ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯТА ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС, съгласно който на юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Съгласно чл.126б от ЗАДС за маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. С оглед на посочените разпоредби при констатиране на визираните нарушения, административния орган следва да извърши преценка, кое от наказанията да наложи - предвиденото в чл.123, ал.2 от ЗАДС, или това по чл.126б от ЗАДС.

В конкретния случай, след като, законодателя в нормата на чл.126б от ЗАДС е предвидил, хипотезата на маловажен случай, за изрично изброените административни нарушения, сред които е и нарушението извършено от касатора, то тя е приложима и по отношение на него, въпреки, че е формално, на просто извършване.

Обществената опасност на деянието е свързана във всички случаи с конкретното количество на държаните акцизни стоки, тяхната митническа стойност и размера на акциза, чието плащане в дължимия по-голям размер съобразно валидните бандероли би избегнал държателят на тези стоки. В случая се касае за 6 бутилки, спиртни напитки от различни марки и разфасовки, облепени с бандероли с изтекъл срок на валидност и размер на дължимият акциз - 16,41 лева, видно от самото наказателно постановление, като по делото липсват данни за повторност на нарушението. В своята съвкупност посочените обстоятелства определят степен на обществена опасност далеч по-ниска от тази в подобни случаи на деяния. Времето на откриване на нарушението, макар и отдалечено от крайния срок на валидност на бандеролите, допълнено към останалите обстоятелства, не променя този извод и не е основание да се счете, че общественоопасните последици надхвърлят незначителността, която разкрива конкретния случай.

С оглед на изложеното считам, че следваше да се отмени решението на Несебърския районен съд и да се постанови друго, с което да се отмени наказателно постановление № 292/20.10.2010 г. издадено от Началник на Митница Бургас.

 

 

                                              

                                                           СЪДИЯ: