ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 30 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ  И.И.З.- редовно и своевременно призован,  явява се лично. 

 

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТРЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ, редовно и своевременно  призован, се представлява от юрисконсулт  Т.Ч., с приложено по делото пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор А.Ч..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по искова молба от И.И.З., ЕГН **********,  с адрес за призоваване от Затвора - гр.Бургас против „ГДИН“ – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение за причинените му вреди във връзка с проведеното му лечение в Психодиспансера в гр.Бургас и психиатриите в гр.Бургас и гр.Ловеч в размер на 12 000.00 лева, изразяващи се във физически и психически страдания, настъпили в резултат на неправилно проведено спрямо него медицинско лечение в Психодиспансерите на Затворите  гр.Бургас  и гр.Ловеч

Указва на ищеца, че следва да представи доказателства относно  твърденията си и исковата му претенция.

Указва на административния орган, че също следва да представи доказателства относно твърдените  от него обстоятелства.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че с молба входящ №8785/16.09.2016 година е направено повторно искане от ищеца да му бъде предоставена правна помощ по реда на Закона за правната помощ.

 ИЩЕЦЪТ З.- Поддържам  подадената от мен молба да ми бъде предоставена правна помощ.

С определение №345/24.02.2016 година съдът се е произнесъл по първоначалната такава, като е отказал да назначи служебен защитник.

Съдът намира, че с новопостъпилата молба не са изложени нови факти и обстоятелства,  които да обосноват отмяна на определението и   предоставянето на правна помощ на ищеца. Поради изложеното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА повторното искането на ищеца И.И.З., за предоставяне на правна помощ.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

ИЩЕЦЪТ З. - Съгласен съм с отразеното в доклада, а именно, че спрямо мен не беше проведено правилно медицинско лечение, при което аз претърпях физически и психически вреди. Именно по отношение на тях желая да ми бъде изплатено обезщетение  в размер на 12 000 лева.

ЮРИСКОНСУЛТ   Ч. - Нямам възражение по доклада.

ПРОКУРОР Ч.-  Нямам възражение, но моля ищеца да посочи периода, за който претендира.

ИЩЕЦЪТ З.–Претенцията е за претърпени вреди от 19.04.2014 година до края на миналата 2015г. за психодиспансера  към Затвора гр.Ловеч. Уточнявам, че неправилното ми лечение докато бях в Затвора в гр.Бургас беше проведено не в  лечебно заведение към Затвора Бургас, а  извън него - в града.

ПРОКУРОР Ч. - Нямам  възражения.

ИЩЕЦЪТ З. – Считам, че доказателствата, които са по делото във връзка проведено лечение са достатъчни. Нямам искания за други доказателства в тази насока. По отношение на  посочените от мен трима свидетели, които ще  свидетелстват относно обстоятелствата  в какво състояние съм  се намирал след връщането  ми от Психодиспансера в гр.Ловеч. И тримата ще свидетелстват за това обстоятелство. Към настоящият момент нямам претенции да бъдат непременно разпитани всички посочени от мен свидетели, ако съдът прецени  моля, да бъдат разпитани.

ЮРИСКОНСУЛТ   Ч.- Нямам нови доказателствени искания. По направеното искане за разпит на трима свидетели, които ще доказват здравословно състояние, считам че са ирелевантни,  тъй като лишените  от свобода не могат да дадат адекватни сведения, относно здравословното му състояние. Моля да бъде допуснат до разпит само едни свидетел.

ПРОКУРОР Ч. - С оглед искането на ищеца,   считам че в случая е допустим разпита на един свидетел с оглед изясняване на състоянието му след превеждането  му от гр.Ловеч. Считам, че за изясняването на спора и моля да бъде допуснат по реда на ГПК  изслушване на ищеца З., като  отговори дали Психодиспансера  в гр. Бургас е  към Затвора гр.Бургас.

ИЩЕЦЪТ З.- Той е отделен, аз съм съгласен,че Психодиспансера в гр.Бургас  не се числи към затворническата администрация.

ПРОКУРОР Ч. – Оттеглям искането си.

ИЩЕЦЪТ З. – Заявявам,  че се отказвам от искането си,   в качеството на свидетели да бъдат призовани  лицата С.П.С.  и Д.А.Ж.. Желая да бъде разпитан  като свидетел само Д.  Р.И.,  който се намира в Затвора гр.Бургас.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2016 година от 13:00 часа, за която дата и час да бъде призован свидетеля Д.Р.И., чрез Директора на Затвора гр.Бургас.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: