О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  245               от  11.02.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на единадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 309 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на „БУТЕД” АД с ЕИК 812117147, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от Изпълнителния директор Н.П.Ш. и съдебен адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 115, вх. А, ет. 4 (чрез адв. М.Г.), против Разпореждане на Кмета на Община Бургас за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас, обективирано в пункт ІV от същата заповед. С административния акт, предварителното изпълнение на който се оспорва в настоящото производство, на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 14 от Закона за общинската собственост и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Кмета на Община Бургас е постановил:

І. Отчуждава от „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, ЕИК 201403853, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сердика” № 2А, представлявано от управителя З.Г.С.сградите, попадащи в сервитутната зона на обект: „Реконструкция и изместване на трасето на съществуващ Главен канализационен колектор Ф800, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр. Бургас, следните строежи:

1. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.40 по КККР на гр. Бургас, цялата със застроена площ от 1995 кв.м. и предназначение за складова база, склад, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр. Бургас;

2. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.67 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ от 200 кв.м. и предназначение промишлена сграда, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр. Бургас;

3. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.70 по КККР на гр. Бургас, цялата със застроена площ от 474 кв.м. и предназначение промишлена сграда, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр. Бургас.

ІІ. На основание чл. 22, ал. 14, отчуждаването следва да се извърши, като за незаконните строежи не се дължи обезщетение.

ІІІ. При съдебно установяване на законност на строежите по т. І и съобразно изхода от гражданскоправния спор, дължимото равностойно парично обезщетение в размер на 129 655,05 лева за сграда с идентификатор 07079.604.195.40; 12 998 лева за сграда с идентификатор 07079.604.195.67 и 30 805,26 лева за сграда с идентификатор 07079.604.195.70 или общо в размер на 173 458,31 лева следва да се изплати на правоимащия, определен по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗОС, като ако към момента на влизане в сила на тази заповед отчуждените имоти са обременени с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

ІV. На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта, по конкретно изложени съображения.

Сезиращата съда жалба, в нарушение на нормата на чл. 152, ал. 1 от АПК е подадена направо пред Административен съд гр. Бургас, поради което, с нарочно разпореждане от 07.02.2014 год. на настоящия съдебен състав, препис от жалбата е изпратена на ответника – Кмет на Община Бургас с указание, незабавно след получаването й, да бъде представено заверено копие от оспорения акт, ведно с пълната административна преписка по постановяването му. С вх. № 997/10.02.2014 год. по описа на съда, по делото е постъпило становище от процесуален представител на ответника, ведно с приложени към него копия от оспорената Заповед № 123/17.01.2014 год. и документи, съставляващи административната преписка, послужила при постановяване на заповедта. В така депозираното становище е заявено, че жалбата е процесуално недопустима, като подадена от лице без правен интерес, респективно – неоснователна, поради което е формулирано искане за оставянето й без разглеждане, респ. за отхвърлянето й.

След поотделна и съвкупна преценка на доказателствата по делото, като съобрази исканията, становищата и доводите на страните и като се основа на закона, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на така подадената жалба, настоящия съдебен състав намира същата за процесуално допустима, като подадена от лице с правен интерес от оспорването и в законоустановените срокове. Аргументите в подкрепа на това становище са следните:

Видно от заявеното в сезиращата съда жалба и приложените към нея доказателства, дружеството жалбоподател „БУТЕД” АД е заявило собственически права по отношение на сградите, предмет на заповедта за отчуждаване, а именно едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.40 по КККР на гр. Бургас, цялата със застроена площ от 1995 кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.67 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ от 200 кв.м. и едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.70 по КККР на гр. Бургас, цялата със застроена площ от 474 кв.м. Дружеството легитимира така заявените собственически права, позовавайки се на правоприемство от Окръжно търговско предприятие, последващо преобразуване на същото в еднолично търговско дружество с държавно участие „БУТЕД” ЕООД и закупуване на същото по реда на приватизацията с договор от 22.10.1999 год. В подкрепа на така заявеното, дружеството жалбоподател се позовава на Акт за държавна собственост № 4299/24.04.1974 год. и Акт за държавна собственост № 2150/07.11.1997 год. С АДС № 4299/24.04.1974 год. е актуван като държавен недвижим имот, съставляващ терен от 40 декара, находящ се в северната промишлена зона, при съответните граници, ведно с постройките по приложен опис. С последващ АДС № 2150/07.11.1997 год. е актувана като държавна собственост складова база, целия имот, ведно със сгради по приложен към акта опис. В графа 15 от така съставени втори АДС е посочено, че имота е включен в капитала на търговско дружество – „Бутед” ЕООД гр. Бургас на основание решение за регистрация № 4958/13.09.1993 год. В графа 17 „Забележка” е записано, че терена е собственост на РКС „Черноморие”.

От друга страна се установява, че по силата на Нотариален акт № 104, том V, рег. № 6863, дело № 715/28.10.2010 год., Районен кооперативен съюз (РКС) „Черноморие” се е разпоредило с терена и сградите (в т.ч. и сградите, предмет на отчуждителната заповед). Посредством цитирания нотариален акт и извършен впоследствие апорт, вписан под № 105, том ІІІ, вх. рег. № 891 от 10.02.2011 год. на Служба по вписванията гр. Бургас, като собственик на терена и сградите се легитимира дружеството „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД.

С оглед горните факти и обстоятелства, в случая между дружеството жалбоподател „БУТЕД” АД и „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД е налице спор за материално право, който спор е предмет на гражданско дело № 544/2012 год. по описа на Окръжен съд гр. Бургас.

Анализът на горното, обуславя извода, че в случая, от страна на жалбоподателя „БУТЕД” АД е заявено твърдение за собствени права върху сградите, предмет на заповедта за отчуждаване, като в представените актове за държавна собственост е налице индиция в подкрепа на така заявените собственически права. При това положение оспорената заповед, с която се отчуждават недвижими имоти – сгради, върху които дружеството жалбоподател претендира собственост, най-малкото застрашава правата на това дружество. Съгласно актуалната съдебна практика на Върховен административен съд, обективирана в редица съдебни актове (Решение № 1387/31.01.2014 год. по адм. дело № 11522/2013 год., Решение № 1327/31.01.2014 год. по адм. дело № 10305/2013 год., Определение № 1464/03.02.2014 год. по адм. дело № 15957/2013 год., Определение № 1372/31.01.2014 год. по адм. дело № 15958/2013 год.) се приема, че застрашаването на твърдяни материални права, дори и без прякото им нарушаване, легитимира правен интерес от оспорване на административния акт и е достатъчно основание да обуслови процесуалната легитимация на дружеството да оспорва, в случая заповедта за отчуждаване. За целите на съдебното административно производство е достатъчно наличието на индиция за твърдяни от жалбоподателя собствени права, което обосновава правния му интерес от водене на делото, тъй като съдебният акт ще го обвърже по отношение произтичащите последици във връзка с образуваното производство по премахване на незаконния строеж.

Във връзка с така развитите доводи, с оглед заявените от „БУТЕД” АД собственически права върху сградите, предмет на заповедта за отчуждаване се обосновава извод, че дружеството има правен интерес от оспорване на Заповед № 123/ 17.01.2013 год.

От представените по делото доказателства се установява, че Заповед № 123/ 17.01.2013 год. на Кмета на Община Бургас е връчена на представляващия „БУТЕД” АД на 03.02.2014 год. Съгласно чл. 60, ал. 4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. В настоящия случай, жалбата с която се оспорва разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2013 год. на Кмета на Община Бургас е депозирана пред Административен съд гр. Бургас на 06.02.2014 год., т.е. в тридневния срок по чл. 60, ал. 4 от АПК

С оглед горното, жалбата на „БУТЕД” АД против Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас, като подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес от оспорването се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на настоящото производство е единствено законосъобразността на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 123/ 17.01.2013 год. на Кмета на Община Бургас. Процесното разпореждане е обективирано в т. ІV от същата заповед, съгласно което, на основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК се допуска предварително изпълнение на заповедта по следните съображения: Отчуждаването на сградите е във връзка с реализиране на обект „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга”. Целта на този проект е изнасяне на част от автомобилното движение директно към първокласния републикански път и освобождаване от натоварване на кръстовище бул. „Ст. Стамболов” – ул. „Струга”. Реализирането на този проект е от съществено значение за навременното провеждане на бързата автобусна линия по проекта за интегриран градски транспорт. Връзката на тези улици е обезпечена и с велосипедна алея за ползване на алтернативен транспорт. При закъснение изпълнението на обекта, осигуряващ връзката на улица „Янко Комитов” с улица „Струга” ще попречи на изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, по който Община Бургас е бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Като мотив за допуснатото предварително изпълнение, административния орган е посочил още, че изграждането на транспортната връзка има важно стратегическо значение за развитието на градската транспортна инфраструктура и реализацията й е от значителен обществен интерес. По тези съображения, с решение на Общински съвет – Бургас, обекта е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост и е обявен за обект от първостепенно общинско значение.

Друг мотив, обосноваващ предварителното изпълнение е факта, че за изграждане на обекта е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител на предвидените с проекта СМР. Съгласно подписания договор за строителство, срока за изпълнение на обекта следва да приключи до 30.06.2014 год. По силата на договора, общината е задължена да осигури свободна строителна площадка за изпълнение на СМР в предвидените за това срокове. По представения от изпълнителя линеен график в началото на м. февруари трябва да започне изместването на главния колектор. Сградите, предмет на заповедта за отчуждаване се засягат от трасето на колектора и трябва да бъдат премахнати до края на м. януари. Неизпълнението на това задължение от Община Бургас ще затрудни изпълнението в срок на подписания договор.

Както вече се посочи, Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас е с посочено правно основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК. В нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК са предвидени няколко хипотези, обосноваващи необходимостта от включване в административния акт на разпореждане за предварителното му изпълнение. Въпросните няколко хипотези са регламентирани в следните предложения: 1) когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; 2) да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 3) при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; 4) ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда и 5) по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. По мнение на настоящия съдебен състав, при посочване на правното основание, административния орган неправилно е посочил предложение трето и четвърто, с оглед развитите подробни мотиви, обосноваващи необходимостта от допускане на предварително изпълнение, които мотиви обосновават наличието на предложение второ - да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. Независимо от неточното посочване на относимото към случая предложение от съответната правна норма, административния орган е развил подробни и обстоятелствени мотиви, относно обществената значимост и стратегическото значение на проекта, както и неблагоприятните последици от забавяне на изпълнението на същия, поради което, следва да се приеме, че предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване е насочена именно към защита на тези особено важни обществени интереси. В подкрепа на така развитите мотиви, по административната преписка са приложени и съответните доказателства – решение на Общински съвет Бургас, по силата на което обекта е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост и е обявен за обект от първостепенно общинско значение, Договор за възлагане на пътно-ремонтни работи, сключен по реда на ЗОП и др.

В сезиращата съда жалба, „БУТЕД” АД, позовавайки се на неправилното посочване на относимото предложение на чл. 60, ал. 1 от АПК е развил доводи за липсата на доказателства, относно наличието на опасност че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, както и липсата на доказателства, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Така заявените възражения, съда намира за неотносими към конкретния правен спор – законосъобразността на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас, тъй като, от мотивите на самото разпореждане се обосновава извод за наличие на хипотезата на предложение 2), а не както погрешно е посочил административния орган – предложение 3) и 4).

В сезиращата съда жалба са развити и възражения, относно факта, че сградите, предмет на процесната заповед за отчуждаване не се засягат от предвиждането за разширяване на улица „Янко Комитов” до ул. „Струга”, а единствено от проекта за изместване на трасето на съществуващия Главен канализационен колектор Ф800. Така заявеното възражение е неотносимо към предмета на настоящото производство, а касае по същество законосъобразността на заповедта за отчуждаване. По същата причина, неотносими към конкретния правен спор са и твърденията, че процесните сгради засягат минимален участък и по никакъв начин не биха могли да осуетят изпълнението на програмата.

Общият критерий по  чл. 60, ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение е защитата на визираните ценности и интереси да е в такава непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за настъпването на значителна или трудно поправима вреда. От развитите към самото разпореждане мотиви се обосновава именно наличието на възможността за настъпване на неблагоприятни последици в следствие на по-късното изпълнение на заповедта за отчуждаване. В оспореното разпореждане, недвусмислено е посочено, че закъснението на изпълнението на обекта, осигуряващ връзката на улица „Янко Комитов” с улица „Струга” ще попречи на изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, по който Община Бургас е бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Като друга неблагоприятна последица от късното изпълнение на акта се сочи и обстоятелството, че по силата на договора за строителство, сключен след проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, общината е поела задължения, в т.ч. и да осигури свободна строителна площадка за изпълнение на СМР, като неизпълнението на тези задължения ще затрудни изпълнението на договора в уговорените срокове.

Безспорно, в производството по чл. 60, ал. 1 от АПК, в тежест на административния орган е да обоснове и докаже наличието на предпоставките, обосноваващи необходимостта от допускане на предварително изпълнение на административния акт. В настоящото производство, административния орган е изложил конкретни мотиви, от които се обосновава извод, че предварителното изпълнение на административния акт е насочено към защита на особено важни обществени интереси. Факт е, че обекта, за чиито нужди се отчуждават сградите – „Реконструкция и изместване на трасето на съществуващ Главен канализационен колектор Ф800, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР” е насочен към задоволяване на обществените потребности от местно значение, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и е съставна част от реализиращия се към момента проект „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга”. В мотивите на оспореното разпореждане подробно са обяснени целите на тези обекти, което по недвусмислен начин обосновава обществената им значимост. Административният орган е издал разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта, позовавайки се именно на това основание излагайки конкретни факти свързани с обществената значимост на проекта и прилагайки по делото на доказателства в подкрепа на това твърдение, които обосновават наличието на тази хипотеза. В този смисъл са приложените решения на Общински съвет гр. Бургас, договор за извършване на пътно-ремонтни работи, сключен по реда на ЗОП и др.

В случая, административния орган е изпълнил задължението си да изложи мотиви относно наличието на едно от основанията, предвидени в АПК, а именно, с оглед защита на важни държавни и обществени интереси, като е приложил и доказателства в подкрепа на това. След като административния орган е изпълнил задължението си да посочи конкретната хипотеза, на която основава разпореждането за допускане на предварително изпълнение, мотивира с конкретни доводи наличието на това основание и ангажира доказателства, то за оборване на това разпореждане, от страна на жалбоподателя следва да се посочат такива засегнати негови интереси, които да бъдат противопоставими на заявения от административния орган обществен интерес. В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на такова основание за отмяна на допуснатото предварително изпълнение, като противопостави и установи засягане на интерес, което по степен на важност е от категорията на посочените от законодателя. Доводи и доказателства в тази насока не са наведени и не са ангажирани. Изложените оплаквания, че не е налице основание за допускане на предварително изпълнение и твърдения за допуснати процесуални нарушения от страна на административния орган сами по себе си не обосновават извод за незаконосъобразност на разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на заповедта. В случая, от страна на „БУТЕД” АД не са заявени конкретни възражения и не са посочени доказателства в подкрепа на такива възражения, от които да се обоснове извод за определени негови интереси, които се засягат или биха се засегнали от предварителното изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас за отчуждаване на сградите, които интереси да са по степен на важност, съответстваща на тези, регламентирани в чл. 60, ал. 1 от АПК и съответно да са противопоставими на обществения интерес, чиято защита се цели с допуснатото предварително изпълнение. В искането си жалбоподателя не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от административния орган предварително изпълнение на заповедта.

Във връзка с горното, съдът счита че искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на кмета на общината се явява неоснователно и недоказано, поради което следва да бъде оставено без уважение.

Мотивиран от горното, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „БУТЕД” АД с ЕИК 812117147, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от Изпълнителния директор Н.П.Ш. и съдебен адрес гр. Бургас, ул. „Александровска” № 115, вх. А, ет. 4 (чрез адв. М.Г.), против Разпореждане на Кмета на Община Бургас за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 123/17.01.2014 год. на Кмета на Община Бургас, обективирано в пункт ІV от същата заповед.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

СЪДИЯ: