страните, тъй като не се касае за наказателно производство и нормите на НПК в случая са неприложими.

 

АДВ. В.: Ще разпитаме едно от лицата, което е било при задържането.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу издадения против него индивидуален административен акт намери, че следва да се допусне един свидетел при условията на довеждане за следващо съдебно заседание от негова страна. Тъй като обаче жалбоподателят не посочи основателна причина за това да не доведе свидетеля за разпит в днешно съдебно заседание, намери, че искането за  разпит на този свидетел в следващо съдебно заседание представлява неоснователно отлагане на делото по вина на жалбоподателя, поради което на основание чл. 92а във вр. с чл. 91, ал. 2 от ГПК следва да му бъде наложена глоба, в размер на 100 лв.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че изложените обстоятелства за разпит на свидетел в отсъствие на страна по делото не са уредени в АПК и следователно свидетелите трябва да бъдат разпитани в присъствието на страните, които са се явили по делото.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА един свидетел в условията на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание, като свидетелят бъде едно от двете лица, които са участвали в инцидента заедно с жалбоподателя.

На основание чл. 92а във вр. с чл. 91, ал. 2 от ГПК НАЛАГА на жалбоподателя глоба в размер на 100 лв., като му УКАЗВА, че същата следва да бъде обжалвана по реда на чл. 92 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2018 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: