ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми март                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 30 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мела Ауто“ЕООД, редовно призован, се представлява от  адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник група към ОД на МВР-Бургас, Сектор „Пътна полиция“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мела Ауто“ЕООД против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0769-003602г. на началник група към ОД на МВР-Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с която  на основание чл.171, т.2а е прекратена регистрация на ППС за срок от 6 месеца, поради изтекъл СУМПС на валидност.

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№496/15.01.2018г. от ответника административната преписка по обжалваната заповед

 

  

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№1053/25.01.2018г. от ответника, в което заявява, че обжалваната ЗПАМ не е връчена към момента.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ К.:  Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените по делото доказателства, така и с административната преписка и тези приложени с допълнително уточняващите от нас молби. В днешното съдебно заседание Ви представям и моля да приемете договор за отдаване под наем на  лек автомобил между дружеството-жалбоподател  и „Шанс 92“ЕООД, от който е видно, че същият не е предоставен директно на С.Г., лицето което е  управлявало автомобила при установяване на нарушението. Това е наемен договор от 2016 година, в последствие има анекс, но е видно, че е сключен между два самостоятелни търговски субекта. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с жалбата,  административната преписка и тези представени в днешното съдебно заседание  от адвокат К.  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отмените ПАМ наложена спрямо доверителя ми. Има многобройни  фактически и правни  основания изложени в жалбата и последващите уточняващи молби по преписката за допуснатите нарушения при съставяне на ЗПАМ.  Основното, което считаме е, че в същото време са нарушени процесуалните норми при издаването на ЗПАМ, тъй като дори и към настоящия момент  същата не ние  съобщена и доверителя ми не е уведомен за нея и узнахме за въпросната заповед едва с представянето на преписката. Доверителят ми дори не е уведомен за започналото административно производство, като не му е дадена възможност да даде обяснения и да се защити. Дефакто не са изяснени фактите и обстоятелствата при издаване на заповедта. Нарушението на несъобщаването на принципа на започване на производството и на несъобщаване на издадения административен  акт, в случая ЗПАМ, считам че е съществено нарушение  и  води  до невъзможност на доверителя ми да организира защитата си. Видно е, че ние сме започнали производство срещу акта на полицейския служител. Жалбата е подадена в 14-дневния срок за обжалване на АУАН и в този срок заповедта не ние е връчена, поради което считам, че е антидатирана, но това е без значение, тъй като в самото производство е допуснато съществено процесуално нарушение, както при издаване на заповедта, така и нейното съобщаване.  Моля да уважите жалбата и отмените обжалваната ЗПАМ. Претендираме разноски, за което представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: