ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи януари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3102 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Г.Т.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 За жалбоподателя „Конкордиа Бургас“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 12534/22.11.2017 г. от ответника / л. 29 до л. 30 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 137/05.01.2018 г. от ответника / л. 37до л. 38 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Г.Т.А. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003081 от 23.10.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година,  а именно за 6 /шест/ месеца, считано от 20.10.2017 г.

Съдът е сезиран и с жалба от „Конкордиа Бургас“ ООД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление ********против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003081 от 23.10.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, по което е образувано административно дело № 3103 по описа на Административен съд гр. Бургас  за 2017 г. С определение № 2618 от 22.11.2017 г., постановено по адм. дело №3103 от 2017 г. съдът е присъединил последното за съвместно разглеждане с административно дело № 3102 от 2017 г.

Следователно съдът дължи произнасяне по настоящето дело и по жалбата на Г.Т.А. и по жалбата на „Конкордиа Бургас“ ООД против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003081 от 23.10.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка и с жалбите писмени доказателства, както  постъпилите по делото доказателства с молба вх. № 12534/22.11.2017 г. от ответника / л. 29 до л. 30 от делото/; с молба вх. № 137/05.01.2018 г. от ответника / л. 37до л. 38 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: