Р Е Ш Е Н И Е

                 Номер   734/20.04.2017    град Бургас

 

Административен съд ~ Бургас, тринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                               2. РУМЕН ЙОСИФОВ

при секретаря М.В. и прокурора Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 309 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал., изр. II от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208-чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.Д.А.,***, чрез адвокат С. от БАК против решение № 306/22Л2.2016г., постановено по НАХД № 468/2016г. по описа на Районен съд - Средец, с което е потвърдено наказателно постановление № 859/14Л 0.2016г., издадено от директора на РДГ - Бургас и наложената на касатора глоба в размер на 1 000 лева на основание чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите за нарушение на чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за КОГТ, вр. с чл.108, ал.2 от Закона за горите. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.З от АПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат С., която поддържа оспорването без да сочи доказателства.

Ответникът - Регионална дирекция по горите не се явява и не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас пледира за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

 

От фактическа страна по делото е установено, че на 14.05.2016г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против Н.Д.А. за това, че в периода от 13.03.2016г. до 14.05.2016г. в землището на с.Голямо Буково, община Средец, местността "Мечешка дупка", подотдел 138:Д1 като физическо лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ по чл.235 от ЗГ, на чието име е издадено позволително за сеч № 0294421/12.03.2016г., не изпълнява своите задължения, като допуска отваряне на 7 броя просеки с ширина 2-4 и дължина 20 - 50 м, които не са отбелязани в одобрения технологичен план. Посочено е още, че срещу А. има издадено НП № 1427/29.03.2016г., влязло в законна сила на 25.04.2016г. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за КОГТ, във вр. с чл.108, ал.2 от ЗГ, за което е издадено наказателно постановление № 859/14.10.2016г. и е наложена глоба в размер на 1000 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд - Средец, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е неправилно.

Съгласно разпоредбата на чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за КОГТ лицата по чл.108, ал.2 ЗГ след получаването на позволителното за сеч са длъжни да следят за спазването на одобрения технологичен план и противопожарните норми и мерки при добива на дървесина. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите - глоба от 300 до 5000 лева, ако не е предвидено по-тежко наказание за длъжностно лице или лице, упражняващо лесовъдска практика, което не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях. В настоящия случай е безспорно установено, че в периода от 13.03.2016г. до 14.05.2016г. в землището на с.Голяма Буково, община Средец, местността „Мечешка дупка", подотдел 139:Д 1 като лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ по чл.235 от ЗГ, на което има издадено позволително за сеч № 0294421/12.03.2016г., А. не е изпълнил своите задължения и е допуснал отваряне на 7 броя просеки с ширина 2-4 и дължина 20-50 м, които не са отбелязани в одобрения технологичен план, с което е осъществил фактическия състав на чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за КОГТ лицата по чл.108, ал.2 ЗГ и отговорността му е ангажирана законосъобразно.

Наведените в касационната жалба доводи за касиране на решението по същество преповтарят възраженията на жалбоподателя пред първата инстанция и са неоснователни.

На първо място, позволително за сеч № 0294421 (на л.29 от НАХД № 468/2016 по описа на Районен съд - Средец) е издадено на касатора, а не на „А. транс" ЕООД, както се твърди в жалбата пред настоящата инстанция. В същото изрично е посочено, че да извърши сеч в отдел № 138, подотдел Д1 в землището на с.Еолямо Буково се разрешава на Н.А. с уточнението, че същият е собственик на „А. Транс" ЕООД. Направеното уточнение не може да обоснове извод, че позволителното е издадено в полза на дружеството.

Неоснователно е и възражението за незаконосъобразност на наказателното постановление поради липсата на данни за извършителите на сечта. Самоличността на тези лица е ирелевантен за съставомерността на нарушението факт.

Неоснователно е и възражението за нарушаване на процесуалния закон, поради факта, че в АУАН не е посочена нормата на чл.257, ал.1, т.1 от ЗЕ. Тази норма е санкционна и затова е посочена за първи път в наказателното постановление. В АУАН правилно е посочена единствено нарушената норма на чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за КОЕТ, във връзка с чл.108,

ал.2 от ЗЕ.

Неоснователно е и възражението, че касаторът е наказан за допустителство. А. е наказан за това, че „не изпълнява своите задължения". Израза „като допуска отсичането на дървета немаркирани с КЕМ", посочен в АУАН и НП е използван за уточняване на неизпълнението, а не за квалификация на изпълнителното деяние.

По изложените съображения, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли със следващото от това стабилизиране на първоинстанционното решение и на наказателното постановление.

Мотивиран от това, Административен съд - Бургас, XIII състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 306/22.12.2016г., постановено по НАХД № 468/2016г. по описа на Районен съд –Средец.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                              ЧЛЕНОВЕ: