ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3091 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Секурити енд протекшън сървис“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 13.02.2018г. са постъпили поискани от ответника доказателства, а именно три броя наказателни постановления, издадени на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Към настоящия момент наказателните постановления не са връчени на жалбоподателя. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника три броя наказателни постановления - №2601/11.12.2017г., №2602/11.12.2017г. и № 2603/11.12.2017г.

 

С оглед становището на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо съдия, при извършена проверка от органа на приходите е констатирано наличие на три фискални устройства, които не са работили по нормален път. Те са отчитали извършени услуги на половин цена, което е очевидно от направени проверки в системи на НАП, като от първото фискално устройство са регистрирани 9 111 клиента при цена на услуга от 1.00 лв., са отчетени 4 036 лв. въпреки, че услугата е по 1 лв. Същото е и с останалите две фискални устройства. В тази връзка административнонаказващият орган е преценил, че следва към обекта да се наложи тази принудителна административна мярка и тя да бъде за срок от 20 дни, която е изтърпяна ефективно в срока от 10.11.2017г. до 29.11.2017г. – двадесет дни.

По този начин, както е работило дружеството, е видно, че се ощетява фиска с над 50% и не могат да бъдат събрани дължимите от търговеца задължения.

Моля да потвърдите заповедта на директора на ТД на НАП Бургас като правилна и законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: