ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 3104 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:37 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.Т., редовно и своевременно  призован, се явява лично и с адв. В., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ К.И.И.- младши инспектор към Четвърто районно управление на Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Иванов: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът като намери, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. В.: Поддържам изложеното в жалбата. Водим един свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит.

Поддържаме становището си, че не е това реалната фактическа обстановка. Поддържаме твърдението си, че жалбоподателят не е бил на въпросната маса, а е отишъл при извършване на проверката, на другото лице. Ние твърдим, че намереното е пред масата на свидетеля. Твърдим, че намереното не е показано на жалбоподателя веднага, а с въпросната кутия конкретно съставителят на заповедта К.И.И. е отишъл в другата част на заведението и едва след връщането си е показал кутията. Съдържанието е неизвестно за нас. Водим свидетелят М. М., който моля да бъде разпитан за горепосочените обстоятелства.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Аз присъствах там лично. Влязохме в заведението, за да извършим проверка. Бяхме с колегата Я. Р., за да извършим проверка в посоченото заведение, в ж. к. „М. р.“, кафе „Боулинг“. Видяхме лицата - въпросното лице, което е в залата, свидетелят и още едно момче. Масата е висока. До самата маса има билярд. Вещите на лицата бяха на масата. На абсолютно всички предметите бяха на масата и играеха билярд, като докато отидем ние, лицето отиде до масата и се върна пак. След като лицето отиде до масата и се върна, не мога да бъда сигурен, но тогава изхвърли кутията. Кутията беше под масата. Те бяха на тази маса. Това ме мотивира. Трите лица бяха задържани, за да се установи на кой е кутията. Впоследствие се установи, че е на това лице, което е в залата. Попитахме какво е това в кутията. Вътре бяха някакви пликчета с прах. Много ясно, че отговориха, че не са техни. Извикахме дежурния по управление. Той дойде на место, извика групата и направиха полеви тест, който показахме. Тестът реагира на амфетамин, но не мога да си спомня точно. Би трябвало да се е съставил някакъв документ, но не съм сигурен. Това се запечатва и се документира. Документът за проверката трябва да е при дежурния. След случая кой е работил по преписката, аз не знам.

АДВ. В.: Към момента няма нищо образувано и не е установено на кого са въпросните пликчета, тъй като не са представени на лицата в заведението.

 

Съдът след като се запозна с направените в жалбата оплаквания и след като изслуша страните в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба от С.М.Т. *** против Заповед за задържане на лице от 06.11.2017 г., издадена от К.И.И.на длъжност мл. инспектор към Четвърто Районно управление към ОД на МВР – Бургас. В жалбата се правят твърдения за незаконосъобразност на заповедта, като се твърди, че изложените в нея факти не съответстват на същите, тъй като жалбоподателят не е бил на масата, където се твърди, че е намерено процесното вещество, нито същият е запознат с резултата на изследването, ако има такова. Иска се отмяна на оспорената заповед, като незаконосъобразна. Прави се искане за допускане до разпит на свидетел, който е присъствал по време на проверката.

Ответникът сочи, че на посочената дата и час е извършена проверка в игралната зала ж. к. „М. р.“, където е установена кутия, съдържаща прахообразно вещество, намиращо се под масата, на която са се намирали както жалбоподателят, така и соченото като свидетел лице. Ответната страна дава обяснение на място, извършен е полеви тест на това вещество и според него същото е реагирало на амфетамин, но резултатът от извършената проверка, както и съставените протоколи не му е известно къде се намират. Не прави искане за събиране на допълнителни доказателства.

 

АДВ. В.: Нямам възражение по докладва.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът счита, че следва да се приеме представените по делото писмени доказателства, постъпили по опис от ответната страна, да се допусне до разпит воденият за днешно съдебно заседание лице, както и да се укаже на ответната страна, че в тежест на административния орган е да установи всички факти, изложени в оспорения административен акт, както и спазването редът за неговото издаване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, постъпили по опис с придружително писмо изх. № 329200-3429/22.11.2017 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел М. И. М..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

М. И. М. – ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам това лице. Приятел ми е.

Аз присъствах на тази проверка в игралната зала. Това беше на 06.11.2017 г. Аз бях в тази зала, в к-с „М. р.“ заедно със С. и още един приятел – П. Аз бях на масата и си пиех питие, а те двамата играеха билярд. Полицаят дойде на проверка. Имаше и друго лице с него. При проверката искаха документи за самоличност и след като поискаха документите, полицаят се наведе под масата и взе някаква кутийка с цигари. Попита дали е наша. Ние отговорихме, че не е наша. Отиде до другия край на заведението и се върна при нас. Каза, че са направили тест, че е изследвано и са установили, че има наркотично вещество. Не знам на кой беше тази кутия. Беше под масата.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Кажете дали е оживено това заведение и само вие ли бяхте в него?

ОТГОВО НА СВИДЕТЕЛЯ М.: Оживено е заведението. Посещавано е от много хора.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Когато влезе жалбоподателят и другият приятел, на какво разстояние бяха от масата при започване на проверката?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ М.: Те играеха билярд и разстоянието от масата за билярд и тази, на която аз стоях, е около 2 метра.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Кога С. и неговият приятел дойдоха на масата?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ М.: След като проверяващите поискаха документите за самоличност, те дойдоха да видят за какво става въпрос. Техните вещи бяха на билярдната маса.

АДВ. В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

АДВ. В.: Аз няма да правя искания за допълнителни доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Няма да искам представяне на допълнителни доказателства.

 

С оглед установяване на фактическата обстановка по делото предвид направените оспорвания, съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответната страна, че в тежест на същата е да установи обстоятелствата, посочени в оспорената заповед, като за целта представи доказателства за това.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.06.2018 г. от 11.00 часа, която дата и час са съобщени на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: