ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3095 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ) Лина“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ш., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника началник РДНСК Бургас – Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Д-р Б.Т.“ ЕООД, редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено на л. 154 от делото.

За заинтересованата страна Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна арх. Д.Е.- главен експерт при община Бургас, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна етажните собственици в бл.160, вх.А, представлявани от М.Е.Л.– управител, редовно призовани, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да заявя, че Община Бургас погрешно е посочена в списъка на заинтересованите страни и моля да я заличите като такава. Следва като заинтересована страна да бъде призована само главния експерт при община Бургас, арх. Десислава Евгениева.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Заинтересована страна в настоящото производство трябва да е само главният експерт при Община Бургас.

АДВОКАТ Ш.: Нямам възражения по така направеното уточнение.

АДВОКАТ С.: Не възразявам по направеното уточнение.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните и най-вече на представителя на община Бургас и на представителя на ответника, който е посочил Община Бургас в списъка на заинтересованите лица, че същата няма качеството на такова лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване община Бургас. В бъдеще това лице следва да не бъде призовавано в качеството на заинтересовано лице по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-10-ЮИР-59/29.09.2017г. на началника на РДНСК ЮИР Бургас, с която е отхвърлена като неоснователна подадена жалба от настоящия жалбоподател и е оставено в сила разрешение за строеж № 25-„З“/30.06.2017г за „Вътрешно преустройство на офис №2 с идентификатор 07079.607.99.1.2 по КККР на гр.Бургас в самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ в сграда с административно обслужващи дейности в УПИ І-699, кв.1а по плана на ж.к. Лазур, гр.Бургас и административен адрес гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл.160, ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, на името на „СМДЛ д-р Б.Т.“ ЕООД.

 

АДВОКАТ Ш.: Поддържам така подадената жалба.

Моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, като въпросите сме формулирали в нарочна молба към вещите лице, която представям с копия за страните. Моля експертизата да бъде извършена от две вещи лица - архитект и конструктор, които след като се запознаят с материалите по делото и като извършат посещение на процесната сграда, да дадат отговор на въпросите, формулирани в молбата – 15 на брой въпроси.

Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Моля да приемете представената от административния орган преписка по издаване на заповедта на началника на РДНСК ЮИР Бургас.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания, като моля да ми предоставите срок, в който да изразя становище по така представената в днешното съдебно заседание молба за допускане на съдебно-техническа експертиза с така посочените въпроси в нея, тъй като същите са 15 на брой и са специализирани относно норматива за допускане на изграждане на такъв обект.

В случай, че допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, ще помоля съда да ангажирам допълнителни въпроси към вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Счита същата за неоснователна и недоказана.

По отношение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза считам, че част от въпросите – например въпроси №№ 2, 10, 6, 8 – те не са спорни. Има правни въпроси, има въпроси, на които няма как да се отговори, има въпроси, които са некоректно зададени. В тази връзка моля да ни дадете срок да изразим становище и да зададем допълнителни въпроси от наша страна.

Не са спорни въпроси №№ 1, 2, 4, 6 и 10, те не са спорни.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата като неоснователна.

Ще моля в днешното съдебно заседание да приемете заключение, здравно заключение за оценка на инвестиционен проект, издаден от директора на Регионалната здравна инспекция Бургас с изх.№ 53-07-224/19.09.2017г. Представям го, защото видях, че не са го приложили по делото, доколкото третира процесния инвестиционен проект.

По отношение на направеното искане за допускане на експертиза - нямам възражение по извършването на съдебно-техническа експертиза като процесуално действие, но конкретно по въпросите възразявам. Например въпрос 5 е правен, въпрос 6 – „спазена ли е нормата на чл.142, ал.5 от ЗУТ“ – също е правен. Тук вещите лица могат да отговорят на първата част на въпроса, но не и на последна. Въпрос 11 е абсолютно неотносим към настоящото производство. Въпрос 13 е хипотетичен „Свободно достъпно ли е от всеки посетител осигуреното място за паркиране?“ Как може да знаем колко са посетителите на едно здравно заведение? Ако колегата може да каже колко посетители ще посетят здравното заведение? Въпрос 15 – също считам, че не е относим към настоящото производство.

Моля съдът да ми даде възможност да изразя становище по всеки един от въпросите, както и да зададем въпроси към съдебно-техническата експертиза.

По отношение на искането на назначаване на комплексна съдебно-техническа експертиза, доколкото предмет на обследване е инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж, считам че за целите на експертизата е достатъчно едно вещо лице, защото не виждам въпроси, които да касаят конструктивно сградата и които да касаят вещо лице с такава специалност.

Моля за срок за становище и евентуално за формулиране на задачи от наша страна към експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: И с жалбата не са наведени твърдения, касаещи конструктивни въпроси, така че считам, че не е необходимо експертизата да е от две вещи лица.

АДВОКАТ Ш.: Аргументите са, че следва да бъде разгледан казуса от всички страни, от лица, които са компетентни и в част „Архитектура“ и в част „Конструкции“ и действително, ако съдът прецени, че не е необходимо да бъдат назначени две вещи лица, то моля експертизата да бъде изготвена само от вещо лице архитект.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя нотариален акт, описан в жалбата на л.14 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на лист от 3 до 5 вкл.

ПРИЕМА представеното от заинтересованата страна СМДЛ „Д-р Т.“ ЕООД писмено доказателство - здравно заключение на оценка на инвестиционен проект с изх.№ 53-07-224/19.09.2017г. на директора на Регионална здравна инспекция Бургас.

 

Съдът счита, че извършването на съдебно-техническа експертиза, посредством която да се изяснят въпроси, които са спорни между страните е процесуално действие в конкретния случай, което е относимо и допустимо. По тази причина съдът счита, че такава експертиза следва да бъде допусната. Предвид възраженията на ответника и на заинтересованите страни по отношение на формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя конкретни въпроси към експертизата, както и с оглед обстоятелствата, че според съда въпрос №6 в последната му част, въпрос №7 в първата му част, въпрос №8 в частта, в която отговорът трябва да се съобразява с Наредба №4/2009г., както и въпрос №10 в частта, в която вещото лице трябва да посочва изисквания съгласно чл. 108 от Наредба № РД-02-20-3/2015г., са правни въпроси, по начина, по който са формулирани. За това съдът счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя, в определен от съда срок, да преформулира въпросите, като ги зададе така, че с тях да се изясняват факти, а не право и то само факти, които са спорни между страните.

С оглед исканията на останалите страни, съдът следва да даде възможност и на тези страни да поставят въпроси към съдебно-техническата експертиза, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в Община Бургас по отношение на строителните книжа съставени при изграждането на сградата, както и като извърши оглед на място, да даде заключение по въпроси, които ще бъдат формулирани от страните и евентуално от съда.

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да преформулира въпросите, които иска да постави към съдебно-техническата експертиза, като се съобрази с указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото определение.

ДАВА същата възможност на ответника и на заинтересованите страни, в същия срок, да поставят свои въпроси към същата експертиза.

УКАЗВА на всички страни, че следва да представят заявленията с въпросите, с копия за останалите страни.

УКАЗВА на страните, че съдът с определение в закрито заседание ще допусне зададените от тях въпроси, тогава ще определи и назначи вещите лица и съответно депозити, които са дължими от страните.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: