Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 680 /25.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми март, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 30/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът В.Д.С.,***, чрез адвокат Теодора Шиварова, със съдебен адрес гр.***, е оспорил решение №2163/11.11.2013г., постановено по АНД № 3536/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 47/03.06.2013г. издадено от началник група в сектор ПП-КАТ към ОД МВР гр.Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.104а от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и за нарушение на чл.137а, ал.1, предл. 1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.7, предл.1 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лв. На основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно, иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено и наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение, а по съществото на спора - за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява и не се представлява.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е частично основателна.

С оглед събраните доказателства, в частта относно потвърждаване на наказателното постановление за нарушението на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, същото се явява незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон и следва да бъде отменено. В тази част следва да бъде отменено и решението на районния съд.

Съгласно чл.137а, ал.2, т.2 от ЗДвП могат да не използват обезопасителни колани лицата, чието физическо състояние не позволява използването на такива колани. В процесния случай още с възражението по чл.44, ал.1 от ЗАНН, касаторът е представил епикриза от СБАЛССЗ „Св.Екатерина” ЕАД и болничен лист, от които се установява, че е претърпял сърдечна операция в периода 22.10.2012г. – 31.10.2012г., а според болничния лист, в който е посочена същата диагноза описана и в епикризата, е обхванат период от 01.03. до 30.03.2013г. Нарушението е извършено на 16.03.2012г. Медицинската интервенция касае гръдната област от ляво, там където преминава и обезопасителния колан, когато лицето управлява лек автомобил с ляв волан. От тези факти може да се направи извод, че обезопасителния колан, в случаи като процесния, може да притиска и така да вреди на оперираното място. Вярно е, че от периода, когато е извършена интервенцията до датата на нарушението са изминали малко повече от четири месеца, но с оглед представените доказателства, в т.ч. и болничния лист, обхващащ месеца, в който е извършено нарушението, за да се направи извод, че към датата на това нарушение лицето е било с такова физическо състояние, което да позволява поставянето на обезопасителен колан е необходима експертиза от вещо лице кардиолог. Както наказващия орган, така и съда не разполага с такива знания, които да му позволят сам да прецени дали четири месеца след оперативната намеса от такъв характер физическото състояние на лицето, което я е претърпяло ще позволи поставянето на обезопасителен колан. След като такива експертни доказателства не са събрани следва да се отдаде значение на представените писмени доказателства, а именно епикриза и болничен лист.

По тези съображения решението на районния съд следва да се отмени, в частта, в което е потвърдено наказателното постановление относно нарушението на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП.

Неоснователно е касационното възражение, което се отнася до другото описано в наказателното постановление нарушение. Твърденията, че автомобила на касатора разполага с възможност, при която след включване на двигателя автоматично се включва и функция Bluetooth, която не позволява ползване на мобилен апарат при движение на автомобила не са доказани. Същевременно свидетелят по акта, разпитан като свидетел в районния съд посочва, че касатора по време на управление на автомобила е говорил по телефона, именно това му действие е привлякло вниманието на проверяващите. След сигнал със стоп-палка да спре, водача видял проверяващите, но въпреки това продължил да говори по мобилния телефон, дори и след като спрял автомобила. Двамата проверяващи се наложило да изчакат да приключи разговора си по телефона за да извършат проверката. Същите факти се установяват и от докладна записка приложена към административнонаказателната преписка на актосъставителя Д. Д..

По тези съображения съдът счита, че нарушението на чл.104а от ЗДвП е установено и доказано по несъмнен начин, поради което правилно районния съд е потвърдил наказателното постановление в тази част.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №2163/11.11.2013г. постановено по АНД № 3536/2013г. по описа на Районен съд - Бургас в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 47/03.06.2013г. на началник група в сектор ПП към ОД МВР Бургас относно наложено на В.Д.С. наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от същия закон и вместо него постановява:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 47/03.06.2013г. на началник група в сектор ПП ОД МВР Бургас, в частта, в която на В.Д.С. е наложено наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от същия закон.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2163/11.11.2013г., постановено по АНД № 3536/2013г. по описа на Районен съд - Бургас в останалата му част.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: