ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 747                 27 март 2015  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в  открито съдебно заседание на двадесет и пети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 309  по описа за  2015 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

          Производството е по реда на чл. 153, ал.7 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/.

          Образувано е по жалба на „Егео” ООД, с ЕИК по Булстат 147075466, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул. „Сливница” №56, представлявано от Д. Д. Д. против Решение №21 от 20.01.2015 година на директора  на Дирекция „ОДОП”-Бургас, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година на началник сектор „Ревизии“ при ТД НАП – Бургас и старши инспектор по приходите в ТД НАП – Бургас, с който са установени задължения общо в размер на 74 107.49 лева.

        Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на директора на Дирекция „ОДОП” – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Твърди още, че едновременно с искането за спиране на ревизионния акт е направено предложение за обезпечаване на цялото задължение в размер на 75 000.00 лева. Счита, че в нарушение на нормата на чл.153 и чл.195, ал.6 ДОПК, администртивният орган не е приел, че застрахователните оценки на предложените като обезпечение автомобили не могат да се приемат като такива, обезпечаващи задължението по ревизионния акт. Моли съда да отмени процесното решение и да спре изпълнението на Ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година. Представя доказателства.

         Ответникът- директорът на дирекция „ОДОП”-Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Моли съда да прекрати делото, поради отпаднал правен интерес на жалбоподателя. Не ангажира допълнителни доказателства.

            След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата съдът  съобрази следното:

            В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя е представил Решение №76 от 13.03.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП“-Бургас, с което ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година е отменен и преписката е върната за извършване на ревизия по ЗДДС и  издаване на нов ревизионен акт за същите данъчни периоди, предмет на отменения ревизионен акт/л.43-49 от делото/.

         Съдът е сезиран с искане за отмяна на  Решение № 21 от 20.01.2015 година на директора на Дирекция „ОДОП“-Бургас, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година. Предвид представянето на  Решение №76 от 13.03.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП“-Бургас, с което ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година е отменен, то за жалбоподателя е отпаднал правния интерес да иска спиране на изпълнението му.

        По тези съображения, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Егео” ООД, с ЕИК по Булстат 147075466, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул. „Сливница” №56, представлявано от Д. Д. Д. против Решение №21 от 20.01.2015 година на директора  на Дирекция „ОДОП”-Бургас, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт №Р-02-1401364-091-01 от 29.12.2014 година на началник сектор „Ревизии“ при ТД НАП – Бургас и старши инспектор по приходите в ТД НАП – Бургас, с който са установени задължения общо в размер на 74 107.49 лева.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №309/2015 година по описа на Административен съд – Бургас.

          Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                  СЪДИЯ: