Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:489                              16.03.2015г.                                гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                              VІІ състав

На двадесети февруари                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Румен Йосифов

Секретар: С.Х.

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 30 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производство по реда на чл.156-161 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД, ЕИК-200147970, с адрес ***, против ревизионен акт (РА) № Р-02-1401023-091-01/10.10.2014г., издаден от началник-сектор „Ревизии” и старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 362/17.12.2014г.  на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ОДОП)  Бургас при Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП).

 Жалбоподателят счита оспорения РА за незаконосъобразен, тъй като ревизиращият екип е направил неправилни изводи за правото му на приспадане на данъчен кредит. Оспорва се главното основание на ревизиращите органи, послужило им да не признаят реалност на доставките – липсата на ресурс у дружеството-доставчик, като се твърди, че за него липсва законово задължение да следи за трудовите договори сключвани от последния. Твърди се, че за извършените доставки са издадени данъчни документи и е извършено плащане, поради което данъкът е станал изискуем. Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице към момента на извършване на услугата. Представена е документацията свързана с доставката, представени са и документите от извършените насрещни проверки, писмени обяснения и др., а некоректността на доставчика не може да му бъде противопоставена. Моли се съда да отмени РА. В съдебно заседание по съществото на спора и в представената писмена защита, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и пледира за уважаването й. Претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Ответникът по жалбата – директор на дирекция ОДОП-Бургас, чрез процесуален представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и недоказана, като моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас в настоящия си състав, като прецени доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства, намира от фактическа страна следното:

Ревизионното производство е започнало със заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) №1401023/23.05.2014г. (л.526), изменена с ЗВР №1401025 от 23.05.2014г., двете  издадена от В. Р., началник сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, с които е възложено извършването на данъчна ревизия на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД с обхват: 1.Данък по чл.42-49 от ЗДДФЛ за периода 01.05.2009-30.04.2014; 2.Вноски за ДОО за наетите лица за периода 01.05.2009-30.04.2014; 3.Вноски за здравно осигуряване за наетите лица за периода 01.05.2009-30.04.2014; 4.Вноски за ДЗПО за УПФ за наетите лица за периода 01.05.2009-30.04.2014; 5.Вноски за ДЗПО за професионален пенсионен фонд за наетите лица за периода 01.05.2009-30.04.2014; 6.Вноски за фонд гарантирани вземания на работници и служители по несъстоятелност за периода 01.05.2009-31.12.2010; 7.Данък върху добавената стойност за периода 01.05.2009-30.06.2009; 8.Данък върху добавената стойност за периода 01.09.2009-30.09.2009г. Заповедите са връчени на ревизираното лице на 26.05.2014г., като срокът на ревизията е тримесечен от датата на връчването. По делото е приложена заповед №РД-294/07.05.2014г. (л.13) на териториалния директор на ТД на НАП, издадена на основание чл.11 от ЗНАП, която вменява правомощие по издаване на заповеди за възлагане на ревизии.

За резултатите от данъчната ревизия е съставен ревизионен доклад  №1401025/09.09.2014г. (л.60), издаден от органите по приходите при ТД на НАП-Бургас, овластени с цитираните заповеди за възлагане на ревизия. Докладът е връчен на дружеството-жалбоподател по електронна поща на 15.09.2014г., съгласно представеното удостоверение за извършване на доставяне (л.111).

Ревизията е приключила с издаване на РА № Р-02-1401023-091-01/10.10.2014г. от В. Р., началник-сектор „Ревизии” – възложител на ревизията и ръководителя на ревизията – В. А., компетентни органи по чл.119, ал.2 от ДОПК, с който са установени задължения за „Водконсулт-Йорданов“ЕООД по ЗДДС, както следва: за м.май 2009г. в размер на 11`900,00 лева и лихви за просрочение от 6`575,26 лева и за м.юни 2009г. в размер на 9`800,00 лева и лихви за просрочение от 5`347,55 лева. РА е връчен на жалбоподателя по електронна поща на 16.10.2014г., съгласно представената разпечатка от потвърждаването за доставяне (л.58).

Актът е обжалван от ревизирания субект с жалба подадена на 30.10.2014г. (л.33), т.е. в срока и на основанията по чл.152 и сл. от ДОПК относно начислените задължения пред директора на дирекция ОДОП-Бургас.

С решение №362/17.12.2014г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас, оспореният РА № Р-02-1401023-091-01/10.10.2014г. е потвърден изцяло. Административният орган е изследвал въпроса за установените задължения на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД за ДДС в общ размер на 21`700,00 лева за данъчните периоди май и юни 2009г. по фактури издадени от „Касъл строй“ЕООД, ведно с дължимите лихви. Прието е, че не е доказана реалността на доставките документирани с издадените фактури, по които се претендира право на данъчен кредит. В решението са изложени мотиви относно събраните в хода на ревизионното производство доказателства, както и начина по който ревизиращият орган цени същите за крайния изход на производството, като се приема, че не са извършени реални доставки на услуги от доставчика към жалбоподателя по описани фактури по смисъла на чл.9 от ЗДДС, направен е извод, че жалбоподателят сам е извършил строително-монтажните работи (СМР) предмет на фактурите, поради което не е възникнало данъчно събитие обуславящо издаването на фактурите и данъкът по същите е бил начислен неправомерно по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС, с оглед на което е отказано правото на приспадане на данъчен кредит съобразно издадените фактури, до размера на начисления по тях ДДС.

Предмет на настоящия административноправен спор, съобразно нормата на чл.156, ал.1 от ДОПК е потвърденият съгласно решението на директора на дирекция ОДОП-Бургас, ревизионен акт относно отказан данъчен кредит в размер на 21`700,00 лева на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС за данъчните периоди май и юни 2009г. и определени лихви в размер на 11`922,81 лева.

За доказване на твърденията, че доставките по начисления ДДС са реално извършени, жалбоподателят не е ангажирал пред съда нови писмени и гласни доказателства, извън тези които са представени в хода на ревизионното производство. Представи единствено оригиналите на процесните 5бр. фактури с прикрепени към тях 5бр. фискални касови бонове, заради твърдяна липса на тези фискални бонове от органите на приходната администрация. Фактурите издадени му от „Касъл строй“ЕООД са както следва: 1.Фактура № 15/30.05.2009г. (л.543 и 489 гърба), с предмет извършено СМР съгласно договори и актове обр.19 обекти „МП Груп Билдинг“, „МП Груп Билдинг канал“ и „Фактор 7“, с данъчна основа 22`000лв. и 4`400лв. ДДС, с прикрепен (на задната страница) към нея фискален касов за плащане на сумата; 2.Фактура №16/31.05.2009г. (л.542 и 491 гърба) с предмет извършено СМР съгласно договори и акт 19 на обект „Аполон“, обект „Елените“ и обект „Вип 1991“ с данъчна основа 37`500лв. и 7`500лв. ДДС, с прикрепен фискален касов за плащане на сумата в брой; 3.Фактура №18/26.06.2009г. (л.539 и 495) с предмет извършено СМР съгласно договор и акт обр.19 за обект „Лайт селс“ с данъчна основа 19`000лв. и 3800лв. ДДС, с прикрепен фискален касов за плащане на сумата; 4.Фактура №19/26.06.2009г. (л.540 и 497) с предмет извършено СМР съгласно договор и акт обр.19 обект „Вили Романа“ с данъчна основа 20`000лв. и 4`000лв. ДДС, с прикрепен фискален касов за плащане на сумата и 5.Фактура №20/30.06.2009г. (л.541 и 505 гърба) с предмет извършено СМР съгласно договор и акт обр.19 обект: „Роял бей 2“ с данъчна основа 10`000лв. и 2`000лв. ДДС, също с прикрепен фискален касов за плащане на сумата.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на доставчика „Касъл строй“ЕООД, за което е изготвен протокол, към който са приложени ревизионен акт №0400900430/22.10.2009г. (л.460) и ревизионен доклад №900430/31.08.2009г. (л.464) на ТД на НАП-В.Търново за извършена ревизия на „Касъл строй“ЕООД за май 2009г. Извършена е справка в информационната система на НАП, при която е установено, че „Касъл строй“ЕООД не е назначавало лица по трудов договор. След направено искане до Камарата на строителите в България, Комисия за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя е констатирано, че „Касъл строй“ЕООД не е било вписано или заличавано в този регистър.

При извършването на ревизията са представени също: 1.Договор от 07.10.2008г., с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложило на „Касъл строй“ЕООД доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Апартаментен хотел в ПИ 11538.3.99, м.Юрта под пътя, гр.Св.Влас, по предварително приета оферта, с общата стойност на договора приблизително 15`000лв. без ДДС, ведно с оферта; 2.Акт 19 протокол №1 от 24.06.2009г. за установяване завършването и заплащането на видовете  СМР  на  стойност 7`000лв. за същия обект; 3.Договор от 25.11.2008г., с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложило на „Касъл строй“ЕООД изграждане на водопровод и вътрешносградна канализация на обект: жилищна сграда за сезонно ползване Аполон 6, по плана на с.Равда, общ.Несебър по съгласувани цени и проектна документация на възложителя, без подпис на изпълнителя (л.236); 4.Акт 19 протокол №1 от 19.05.2009г. за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на стойност 154`000лв. на обект Аполон 6, част Монтаж на санитария 62 бр. бани; 5.Договор от 06.04.2009г., с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложило на „Касъл строй“ЕООД доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Къщи за сезонно  ползване  в  селище Вили Романо, к.к.Елените, гр.Св.Влас, по приети цени и плащане на аванс в размер на 8`000лв.; 6.Актове 19 протоколи №№ от 1 до 14, всчки без дата, за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на обект: Вили Романо, к.к.Елените, гр.Св.Влас, част: ВиК на къщи с посочени номера; 7.Договор   за монтаж на ВиК инсталация от 15.02.2009г. с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложила на „Касъл строй“ЕООД да извърши СМР по части ВиК на обект: Роял бей, секция С и Д в УПИ IIІ-4042 от кв.30 по плана на Курортна зона между Морски санаториум и гр.Св.Влас - юг, м.Юрта под пътя; 8.Актове 19 протоколи №1, 2 и 3 за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на обект: Роял бей 2, гр.Св.Влас; 9.Договор от 08.05.2009г., с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложило на „Касъл строй“ЕООД доставка и монтаж на ВиК площадкова канализация и водопровод на обект: Жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ -III, кв.306, 384 в масив №16, м.Котиря, общ.Поморие; 10.Актове 19 протоколи №1 и 2 за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на обект: „Уайт селс“, Поморие, м.Котиря; 11.Договор от 01.06.2009г., с който „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е възложило на „Касъл строй“ЕООД доставка и монтаж на ВиК канализация на обект: хотел Негреско, разположен в ПИ-22 и ПИ-33, УПИ 27454.502.33 и УПИ 11538.506.22 по плана на в.с.Елените, общ.Несебър; 12.Акт 19 протокол №1 без дата за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на стойност 7`500лв. на обект: Апартхотел Негреско, в.с.Елените, общ.Несебър.

В откр. с.з. на 20.02.2015г. ответникът оспори договорите и актовете образец 19 с твърдението, че подписите под тях, положени за „Касъл строй“ЕООД, не са изпълнени от управителя на това дружество Й.Б.Г.. Възразявайки на това оспорване, предвид указаната от съда доказателствена тежест за установяването на тези факти, ответникът се позова на липсата на възражение от страна на „Касъл строй“ЕООД по смисъл на чл.301 от ТЗ, тъй като това дружество не само не е оспорило задълженията си по тези договори и актове, но ги е признало като е издало и фактури по тях, които е осчетоводило. Това възражение се приема от съда, тъй като издаването на петте процесни фактури от „Касъл строй“ЕООД на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е безспорно, като последното е без значение по отношение реалността на доставките, но се отразява на възможността „Касъл строй“ЕООД евентуално да се счита за задължен по оспорените договори и актове образец 19, ако тези доставки биха били реални.

Представени са в хода на ревизията и писмени обяснения от Й.Б.Г. (л.470), в качеството му на управител на „Касъл строй“ЕООД, съгласно които за извършване на посочените в предходния абзац актовете образец 19 СМР, е наемал строителни бригади от Шуменска, Великотърновска, Варненска и Разградска области, работещи по това време на територията на Слънчев бряг от около 30 човека, с уговорката при заплащане на труда да му издават фактури, но такива не му били издадени. Лепачните машини и други специфични инструменти за осъществяване на дейността били осигурявани от бригадите. Освен това твърди, че е наемал и определени ВиК специалисти за някои дейности, изискващи по-висока квалификация, с които се е договарял да подпишат граждански договори, но при заплащане на труда им те отказвали да подпишат такива договори. Към писмените обяснения не са представени отчети от ЕКАФП и документи, удостоверяващи направени плащания за извършена работа, както и документи за извършени инструктажи по ЗБУТ, в които са посочени имената и ЕГН на работниците, тяхната специалност, вида и количеството извършена от тях работа по обекти, както и изплатените им суми.

Във връзка с отправени искания от ревизиращия екип за представяне на доказателства за реалното получаване на СМР по процесните фактури, дружеството-жалбоподател е представило: 1.Договор от 01.10.2008г., с който „Фактор 7“ООД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД-гр.Бургас доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: Апартаментен хотел в ПИ 11538.3.99, м.Юрта под пътя, гр.Св.Влас; 2.Фактура №78/28.05.2009г. на „Фактор 7“ООД с предмет аванс по договор за СМР и акт 9 протокол №1 от 12.04.2010г. на стойност 20`005,82лв. на обект: Апартаментен хотел в ПИ 11538.3.99, м.Юрта под пътя, гр.Св.Влас; 3.Договор от 28.10.2008г., с който „Аполон-ДК“ООД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД изграждане на водопровод и вътрешносградна канализация на обект: жилищна сграда за сезонно ползване Аполон 6, по плана на с.Равда, общ.Несебър; 3.Фактура №75/21.05.2009г. на „Аполон-ДК“ООД с предмет монтаж на санитария 62 бр. бани на обект Аполон 6   с данъчна основа 10`540лв. и 2`108лв. ДДС; 4.Договор от 02.04.2009г., с който „Строй-инвест“ЕООД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД доставка и монтаж на ВиК инсталация на обект: 30 бр. вили Романа в к.к.Елените, гр.Св.Влас; 5.Фактури №№ издадени на „Строй-инвест“ЕООД-гр.София: №82/03.06.2009г. с предмет СМР по договор и протоколи 7-11 на стойност 15`761,40лв., №87/03.06.2009г. с предмет СМР по договор и протоколи 12-17 на стойност 5`905,27лв. и №89/29.06.2009г.   с предмет СМР по договор и протоколи 18-24 на стойност 8`333,33лв.; 6.Договор за монтаж на ВиК инсталация от 02.04.2008г., с който „МП Груп билдинг“ООД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД да извърши СМР по части ВиК на обект: Роял бей, секция С и Д в УПИ IIІ-4042 от кв.30 по плана на Курортна зона между Морски санаториум и гр.Св.Влас - юг, м.Юрта под пътя; 7.Фактура №68/04.05.2009г. издадена на „МП Груп билдинг“ООД с предмет извършено СМР по договор и протокол №5, ведно с акт 19 протокол №5 от 22.04.2009г. за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на стойност 9`433,23лв., акт 19 протокол №4 от 23.03.2009г. на стойност 12`921,52лв. и акт 19 протокол №3 от 04.03.2009г. на стойност 6`644,10лв. на обект: Роял бей 2, гр.Свети Влас; 8.Фактура №79/02.06.2009г. на „МП Груп билдинг“ООД с предмет извършено СМР по договор и протокол №7 и №8, ведно с акт 19 протокол №8 от 06.07.2009г. за установяване завършването и заплащането на видовете строителни работи на стойност 9`660,03лв.; 9.Договор от 07.05.2009г,  с който „ВИП  1991“ООД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД доставка и монтаж на ВиК площадкова канализация и водопровод на обект: Жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ -III, кв.306, 384 в масив №16, м.Котиря, общ.Поморие; 10.Фактура №70/12.05.2009г. издадена на „ВИП 1991“ООД с предмет аванс по договор за изпълнение на СМР с данъчна основа 25`000лв.; 11.Фактура №85/18.06.2009г. издадена на „ВИП 1991“ООД с предмет извършено СМР по договор протокол №1, ведно с акт 19 протокол №1 от 12.06.2009г. за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на стойност 50`620,11лв. на обект: Уайт селс, Поморие, местността Котиря; 12.Договор от 01.06.2009г., с който „Табако инвест“АД е възложило на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД доставка и монтаж на ВиК канализация на обект: хотел Негреско, разположен в ПИ-22 и ПИ-33, УПИ 27454.502.33 и УПИ 11538.506.22 по плана на в.с.Елените, общ.Несебър; 13.Фактура №99/02.09.2009г. издадена на „Табако инвест“АД, ведно с актове 19 протокол №1 от 18.09.2009г. и протокол №3 за установяване завършването и заплащането на видовете СМР на този обект, съответно на стойност 6`588,31лв. и 6`141,71лв.

Дружеството-жалбоподател е представило на ревизиращия екип  присъствена форма за месец май 2009г. – 14 работника и месец юни 2009г. – 13 работника, вкл. управителя;        списък на работниците и обектите, по които са работили през м.май и юни 2009г.;         опис на изпълняваните строителни обекти за месеците май, юни и септември 2009г;         извлечения от счетоводна сметка 611 по обекти за май и юни 2009г., в които са отразени само разходи за материали и външни услуги. Представени са писмени обяснения от управителя на дружеството-жалбоподател, че вложените материали при изпълнение на СМР от „Касъл строй“ЕООД по обекти на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД са били закупени от него и са били за сметка на последното. Транспортът им също е бил за сметка на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД. Материалите са били складирани в помещения на обектите и ежедневно са отпускани на работниците необходимите за деня материали, които да вложат на съответния обект. Предвид нуждата от повече работна ръка във връзка със сключените в началото на 2009г. договори на обекти Роял касъл и хотел Негреско и липсата в този период на свободни хора,  се е наложило наемането на бригади от хора, които да изпълняват ВиК услуги в района. Такива бригади и съответната услуга са били предложени от „Касъл строй“ЕООД.

При така установената фактическа обстановка, съдът осъществявайки пълна служебна проверка на валидността и законосъобразността на оспорвания РА съгласно разпоредбата на чл.168 от АПК вр. § 2 от ДОПК, намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, от ревизираното лице до компетентния съд, след изчерпване на процедурата по административното оспорване на РА. Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните мотиви:

В настоящото производство и съгласно чл.160, ал.2 от ДОПК съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му. По изложените вече във фактическата част на решението съображения съдът намира, че обжалваният ревизионен акт е издаден от компетентен по смисъла на чл.118, ал.2 и чл.119, ал.2 от ДОПК орган по приходите. Спазена е формата по чл.120, ал.1 от ДОПК. При постановяването на ревизионния акт не се констатираха съществени нарушения на процесуалните правила.

При описаната по-горе фактическа установеност, според настоящата съдебна инстанция правилно органът по приходите е обосновал извод, че не са представени доказателства, удостоверяващи реално осъществени доставки по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС и възникнало данъчно събитие, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДДС, по издадените фактури от „Касъл строй“ЕООД, поради което законосъобразно, на основание чл.68, ал.1 във връзка с чл.70, ал.5 от ЗДДС е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 21`700,00 лева ДДС за данъчните периоди май и юни 2009г. и са начислени лихви в размер на 11`922,81 лева.

Касае се за облагаеми доставки на услуги, за които доставчикът е издал данъчни документи и е начислил неправомерно данък, без реално да е извършил облагаемата доставка и да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.9, ал.1 от ЗДДС.

Органът по приходите установява, че по 5-те бр. фактури, издадени от „Касъл строй“ЕООД не е доказана реалността на доставките, поради което  правото на приспадане на данъчен кредит е отказано.

Според настоящата съдебна инстанция жалбоподателят с представените и приети по делото доказателства, не установява наличието на всички необходими предпоставки за признаване правото на приспадане на данъчен кредит по спорните доставки. Той не е изложил никакви конкретни данни за спорните доставки нито пред административния ревизиращ орган, нито в хода на съдебното производство.

Органът по приходите е събрал доказателства в хода на ревизионното производство от които безспорно се установява, че установените в счетоводството на търговеца сделки не са реални. Предметът на процесните доставки е осъществяване на услуги, при които основната дейност се извършва чрез престиране на труд. В тази връзка кадровата обезпеченост на доставчика е от решаващо значение при преценката за реалното извършване на доставките. Тази кадрова обезпеченост предполага доставчикът да разполага с работници по трудов договор, които притежават необходимата професионална квалификация за извършване на конкретната дейност. Освен това броят на наетите работници следва да бъде съобразен с обема на СМР, които са описани като осъществени в протоколите за приемане на извършени работи, като се държи сметка и за срока, през който според останалите писмени доказателства тези работи са извършени. Съгласно установеното в хода на ревизията, по данни от информационната система на НАП от дневниците за продажби е установено, че за данъчния период май 2009г. „Касъл строй“ЕООД е декларирало облагаеми доставки на услуги към други клиенти с данъчна основа 221`843лв., независимо че няма назначени работници по трудов договор. Установено е, че „Касъл строй“ЕООД не притежава кадрови потенциал за извършване на договорените СМР, нито е установено дружеството-жалбоподател да му е предоставило работни проекти, материали, инвентар и строителни машини за извършване на СМР на обектите, за които има сключени договори. Установено е също, че действащите трудови договори във „Водконсулт-Йорданов“ЕООД през месец юни 2009г. са били 13бр., а през май 2009г. са били 14бр. Предвид това и като се отчете факта, че дружеството-жалбоподател притежава материалите, кадрова и техническа обезпеченост за извършване на договорените СМР по договорите които е сключил за извършване на СМР и освен договорите и актове за установяване на завършването и заплащането на извършени СМР, не е представил никакви други доказателства, че именно „Касъл строй“ЕООД е извършило вписаните в тях СМР в качеството му на подизпълнител, се налага извод, че „Водконсулт-Йорданов“ЕООД е извършило услугите, предмет на спора, със собствен ресурс и с процесните 5бр. фактури издадени от „Касъл строй“ЕООД са фактурирани доставки, които не са извършвани от последното дружество. Това обстоятелство е нямало как да не бъде известно на жалбоподателя с оглед факта, че „Касъл строй“ЕООД не е извършило фактически описаните услуги, а те са били извършени от самия него. Ето защо в случая липсват основания за признаване правото на приспадане на данъчен кредит по спорните доставки.

За да е налице правото на данъчен кредит съгласно разпоредбите на чл.68. ал.1, т.1, чл.69, ал.1, т.1 и чл.71. т.1 от ЗДДС не е достатъчен само фактът, че от регистрирано по ЗДДС лице е издадена фактура и същата е отразена в дневниците му за продажби. По смисъла на чл.68, ал.2 от ЗДДС право на данъчен кредит за получателя по доставката възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, т.е. на датата на възникване на данъчното събитие по чл.25, ал.2 и 3 от ЗДДС, в който момент възниква и задължението на доставчика да начисли ДДС. Съгласно чл.25, ал.2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Практически за да е налице право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице осъществена реална доставка. Наличието само на плащане при липса на реално извършена доставка не може да доведе до възникване право на данъчен кредит, тъй като издаването на фактура и плащането сами по себе си не представляват облагаема доставка. За да се приеме наличие на реалност на доставката трябва да има надлежно оформени документи, безспорно удостоверяващи прехвърлянето на собствеността върху стоките и извършването на услугите. Наличието на съставени договори, приемо-предавателни протоколи и документи, в които са описани определени видове и обеми работи не може да обоснове категоричен извод, че количествата и видове дейности действително са извършени от лицето, посочено в тях за изпълнител. Трябва да са налични доказателства за материалната и кадрова обезпеченост на доставчика, така и документи за доказани и отчетени разходи, във връзка с извършването на отделните дейности и тяхното счетоводно отразяване. Такива доказателства следва да се представят от жалбоподателя, защото той черпи права от осъществяването на този положителен факт.

Нито пред съда, нито в хода на ревизионното производство „Водконсулт-Йорданов“ЕООД ангажира такива доказателства, напротив от доказателствата се установи, че „Касъл строй“ЕООД не е изпълнител на процесиите доставки. При установената липса на кадрови потенциал от назначени на трудов договор работници с квалификация в съответната област, не са налични и никакви доказателства в подкрепа на твърдението на управителя на „Касъл строй“ЕООД, че е наемал лица по граждански договори – няма подписани граждански договори, а ако такива не са били сключвани в писмена форма поне наличието на някакви данни и документи, удостоверяващи направени плащания за извършена работа, както и документи за извършени инструктажи по ЗБУТ, в които да са посочени имената и ЕГН на работниците, тяхната специалност, вида и количеството извършена от тях работа по обекти, както и изплатените им суми.

При така изложените обстоятелства настоящият съдебен състав намира, че правилно органите по приходите са отказали възстановяване на данъчен кредит на жалбоподателя. На практика доставките само са фактурирани, като по тях не е извършено реално извършване на услугите по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС. Правилно е приложена от органа по приходите нормата на чл.70, ал.5 от ЗДДС, която определя, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато данъкът е начислен неправомерно. За да достигне до този извод ревизиращият орган е изискал и събрал доказателства, както и е установил липсата на такива. Наличието само на данъчна фактура, която е включена в справката декларация и дневника за продажби за съответния период не обуславя автоматично правото на възстановяване на данъчен кредит. В този смисъл е константната практика както на ВАС, така и на съда на Европейския съюз в Люксембург.

Съобразно общия принцип за разпределяне на доказателствената тежест в процеса, всяка страна следва да докаже фактите, от които претендира настъпването на изгодни за себе си правни последици. Жалбоподателят, както в административното, така и в съдебното производство не ангажира такива доказателства. Той представи фискални касови бонове за заплащане на сумите по процесните 5бр. фактури и направи твърдение, че при ревизията на „Касъл строй“ЕООД, приключила с ревизионен акт №0400900430/22.10.2009г., доставките по тях не са били предмет на спор между ревизиращия екип и това дружество. С това обаче не може да се докаже реалното извършване на услугите. Непредоставянето в ревизионното производство от доставчика на поисканите доказателства за реалност на доставката не преклудира правото на ревизираното лице да представя доказателства за същите обстоятелства, но „Водконсулт-Йорданов“ЕООД не е представил доказателства и пред съда, които обосновават различен извод за материалната, техническата и кадровата обезпеченост на доставчика си „Касъл строй“ЕООД.

Поради това и в съответствие с правилата на доказателствената тежест, съдът намира за недоказано извършването на услугите именно от „Касъл строй“ЕООД, поради което са налице всички кумулативно необходими предпоставки за отказване на право на приспадане на данъчен кредит, поради липса на реалността на доставките за предоставяне на услуги за СМР по смисъла на чл.9 от ЗДДС, документирани с издадените от „Касъл строй“ЕООД на жалбоподателя 5 бр. фактури.

Така изложеното мотивира съдът да приеме за законосъобразен ревизионния акт, с който е отказан данъчен кредит в размер на 21`700,00 лева на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС за данъчните периоди май и юни 2009г. и определени лихви в размер на 11`922,81 лева.

С оглед изхода на спора, в полза на ответника следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение на основание чл.8, ал.1, т.4 от наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в размер на 1`538,68 лева, при установения материален интерес от 33`622,81 лева

Мотивиран от горното и на основание чл.160 от ДОПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водконсулт-Йорданов“ЕООД, ЕИК-200147970, с адрес ***, против ревизионен акт № Р-02-1401023-091-01/10.10.2014г., издаден от началник-сектор „Ревизии” и старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 362/17.12.2014г.  на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”   Бургас при Централно управление на Националната агенция за приходите.

ОСЪЖДА „Водконсулт-Йорданов“ЕООД, ЕИК-200147970 да заплати на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите, сумата 1`538,68 лева  (хиляда петстотин тридесет и осем лева шестдесет и осем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                                           

 

     

                                

                                                                            СЪДИЯ: