ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3095 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ) Лина“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ш., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника началник РДНСК Бургас – Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За заинтересованата страна „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД, редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За заинтересованата страна арх. Д.Е.- главен експерт при община Бургас, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г. надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За заинтересованите страни етажните собственици в бл.160, вх.А, представлявани от М.Е.Л.– управител, редовно призовани, няма представител.

Не се явява вещото лице инж. П.Ш..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото след предходното съдебно заседание от жалбоподателя и от заинтересованата страна „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД са постъпили допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ДОКЛАДВА, че на 23.03.2018г. съдът е назначил за вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза инж. К.В.и е определил първоначален депозит, който следва да внесат страните.

На 29.03.2018г. инж. М.е посочил, че по лични причини не може да изготви заключението.

С определение от 30.03.2018г. съдът е заменил вещото лице инж. К.В.с вещото лице инж. П.Ш..

Депозитът е внесен съответно на 30.03.2018г. и 04.04.2018г и е представено доказателство за това.

ДОКЛАДВА, че на 17.04.2018г. по делото е постъпило заявление от инж. П.Ш., в което вещото лице е казало, че срокът, който има до днешното съдебно заседание не му е достатъчен за да изготви експертизата. Иска съдът да му даде още време и да насрочи друго съдебно заседание, като вещото лице е казало, че около един месец ще бъде достатъчен за изготвяне на заключението.

 

АДВОКАТ Ш.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението.

АДВОКАТ С.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението, тъй като събраните с това доказателствено средство факти имат значение за разрешаване на правния спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018г. от 12.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: