Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 8 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                        ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КАД № 30/2010 Г

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Подадена е касационна жалба от процесуалния представител на ОСЗ – гр. Бургас против Решение № 1633/01.12.2009 година, постановено по гр. дело  № 7769 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. Иска се отмяна на решението, като „неоснователно, необосновано и незаконосъобразно”. Заявяват се определени факти без да се сочат касационни основания за оспорването.

В съдебно заседание касаторът не взема становище по жалбата.

За ответниците, адвокат К., намира оспорването за неоснователно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира, решението – предмет на настоящото производство, за правилно и законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С оспореното решение първоинстанционният съд е прогласил нищожността на Решение по протокол № 4919/ 15.10.2009г. на ОСЗ гр. Бургас, с което е отказано право на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на нива с площ 18,2 дка. И е върнал преписката на ОСЗ гр. Бургас за произнасяне по заявление вх. № 148/ 28.01.1998г., подадено от П.Ж.Д., С.Ж.Б. и Л.Ж.Б..

За да достигне до този извод, съдът е приел, че при издаване на обжалваното пред него решение, ОСЗ гр. Бургас е действала извън предоставената и по закон компетентност.

Този извод е правилен с оглед установените по спора факти.

Административния орган е постановил решението си, след като с влязло в сила съдебно решение е била прогласена нищожност на идентично по съдържанието си решение на същия орган и с което са били дадени задължителни указания относно прилагане на закона.

Установено е, че наследодателя на П.Ж.Д., С.Ж.Б. и Л.Ж.Б., Ж.П.Б. е подал заявление № 137/ 22.10.1991г. по това заявление е издадено Решение по протокол № 4609/23.09.1992г., с което му е отказано възстановяване на собствеността върху 18,2 дка. Този заявител е починал на 09.08.1995г.

След неговата смърт, наследниците му са подали молба вх.№ 148/28.01.1998г. с правно основание чл. 14 ал.7 ЗСПЗЗ. Този текст предоставя възможност при наличието на определени предпоставки, влязлото в сила решение на административния орган да бъде изменено.

Въпреки, че е бил надлежно сезиран с конкретно искане, административния орган, издава два последващи акта с идентично съдържание, като отново, въпреки наличието на влязло в сила решение разглежда по същество заявлението на  Ж.П.Б., а не с оглед на компетентността си, предоставена по силата на чл. 14 ал.7 ЗСПЗЗ да направи преценка, налице ли са или не предпоставки за изменение на първоначално постановеното решение и се произнесе по молбата на наследниците на това лице.

В този смисъл правилно първоинстанционният съд е намерил, че е налице дотолкова съществен порок при издаване на обжалваното решение- липса на компетентност на издателя, който да обоснове извод за неговата нищожност.

Поради това настоящият състав на съда намира решението за законосъобразно, а касационната жалба за неоснователна, още повече, че в същата не се съдържат твърдения за конкретни касационни отменителни основания.

Поради това и на основание чл. 221, ал. 2, предл. Първо, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 1633/01.12.2009 година, постановено по гр. дело  № 7769 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: