Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1112    20 май 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на шестнадесети май, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                        2. Чавдар Димитров

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 30 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Ей Би Груп” ЕООД с ЕИК по Булстат 201210690, със седалище и адрес на управление – гр. София, ***, представлявано от управителя А.А.Б., подадена чрез процесуален представител, против решение № 165/22.10.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 451/2012г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № БХ 452 от 27.08.2012г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас /ОДБХ-гр.Бургас/, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000.00 лева, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/.

 Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В  жалбата се твърди, че решението на районния съд е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Иска от съда да отмени оспореното решение и да реши спора по същество като отмени като незаконосъобразно наказателно постановление № БХ 452 от 27.08.2012г., издадено от директора на ОДБХ- Бургас.

Ответникът по касационната жалба – Директор на ОДБХ- Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд – Царево като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Царево, с решение № 165/22.10.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 451/2012г. по описа на съда, е потвърдил като законосъобразно наказателно постановлениеБХ 452 от 27.08.2012г., издадено от Директора на ОДБХ- Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.42, ал.2 от ЗХ.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено, че към датата на проверката, търговският обект, стопанисван от касатора – класически ресторант, предлагащ обслужване по системата „ол инклузив”, не е бил надлежно регистриран по реда, установен в ЗХ, поради което „Ей Би Груп” ЕООД е осъществило състава на административно нарушение по чл.42, ал.2 от ЗХ. Приел е, че  имуществената санкция е справедливо наложена на дружеството под установения в закона среден размер, както и че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и на наказателното постановление.

Санкцията на „Ей Би Груп” ЕООД е наложена за това, че на 08.08.2012 год. извършвал търговска дейност с храни в обект – класически ресторант, находящ се във в.с. „Арапя”, гр.Царево гр. Китен, ул. „Атлиман” 16, нерегистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ. За установеното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 489/13.08.2012г. и е издадено наказателно постановление № БХ 452/27.08.2012г. на директора на ОДБХ, гр.Бургас.

Основното възражение на касатора е, че по делото не е доказано по несъмнен начин, че е осъществил състава на административно нарушение по чл.42, ал.2 от ЗХ. Излагат се и доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Неоснователно е възражението на касатора, че констатациите, съдържащи се в АУАН и в наказателното постановление, не се потвърждават по безспорен начин от събрания  по делото доказателствен материал. „Ей Би Груп” ЕООД не е представил удостоверение за регистрация на стопанисвания от него класически ресторант нито в хода на проверката, нито в хода на образуваното срещу него админист-ративнонаказателно производство и производство по оспорване на наказателното постановление пред районния съд. От показанията на разпитания по делото актосъставител става ясно, че управителят на дружеството е представил на контролните органи единствено доказателства за входирани документи и такса за регистрация, при това от 8.08.2012г. – датата на извършване на проверката. С оглед изложеното, по делото е установено, че към тази дата касаторът не е притежавал удостоверение за регистрация по реда и условията на чл.12 от ЗХ на стопанисвания от него класически ресторант.

Неоснователно е възражението, че не са индивидуализирани храните, с които се твърди, че е извършвана търговия в обекта - и в АУАН и в наказателното постановление е посочен вида на проверявания обект  - класически ресторант, поради което не се налага изричното изброяване на групите храни, с които дружеството е търгувало. В наказателното постановление е посочен и адреса на класическия ресторант, поради което съдът намира за неоснователно възражението му, че проверяваният обект не е индивидуализиран.

Съгласно чл.42, ал.2 от ЗХ за нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4500 лв., а при повторно нарушение - от 4500 до 6000 лв. Съгласно чл.42, ал.1 от ЗХ, който произвежда или търгува храни в обект, нерегистриран по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 2000 до 4500 лв. С оглед изложеното правилни са изводите на районния съд, че „Ей Би Груп” ЕООД е осъществило състава на административно нарушение по чл.42, ал.2 от ЗХ. Дружеството правилно е било санкционирано на основание цитираната разпоредба. Размерът на наложената му имуществена санкция е справедливо определен в законоустановените граници, предвидени за извършването  на това административно нарушение. Видът на обекта – класически ресторант, в който се предлага обслужване по системата „ол инклузив” и се търгува с много и различни видове храни, правилно е преценено от съда като отегчаващо обстоятелство, обуславящо по-висока степен на обществена опасност на извършеното нарушение, което не позволява налагане на имуществена санкция в по-малък размер от наложения. Неоснователно е възражението, че съдът не е изложил мотиви относно вината и последиците от извършване на нарушението, тъй като същото е формално,  а отговорността на търговеца- юридическо лице е обективна, поради което не се изследва въпросът за наличие на вина.

Предвид изложеното, при липса на наведените касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

По тези съображения и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предложение първо от  АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/22.10.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 451/2012г. по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

 

       

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

              2.