Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 621                 05 април 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Златина Бъчварова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Галина Радикова

                                                                            2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар М.В.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 309 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

         Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна компания“ЕАД/“БТК“ЕАД/, с ЕИК по Булстат 831642181, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Цариградско шосе“№115И, представлявано от А.И.Д. против решение № 10/4.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4640/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 036499 от 27.03.2015 година на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция “ Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора, за нарушение на чл. 123, ал. 2, предложение 2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, на основание чл. 222 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500.00/петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано, за което излага подробни съображения. Моли съда да отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция “ Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд –Бургас с решение № 10/4.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4640/2015г. по описа съда, е потвърдил наказателно постановление № 036499 от 27.03.2015 година на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция “ Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на „БТК“ ЕАД, за нарушение на чл. 123, ал. 2, предложение 2 ЗЗП, на основание чл. 222 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че „БТК“ ЕАД е извършило деянието, установено с АУАН и описано по идентичен начин в НП – на посочените място и дата не отразил в гаранционната карта срока на ремонт, извършен по повод предявена втора рекламация от потребител на закупена от дружеството дефектирала стока мобилен апарат „Samsung Galaxy Grand Neo“ в периода от 26.05.2014 г. до 28.05.2014 г., който срок е следвало да се  прибави към гаранционния срок.  Счел е, че с това деяние дружеството е нарушило чл.123, ал.2, предложение второ от ЗЗП, за което законосъобразно е била ангажирана отговорността му.

         Санкцията е наложена на „БТК“ ЕАД за това, че на 28.05.2014г. не отразило в гаранционната карта срока на ремонт, извършен в периода от 26.05.2014 г. до 28.05.2014 г. по повод предявена пред него втора рекламация от потребител на закупена от дружеството дефектирала стока мобилен апарат „Samsung Galaxy Grand Neo“, който срок е следвало да се  прибави към гаранционния срок.  Нарушението е установено в хода на проверка, извършена на 18.09.2014г. от служители на КЗП РД – Бургас по повод потребителски сигнал, резултатите от която са обективирани в констативен протокол № К-0168387/18.09.2014г. За така констатираното нарушение на „БТК“ ЕАД е съставен АУАН № К-036499/17.10.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, в съответствие със събраните по делото доказателства като възприетата от съда фактическа обстановка е описана детайлно, ясно и изчерпателно в мотивите на оспорения съдебен акт. 

Дружеството - касатор не оспорва факта, че е извършило деянието, описано в АУАН и в НП. Основното му възражение е, че същото не представлява нарушение, предвид обстоятелството, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.123, ал.2 ЗЗП, тъй като той не е предоставил търговска гаранция по смисъла на чл.117, ал.1 ЗЗП на потребителя. Това възражение се опровергава от събраните по делото писмени доказателства. На първо място, видно от становище на „БТК“ ЕАД по Констативен протокол с № К-0168387/18.09.2014г. на Комисията за защита на потребителите, по първите две рекламации, предявени във връзка с мобилен апарат „Samsung Galaxy Grand Neo“, със сериен номер 359444051537204 е извършено гаранционно обслужване на телефона, а по третата рекламация е отказано извършване на ремонт с мотива, че дефектите на стоката, причинени от потребителя, не попадат в обхвата на гаранцията на потребителската стока. Видно от приложения към това становище протокол за отказ от гаранция № OGS009001435/10.09.2014г./л.35 от материалите по анд 4640/2015г. по описа на БРС/ комисия в състав е констатирала, че мобилният апарат е мокрен, корозирал, и е взела решение, че уредът не подлежи на гаранционно поддържане, съгласно условията, упоменати в гаранционната карта, като са изложени причините за това. Това означава, че „БТК“ ЕАД  като търговец е предоставило търговска гаранция по смисъла на чл.117, ал.1 и ал.2 ЗЗП в писмен вид на потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, в които е посочила конкретни условия, които следва да са спазени, за да бъде извършено гаранционното обслужване. Друго доказателство в тази насока е и техническото становище  от 19.09.2014г., изготвено от представител на „К енд К Сервиз“ ЕООД, видно от  което статусът на телефона към 19.09.2014г. е гаранционен, а констатацията на техника е, че е  отказано гаранционното обслужване на уреда по сервизна поръчка от 9.09.2014г. поради нарушени общи гаранционни условия. С оглед изложеното налице е хипотезата на чл.123, ал.2, изречение второ от ЗЗП - търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и втората рекламация, предявена във връзка с телефона, е удовлетворена чрез извършване на ремонт в периода  от 26.05.2014 г. до 28.05.2014 г. Следователно за „БТК“ ЕАД  е възникнало задължението, установено в цитираната разпоредба, да отрази този ремонт в гаранционната карта на потребителя и срокът на ремонта да се прибави към гаранционния срок. За неизпълнението му касаторът е законосъобразно санкциониран на соченото в НП правно основание – санкционната разпоредбата на чл.222 ЗЗП, предвиждаща наказание глоба в размер от 500.00 до 3000.00 лева за неизпълнение на чл.123, ал.2 ЗЗП от еднолични търговци и юридически лица. В този смисъл са и формираните от районния съд изводи относно приложението на материалния закон при издаване на НП.

В първоинстанционното решение са изложени мотиви, че извършеното от „БТК“ ЕАД представлява нарушение на чл.123, ал.2 ЗЗП, за което отговорността на дружеството е законосъобразно ангажирана на основание чл.222 ЗЗП. Ето защо, неоснователно е възражението на касатора, че оспореният съдебен акт не съдържа правни изводи.

            Като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона. 
            Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/4.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4640/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

    Решението е окончателно.

 

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.