О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      №430

        гр.Бургас, 10.03.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на десети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 30 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Административното дело е образувано по искова молба от И.И.З., ЕГН **********,  с адрес за призоваване от Затвора - гр.Бургас против „ГДИН“ – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение за причинените му вреди във връзка с проведеното му лечение в Психодиспансера в гр.Бургас и психиатриите в гр.Бургас и гр.Ловеч.

С Разпореждане № 346 от 24.02.2016г. на ищецът е указано да определи точния размер на цената на иска като цяло и да конкретизира цената на иска по отношение на претенцията му за престоя му в Психодиспансера в гр.Бургас, с посочване на конкретния период от време на пребиваването му там, както и цената на претенцията му по отношение на престоя му в Психиатриите в гр.Бургас и гр.Ловеч, със съответния период на пребиваване на посочените места. Указано му е също така да опише в какво точно се състоят неправомерните действия или бездействия на затворническата администрация, които са довели до причинените му вреди, по отношение на които претендира исканото обезщетение.

Във връзка с дадените му указания И.И.З. е депозирал жалба-молба с вх.№ 2245/07.03.2016г. по описа на Административен съд – Бургас, в която е конкретизирал, че претенциите му за изплащане на обезщетение се основават на неправилно проведеното спрямо него медицинско обслужване и лечение в психодиспансера в затворите в гр.Бургас и гр.Ловеч, в резултат на което е претърпял физически и психически страдания, като претендира за обезщетение в размер на 12 000.00лева.

В първоначално депозираната и в допълнителната искова молба З. не сочи действия и бездействия от страна на затворническата администрация, от които да е претърпял имуществени или неимуществени вреди. Претенцията му се основава изцяло на действията на лекарите, които са го лекували и които според него не са прилагали правилно и адекватното лечение с оглед здравословното му състояние, поради което е претърпял неимуществени вреди, обосноваващи исковата му претенция.

От изложеното следва извода, че в конкретния случай не се касае за незаконосъобразни действия и бездействия на затворническата администрация по смисъла на чл.203, ал.1 и чл.204, ал.4 от АПК, тъй като става дума на осъществяване на дейност по прилагане на лечение по отношение на ищеца И.З. от страна на медицински работници – лекари.

Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА исковата молба на И.И.З., ЕГН **********,  с адрес за призоваване от Затвора - гр.Бургас против „ГДИН“ – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение за причинените му вреди във връзка с проведеното му лечение в Психодиспансера в гр.Бургас и психиатриите в гр.Бургас и гр.Ловеч.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 30 по описа на АдмС-Бургас за 2016г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: