Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 745             Година 28.05.2011            Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия  Александрова

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Станимира Друмева

                                                                                          2. Даниела Драгнева

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 309 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Танини” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Н.И. К., в качеството срещу решение № 965 от 14.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 914 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за неправилно и постановено при нарушение на процесуалните правила. Твърди се, че решаващия съд е игнорирал и не е обсъдил в цялост доводите за приложението на маловажен случай, по смисъла на чл.28 от ЗАНН.  С жалбата се прави искане  да се отмени постановеното съдебно решение и потвърденото с него НП. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по жалбата – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 292/20.10.2010 г. на Началник на Митница Бургас, с което на  Танини” ЕООД, гр.Несебър с ЕИК 102870410 на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., отнети са стоките, предмет на нарушението - 6 бр. бутилки спиртни напитки от различни марки и разфасовки, облепени  с бандерол с изтекъл срок на валидност, със стойност на дължимия акциз 16,41 лева, като на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС  касаторът е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 месец. За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Същите са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. По същество съдът е решил, че дружеството-жалбоподател е осъществило състава на административно нарушение по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС, с оглед на което е правилно санкционирано и не следва да се прилага института „маловажен случай”.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

         На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, въз основа на която е извел правните си изводи, като по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението и правилно е ангажирана имуществената отговорност на търговското дружество. Страните не спорят по фактите и в частност – не се оспорва осъщественият състав на нарушение по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС. Касационните оплаквания са свързани единствено с тезата на жалбоподателя, че осъщественото от него нарушение изпълва хипотезата на маловажен случай, предвид обстоятелството, че предметът на нарушението е държане на 6 бутилки, спиртни напитки от различни марки и разфасовки, облепени с бандероли с изтекъл срок на валидност, като размерът на дължимият акциз за същите е в размер на 16,41 лева.

Според  мнозинството от членовете на настоящия съдебен състав, в случая извършеното нарушение, не представлява маловажен случай. Намерените 6 бутилки с алкохолно вещество не могат да обосноват извод за незначително количество, а ниската стойност на дължимия за тях акциз е взета предвид от законодателя, който при определяне на размера на наказание, в случаите на по-нисък размер на акциза, е предвидил хипотеза, при която наложеното наказание да е във фиксиран размер. Това обстоятелство сочи на извода, че със ЗАДС е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми, в сравнение на случаите на административни нарушения по общото данъчно и митническо законодателство. Отделно от това, безспорно е, че нарушението е установено в търговски обект – магазин, който е предназначен и функционира за да бъде посещаван от неограничен кръг лица, което допълнително опровергава извода за маловажност на случая. На иззетите алкохолни напитки срокът за реализация с бандерола, който са притежавали е изтекъл около десет месеца преди датата на проверката (30.06.2009г.-21.04.2010г.). Наказаното лице не е изготвило опис на стоките с изтекъл срок на бандерола и не е уведомило писмено Митница Бургас. Като това не е сторено не само в предвидения от закона срок, считано от датата на приемане и получаване на стоката, но и в последствие.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решения, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 965 от 14.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 914 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

                      

                               2.