ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.03.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми март                                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 309 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя О.К.Н., редовно уведомен, се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РУ Несебър при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпил по делото отговор с вх. №3597/27.03.2018 г. от ответника относно исканите доказателства.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на О.К.Н.*** против решение рег. № 304р-1576/19.01.2018 г. на началника на РУ Несебър при ОД МВР Бургас, с което на основание чл. 153, т. 6 и чл. 155, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 10 предложение първо от ЗОБВВПИ е разпоредено да се отнеме разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси № 20150161275 - валидно до 24.11.2020 г. и са иззети пистолет „Глок 19“ и боеприпаси.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените към нея доказателства. Водим един свидетел, като моля да допуснете същия до разпит. В тежест на административнонаказващия орган е да докаже дали са налице предпоставките за отнемане на оръжие, но с цел пълнота на производството и установяване дали са налице обстоятелствата, при които е издаденото разрешението за носене на оръжие, а именно с цел самоохрана, то ние държим на разпита на свидетеля.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Д.Х.В., с ЕГН:**********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, със средно-специално образование, шофьор на жалбоподателя.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. А.:

 

Въпрос: Като придружавате жалбоподателя и сте всеки ден с него имало ли е моменти, в които той се е чувствал застрашен?

Отговор: Да, имало е. Те са 2-3 момента, които аз съм от известно време тук и се получават някой неща. Примерно м. май имахме една ситуация, която много ни озадачи. На кръстовището на Трета поликлиника посока гр. София изчаквахме на светофара, за да минем и отнякъде се чу изстрел. Дали е от въздушна пушка, или флоберка не знаем, но страничното огледало на колата се счупи. Аз дори с периферното си зрение усетих нещо. Това е първият момент през м. май, който стана. Аз слязох от колата, огледах, имаше зад нас коли. Нямаше как да разберем откъде идва изстрелът. Всичко стана много бързо. Изстрелът ще е бил само от някоя кола, тъй като отстрани блоковете са далеч. Тръгнахме след като огледахме. Ние бяхме първа кола на светофара, зад нас имаше коли, като изстрелът е дошъл само от някоя кола зад нас. Вторият случай бяхме дошли от гр. Несебър, имахме работа и се връщахме обратно и видяхме, че задна дясна гума е спукана с остър предмет. Отстрани си личеше, че е от нож.  Имало е и други случаи. Много пъти при самото идване от гр. Несебър да ни следи кола. Аз намалявам скоростта и тя също намаля.  Движи се на 100 м. от нашата кола.  Аз работя от доста време тази работа, знам за какво става въпрос. Преди това съм бил и охрана. Причината според мен е, че понякога носим със себе си по-големи суми пари, разполагаме и носим пари по банки. Имало е и други случаи, в които са ни следвали коли. Ако разберат, че сме усетили се махаха. Аз тези неща ги забелязвам. Аз съм не само шофьор, но трябва и да го охранявам О..  Предвижването му е опасно и според мен той /жалбоподателят/ трябва да разполага с оръжие. Жалбоподателят е инвалид, аз бутам количката му и ако стане нещо аз какво мога да направя. Той трябва да може да се защити сам. Иначе и на него, и на мен може да се случи нещо. Полицаите по принцип винаги последни разбират, ако се случи нещо. Подобен инцидент може да ни коства живота.

адв. А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване въпросите към свидетеля съдът освободи същия.

адв. А.:  В самото решение на началника на РУ  Несебър е цитирана една преписка с вх. № 304000-238/19.01.2017 г., по която нямаме доказателства. За пълнота ще приложа като сведение, че има влезнало в сила решение по тази преписка, тъй като самостоятелно основание за отнемане на оръжие е, когато на лицето е наложено административно наказание в рамките на три години. Представям и моля да приемете за сведение на съда протокол от съдебното заседание по АНД № 71 от 2018 г. по описа на Районен съд Несебър, ведно с решението по същото дело. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и тези, събрани и представени в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. А.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалваното решение на началника на РУ Несебър, с което е отнето оръжието на доверителя ми.  Подробни съображения съм изложил в самата жалба, т.е. кои са нарушенията на административнопроизводствените правила и материалния закон, като моля съда да се съобрази с това изложение. Искам да отбележа, че по отношение на административнопроизводствените правила, които са нарушени, съм запознат със съдебната практика, която е в противна насока, включително и на Административен съд Бургас.  Считам обаче, че в тази насока не мога да кажа, че е неправилна, но може да бъде променена по следните съображения, тъй като в чести случаи административните органи не свършват своята работа и същата следва да се извършва от съда. В тази връзка считам, че това е съществено нарушение, тъй като от приложените доказателства е видно, че дори няма съставена преписка за отнемането на оръжието, а само едно „голо“ решение. По отношение на нарушение на материалния закон също съм изложил подробни съображения в жалбата. Изцяло в тежест на доказване на административния орган е да установи, че са отпаднали предпоставките за издаването на оръжие. Такива доказателства обаче в настоящето дело не бяха представени. Моля в този смисъл да постановите решението си. Представям списък на разноските, като моля същите да ни бъдат присъдени.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: