ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

 2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно (К)   дело    номер    30    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

Частният жалбоподател – Общинска служба земеделие Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За ответниците – П.Ж.Д., С.Ж.Б., Л.Ж.Б., редовно призовани, се явява адвокат К.

Окръжна прокуратура гр. Бургас, нередовно призована.

В залата присъства прокурор Желязко Георгиев.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ -  Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото, въпреки нередовното призоваване на Окръжна прокуратура гр. Бургас. Запознат съм със жалбата и представените доказателства. 

        

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ . – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е частна жалба, с която се оспорва решение на Бургаския районен съд, с което е прогласена нищожността на решение на Общинска служба земеделие Бургас.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К. – Моля да оставите без уважение жалбата на Общинска служба земеделие, тъй като считам, че същата първо е недопустима, тъй като в жалбата не се посочва в какво се състои порочността на първоинстанционното решение. Второ не се посочват доказателства за основателността й, също така считам, че посоченото в самата жалба е абсолютно неотносимо към спора. Ето защо моля да оставите без уважение касационната жалба и да оставите в сила първоинстанционното решение. Подробно съм изложил моето становище във възражението по жалбата.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам решението на Бургаския районен съд за правилно и законосъобразно, за което моля да го потвърдите, а жалбата като неоснователна моля да  я отхвърлите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: