ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3095 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:12 часа се явиха:

 

За жалбоподателя„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ) Лина“ ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Ш., надлежно упълномощена, с представено пълномощно – лист 159 от делото.

За ответника началник РДНСК Бургас – Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно – на лист 160 от делото.

За заинтересованата страна „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД, редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно- лист154 от делото.

За заинтересованата страна арх. Д.Е.- главен експерт при община Бургас, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С. Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно – лист 161 от делото.

За заинтересованите страни етажните собственици в бл.160, вх.А, представлявани от М.Е.Л.– управител, редовно призовани, няма представител.

Явява се вещото лице инж. П.Ш..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че вчера е постъпила молба от адв. С., към която са приложени доказателства - експлоатационни данни за устройство за изкачване на стълби.

 

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 06.06.2018г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му както следва:

Инж. П.С.Ш., 61г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Предвижда ли проектът за преустройство самостоятелен склад към лабораторията? Има ли проектът такова помещение за склад?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, в одобрения проект има склад за събиране на отпадъци, в който се влиза. В смисъл преходно помещение от санитарен възел за персонала, с плъзгащи врати се влиза в това помещение, което е склад за събиране и съхраняване на отпадъци.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: За опасни отпадъци ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, така е записан.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Има ли други помещения - складове за консумативи, за апаратура? Има ли изисквания по Наредбата за медицинския стандарт да има такова складово помещение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не. Няма други помещения.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Има ли изисквания от РЗС да има такова предписание? 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Има общо изискване за складове, без да е пояснено какви са складовете.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: В проекта има ли предвидено помещение за стерилизационна?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Както съм отговорила на въпроса, в голяма част са обособени кътове, т.е работни места в общото помещение на отделни сектори. Така, че отделни помещения за стерилизационно няма.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Кът за стерилизация има ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Това обикновено са едни такива машини, които са поставят по плотовете и в другите кабинети.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: В отговора на въпрос 1 пишете, че се обособяват нови 3 помещения. Можете ли да посочите с каква квадратура е това помещение и допустимо ли е до бъдат от едно помещение обособени три такива, едно от което е за опасни отпадъци?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: От проекта е видно, че площта на помещението за опасни отпадъци е 4,73 кв. м.

АДВ.С.: Какви са помещенията, предвидени в проекта? На преценка са проекти и разрешения за строеж, които в последствие са разрешени, не е допустимо да задавате такива въпроси на вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В това помещение на място няма нищо. Не е преустроено още. Не всички строително-монтажни работи са извършени към този момент.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Допустимо ли е да са на 4 кв.м? Как е организирано изнасянето на опасните отпадъци? По проект как е организирано?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не мога да отговоря. В проекта не е изрично посочено как става. По делото има представен договор с фирмата, която се занимава със изземването и извозването и предаването на тези отпадъци.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: По проект има ли отделни помещения за изследване на урина?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Отговорила съм на този въпрос - това е въпрос 7.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Отговарят ли изискванията на помещенията за вземане на кръв и урина да са в едно помещение? Преддверието към тоалетната за пациенти има ли предвидена врата по проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не, няма предвидена, което според мен е пропуск.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Асансьорната уредба за гостите отговоря ли на изискванията? Има ли контролиран достъп до асансьора? Отговаря ли на изискванията за лаборатория? Как се използва асансьорът в  сградата? С чип ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Отговаря, всички входове са с контролиран достъп, включително и асансьорът. Отвън се влиза пак с контролиран достъп. Към момента на огледа достъпът е контролиран. Сградата е обществена и не би трябвало да е така. Достъпът навсякъде в цялата сграда е контролиран, т.е. входът, в който е обектът, е контролиран, по отношение на всички входове.

ВЪПРОС на АДВ.Ш.: Осигурени ли са необходимите паркоместа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Считам, че са осигурени, тъй като в закона е записано, че паркоместата трябва да са 10% от съществуващите, а съществуващите са 5 - има едно с договор, приложен по делото, т.е. над 10%. Успях да го видя това паркомясто, затова казвам, че всички достъпи са контролирани.

АДВ.Ш.:  Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси. Моля да се приеме експертизата. Оспорвам единствено въпросите, поставени днес към вещото лице, тъй като считам, че част от тях бяха правни, а останалата част касаят съществуващи положения на място. В настоящото производство се разглежда одобрен инвестиционен проект - издадено разрешение за строеж, а не фактическото място за преустройство за строеж.

ВЪПРОС на АДВ. С.: За въпрос 12 и във връзка с днес поставените въпроси, който е принципен въпрос от техническа гледна точка, доколкото се говори за контролиран достъп, доколкото разбирам е вътрешно преустройство, в кой момент следва да се съобразява по какъв начин се осигурява достъпа до обекта - към настоящия момент или е условие за следващо въвеждане в експлоатация на обекта? Няма спор, че достъпът е контролиран. Очевидно обектът не е въведен в експлоатация. Кое е от значение - сегашното значение на контролирания достъп или достъпът в момента на въвеждане в експлоатация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Естествено в момента на въвеждане в експлоатация. Ако не отговаря на изискванията няма да бъде въведен в експлоатация.

ВЪПРОС на АДВ. С.: Запознали сте се с проекто-документацията за изграждане. Какво е по проект разстоянието между стъпалата като височина? Колко е високо стъпалото по проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: 17,5 см.

ЮК.ХРИСТОВ: Моят въпрос беше като на колегата, но то стана ясно. Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.Ш.: Оспорвам заключението в частта, където вещото лице е посочило, че в проектът за преустройство са осигурени всички необходими помещения, които са изискуеми от закона. Стана ясно, че липсват основни помещения като складове и стерилизационни, които са задължителен минимум по Наредбата за медицинския стандарт на клинични лаборатории.

АДВ. С.: Представям доказателство във връзка с обстоятелството, че предметът на делото е преценката за законосъобразност. Става въпрос за вътрешно преустройство, а въпросите са как в последствие ще е осигурен достъпа на лица и инвалиди, но за пълнота заявяваме и представяме доказателство, че доверителят ми при въвеждане в експлоатация ще ползва това специализирано устройство. Моля да бъде кредитирано в частта на български език и графичната част, която е с арабски цифри.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-техническа експертиза.

УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

По отношение представеното от адв.С. доказателство, съдът като взе предвид направеното уточнение, че страната иска да бъде прието представеното писмено доказателство, в частта, в която текстът е на български език, както и в частта, която представлява само графика, на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от заинтересованата страна „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД чрез процесуалния представител адв.С. писмено доказателство, описано в молба  с вх.№6861/18.06.2018 г., в частта, в която текстът е изписан на български език, както и в частта, в която има графично изображение на съоръжението.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания по доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.Ш.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта на началника на РДНСК Бургас – Югоизточен район като неправилна и незаконосъобразна. От представените по делото доказателства се установи безспорно, че преустройствто не отговаря на законните нормативни актове. Недопустимо е лабораторатия, която е лечебно заведение, да бъде разполагана на втори етаж, да няма предвиден самостоятелен вход за пациенти и персонал. Освен това и да не са спазени нормативите за достъпност на населението, в това число и за хората в неравностойно положение. В проекта липсват основни помещения като складове, кабинет за лаборатория, стерилизационни, които са задължителни съгласно Наредбата за медицинския стандарт да съществуват в една медицинска лаборатория.

Моля да ми предоставите срок да изразя становище в писмен вид. Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като считам същата за неоснователна и недоказана. Считам заповедта на началника на РДНСК Бургас – Югоизточен район за законосъобразна и издадена в съотвествие, както с процесуалните норми, така и с правилно приложение на материално-правните норми. На първо място от събраните, както писмени, така и гласни доказателства, се установи безспорно, че одобреният проект от главния експерт в кметство „Зора“ при община Бургас съдържа всички изискуеми части относно допуснатото преустройство. На следващо място особено важно е да се отбележи, че допуснатото преустройство е в сграда за обществено обслужване, а не жилищна сграда, тъй като повечето нарушения в жалбата касаят именно извършване на преустройство в жилищна сграда, а в случая от събраните писмени доказателства и представените удостоверения за въвеждане в експлоатация категорично се установи, че не се ксасае за жилищна сграда по смисъла на ЗУТ. На следващо място твърденията за липса на задължително помещение за стерилизационни също останаха недоказани. Това се установява, както от приетата днес експертиза, така и от част от твърденията, а именно: наличие на стерилизационни помещения касае по-скоро част от апаратурата на самата лаборатория, която към настоящия момент не е въведена в експлоатация, а именно одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж няма как да бъде наличен. В тази връзка моля за решение в този насока.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮК.ХРИСТОВ: Считам, че жалбата остана недоказана, освен че е неоснователна. Видно от заключението, одобрените проекти на издаденото разрешение за строеж отговарят на нормативните изисквания за това. И по тази причина началникът на РДНСК Бургас – Югоизточен район е оставил същата в сила чрез контролирания по настоящем акт, който моля да потвърдите като правилен и законосъобразен.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото. Моля и за срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.: Моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От една страна считаме, че предметът на делото е преценката на законосъобразността на вътрешното преустройство. След като сградата е въведена в експлоатация с предназначение обществено ползване, достъпът е осигурен. Въвеждането в експлоатация представлява официален документ, който удостоверява, че сградата и в частност обектът, чието преустройство се разрешава в настоящото производство, е осигурен. Ако жалбоподателят или други лица към настоящия момент възпрепятстват или по някакъв начин контролират достъпа в обществената сграда, това не значи, че в бъдещо въвеждане в експлоатация, това положение ще остане същото. Акцентирам върху втори момент: предмет на производството е преценката за законосъобразност на решението и инвестиционния проект, както са одобрени, а не по какъв начин фактически ще се осигури достъпа до бъдещото преустроено помещение. Въпреки това сме представили по делото доказателства, представляващи фактическата самостоятелна обосновка - как би се стигнало до това помещение от лица в неравностойно положение най-общо казано. Въпросът за какво е предназначението на сградата считам, че е окончателно установен, въпреки че жалбоподателят се опитваше със свидетелски показания и експертиза на вещо лице да установи ползването на сградата, но очевидно не е така. Доколкото заключението беше оспорвано, че не дава отговор за самостоятелен брой помещения и техния вид, ще цитирам изслушаното в първото съдебно заседание заключение за оценка на проект с изх.№5307224/19.9.2017 г., подписано от директора на РЗИ – Бургас, който представлява официален документ и с който се удостоверява, че инвестиционният проект съответства на здравните норми съгласно изискванията на Закона на здравето.

Моля за присъждане в наша полза на разноските, за които представям списък. Доколкото плащането е извършено по банков път, представям пълномощно, фактура и извлечение от сметката на дружеството. Представям и препис за жалбоподателите.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

          ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище с копие за другите страни.

ДАВА същата възможност за процесуалния представител на заинтересованата страна арх. Д.Е.- главен експерт при община Бургас в 11-дневен срок от днес да представи писмено становище, с копие за другите страни.

ДАВА възможност и на процесуалния представител на заинтересованата „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД, в 11-дневен срок от днес да представи писмено становище, с копие за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: