ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести февруари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3105 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.М., редовно призован, явява се лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – младши инспектор Я.Д.Р. към Четвърто Районно управление при ОДМВР – Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от М.И.М. против Заповед за задържане на лице 3292зз-331/06.11.2017 г, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа

адв. В.: Поддържам жалбата. По отношение на фактите бих искал да допълня, че лицето, което е било на масата, е било само едно. Върху масата е нямало цигари, нямало е пепелник и единствен седнал на масата е бил жалбоподателят. Моля да се допусне до разпит водения от нас свидетел. Той е един от присъстващите по време на проверката. Нямаме други доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКът: Според мен жалбата е неоснователна, а постановената от мен заповед – правилна и законосъобразна. Не възразявам да бъде допуснат в качеството на свидетел воденото от жалбоподателя лице. Няма да ангажирам други доказателства освен представената административна преписка.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното искане за допускане в качеството на свидетел на воденото от жалбоподателя и неговия процесуален представител лице съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска до разпит воденото от жалбоподателя лице, на което снема самоличността, както следва:

 

 С.М.Т. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.  Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят на въпроси на адв. В.:

 

въпрос: Присъствал ли сте на 06.11.2017 г. в кафе-боулинг в к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас?

 

Отговор: Да.

 

Въпрос: Доколкото знаем Вие сте един от задържаните с жалбоподателя. Бихте ли ни разказали накратко това, което видяхте?

 

Отговор: Бяхме на кафе съответно тримата момчета – аз, М. и П.. След като седнахме на кафето, поръчахме си кафета, играхме билярд, като М. беше отделен от билярда, с другото момче играхме и М. се включваше от време на време. Към 22:30 часа, доколкото си спомням, дойдоха полицаи от Районното управление и директно без да проверяват, защото  имаше и други хора в кафето, без да проверяват тях, се насочиха към нас. Без да установим причината ни обискираха, попитаха ни дали имаме забранени вещества в нас. Ние казахме, че нямаме и съответно след като ни провериха те го установиха това. Дадохме си личните карти и продължихме да играем. Оттам нататък колегата на г-н Р. се обърна към М. и му каза да подаде някаква  кутия, която стоеше на земята. Съответно ние въобще не знаехме за какво става въпрос. Колегата на г-н Р. я взе от земята и отиде до другото крило на кафето, на бара, след което се върна с началника си и казаха, че имало забранени вещества в тази кутия, за която ние не знаехме и не сме видели. Това е всичко, което се случи.

 

въпрос: Алкохол консумирахте ли?

 

Отговор: Не.

 

адв. В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

въпрос на ответника: Нека свидетеля да отговори, дали заедно са седели с другите момчета на една и съща маса през останалото време преди да отидат на играят билярд?

 

Отговор: Не, директно се насочихме да играем билярд.

 

Ответникът: Нямам други въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият бе освободен.

 

адв. В.: Тъй като остава неизяснен въпросът видял ли е някой жалбоподателя да хвърля кутията с цигари под масата, моля да бъде допуснат до разпит служител от Четвърто РУ - Бургас при режим на призоваване, а именно К.И., посочен в една докладна записка, който заедно с г-н Р. са извършили проверката. Конкретно да отговори видял ли е някой от полицейските органи или служители жалбоподателя да хвърля кутията с цигари под масата?

 

Съдът с оглед така формулираното доказателствено искане намира същото на първо място за процесуално недопустимо, а на второ място за неотносимо към предмета на спора. Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 апк свидетелските показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за опровергаване на съдържанието на официален документ. В настоящия случай фактите и обстоятелствата, които адв. В. цели да бъдат установени с разпита на поискания свидетел, са обективирани в приложена по делото докладна записка с рег. № 3292р-11952 от 07.11.2017 г., изготвена и подписана от Я.Д.Р.. Така изготвената докладна записка безспорно съставлява официален документ, поради което и свидетелските показания, които целят установяване на факти и обстоятелства, различни от описаните в нея, се явява недопустимо по смисъла на цитираната норма на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк. Освен изложеното съдът намира така формулираното искане и за неоснователно, доколкото в цялата административна преписка, в това число и в цитираната докладна записка липсват твърдения на полицейските органи, съгласно които се твърди, че жалбоподателят е изхвърлил намерената под масата кутия. Такива твърдения липсват, поради което и отлагане на делото за разпит на лице, което да удостовери факт, който е безспорен по делото, се явява неоснователно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за призоваване на служител от Четвърто РУ – Бургас за разпит в качеството на свидетел.

 

адв. В.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Ответникът: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. В.: Моля да бъде отменена обжалваната от нас заповед. По делото липсват писмени доказателства, които да са индикация за съпричастност на задържаното лице към извършване на посоченото в заповедта престъпление. Намирам, че ответникът не е представил доказателства за наличието на предпоставките,  при които е бил постановен оспорвания от нас акт.  Претендирам разноските по делото и моля за срок, в който да изготвя кратки писмени бележки.

 

Ответникът: Моля да отхвърлите жалбата и да постановите съдебен акт, с който да оставите в сила издадената от мен заповед, като считам същата за правилна и законосъобразна.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок,  считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: