ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 30 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Водконсулт Й. ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителя Р.Й. и с адв. К. Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практикагр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02-1401023-091-01/10.10.2014 г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 362/17.12.2014 г. на директора на дирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика - Бургас при ЦУ на НАП гр. Бургас.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт.

 

         АДВ. Т.: Поддържаме жалбата. Имаме доказателствени искания. Считаме, че се касае за недоразумение относно представените в НАП копия на процесните пет фактури в РД. Ревизиращият орган твърди, че към фактурите няма представени фискални бонове, но в самата преписка личат телбодите и е видно, че при направеното фотокопие телбодите са обърнати обратно. Нося сега в оригинал фактурите, които представям за сравнение, като с телбодите са сложени фискалните бонове на гърба.

 

Съдът след като направи преглед и сравнение между оригиналните пет броя фактури и заверените копия представени на съда, ВЪРНА оригиналните фактури на жалбоподателя.

 

АДВ. Т.: Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства.

По отношение на представените доказателства в днешно съдебно заседание, същите следва да бъдат приети. В преписката не се съдържат фактури с прикрепени бонове. Имам доказателствени искания. В преписката се съдържат договори и актове образец 19, които оспорвам на основание чл. 193 от ГПК по отношение на тяхната вярност и автентичност и по-конкретно на положения подпис на лицето Й.Т. Г., като твърдя, че подписът не е негов.

 

Съдът във връзка с направеното оспорване

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване на посочените писмени доказателства в представеното в днешно съдебно заседание становище от юрисконсулт Д., с оглед обстоятелството, че същите са частни документи и са представени в хода на ревизионното производство от жалбоподателя.

УКАЗВА, че доказателствената тежест за установяването на този факт се носи от жалбоподателя.

 

АДВ. Т.: От името на управителя на дружеството заявявам, че ще се ползваме от така представените първични счетоводни документи, като моля съдът да прецени тяхната вярност и автентичност в съвкупност със събраните по делото доказателства и предвид извършената ревизия на дружеството „Касъл Строй” ЕООД от ТД на НАП гр. Велико Търново с дата, предхождаща процесната ревизия, по която процесните доставки са признати от ТД, начислен е ДДС. „Касъл Строй” ЕООД е бил задължен по тези фактури. Няма да сочим графологическа експертиза. Считам, че същата само би утежнила процеса. Във връзка с чл. 301 от ТЗ независимо дали тези документи са подписани от представител на дружеството „Касъл Строй” ЕООД, щом ги е осчетоводило, той е признал тези търговски сделки за действителни, поради това не желаем графологическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и предвид липсата на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка, както и представените в съдебно заседание 5 броя фактури.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата на „Водконсулт-Й.” ЕОД като основателна и предвид изложените в нея съображения да отмените процесния ревизионен акт като незаконосъобразен, като моля да се присъдят направените от дружеството-жалбоподател разноски.

Моля да приемете писмена защита, в която подробно сме изложили нашите съображения. Считам, че е налице задължителна съдебна практика по идентични случаи, според която дружеството-жалбоподател не следва да бъде държано за отговорно пред органа по отношение на техническата и кадрова обезпеченост относно „Касъл Строй” ЕООД и още повече, че доставките извършени от „Касъл Строй” ЕООД са признати и предхождащи настоящата ревизия от страна на ТД на НАП гр. Велико Търново.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Да потвърдите ревизионния акт, като се съобразите с подробните мотиви в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас. Искам да уточня, че с ревизионния акт издаден на „Касъл Строй” ЕООД не са признати доставки, не е направена корекция в дневниците за продажба. Това не значи, че се признава доставката. Практиката на СЕС казва, че издаването на ревизионен акт на доставчика не е относимо към правото на приспадане на данъчен кредит. Представям писмено становище. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: