О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№: 436                                   23.02.2018г.                                   гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

На двадесет и трети февруари                                                  две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:Румен Йосифов

Секретар: С. Х.

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 308 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Д.С.А., ЕГН-**********,***, подадена чрез пълномощника адв.С.К.К. ***, с която се иска на основание чл.200 от АПК да се отмени отказ на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас служебно да се произнесе по подадено от него на 07.02.2017г. заявление за регистрация, образец КАТ-1 за извършването на административната услуга – отразяване настъпила промяна в собствеността на закупен от него автомобил Тойота Авенсис, с рама № SB1EA56L50E025789 и издаването на постоянни регистрационни табели, като се върне преписката на органа за решаване по същество.

В жалбата се твърди, че на 20.12.2016г. жалбоподателят е закупил от Италия лек автомобил Тойота Авенсис, с рама № SB1EA56L50E025789, на който е била извършена временна регистрация в сектор „Пътна полиция“ София, като му били издадени временно свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС) - част първа и временен рег.№ ***, за да го транспортира го гр.Бургас. На 07.02.2017г. е представил автомобила в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас за отразяване на настъпилата промяна в собствеността му, но такава не била извършена, защото при огледа било установено, че номерът на двигателя му не отговарял на този посочен в италианското свидетелство за регистрация. Били му иззети документите, а автомобилът бил върнат и до сега липсвало произнасяне по поисканата административна услуга. Било иззето и временното свидетелство за регистрация на МПС, като му било предоставено удостоверение „образец 27“, което имало друго предназначение и служело за придвижване на спрян от движение автомобил. Счита, че в Италия двигателят е част от автомобила, която се подменя без формалности и без нарочно отразяване, за разлика от нашата страна, което обаче е в нарушение на чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), тъй като идентификационният номер на конкретното превозно средство си е на мястото и е валиден. Със заявление вх.№ 769000-530/10.01.2018г. жалбоподателят поискал от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас произнасяне по въпроса за основанията за отказа да бъде извършена поисканата административна услуга – регистрацията на МПС и връщане на иззетото временно свидетелство за регистрация, за да може да ползва автомобила, както и да мине технически преглед, тъй като даденото му удостоверение образец 27 не позволявало извършването на такъв. Счита, че административният орган не му е отговорил по същество, а с писмо му изпратил отговор който нямал отношение към поисканото от него. По тази причина е направил извод, че действията на органа представляват изричен отказ по смисъла на чл.197 от АПК, поради което за него се поражда правото да поиска произнасяне по същество на искането му чрез извършване на търсената административна услуга.

Ответникът – началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас не изразява становище по оспорването. Представя административната преписка, образувана по подаденото от жалбоподателя заявление за първоначална регистрация на МПС и съдейства за получаването на материалите по прокурорска преписка № 32220/2017г. на Софийска районна прокуратура.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Със заявление № 170769003703 от 10.02.2017г. Д.С.А. поискал от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас да бъде извършена първоначална регистрация на употребявано превозно средство (ПС) с рег.№ ***, с рама № SB1EA56L50E025789, двигател – без номер, марка Тойота, модел Авенсис, като освен автомобила, за проверка представил и 2бр. български табели с рег.№ ***, свидетелство за регистрация № ВЕ 0471510, договор от 20.12.2016г. като документ за собственост, разрешително за временно движение № 000429303, застраховка № 6153/07.02.2017г. на застраховател Лев Инс, както и личната си карта. Към заявлението А. представил и декларация по Приложение № 2, към чл.12а, ал.1, т.6 и чл.12б, ал.1, т.6 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Наредба № I-45 от 24.03.2000г.), в която посочил, че на 20.12.2016г. в Италия, гр.Наполи е закупил автомобила от лице на име С.Ю..

При извършената проверка от контролните органи било констатирано, че половината от плочката където трябва да е изписан поредният номер на двигателя е механично зачистена и номерът не се чете. Има изписан само код на двигателя, който е АVВ. Това било записано върху заявлението за регистрация с подписи на лицата извършили проверката, като бил издаден и протокол за преглед на техническата изправност на автомобила, със заключението на комисията, че същият е неизправен.

На 10.02.2017г. била изготвена докладна записка от полицейски инспектор от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас, Тодор Дерменджиев, поради констатацията на комисията за механично заличаване на номера на двигателя, с предложение да се извърши проверка на превозното средство от служители на Първо РУ при ОДМВР-Бургас.

На 20.03.2017г. Д.А. изложил пред полицейските органи писмено сведение в което изложил, че е закупил автомобила на 07.02.2017г. от лицето Е.Д.Д., ЕГН-********** от с.Гермен, София и същия ден получил от КАТ-София транзитни номера и талон за временно ползване с валидност до 07.03.2017г. След като придвижил автомобила до КАТ-Бургас, служителите установили, че на двигателя липсва номер и е налице манипулация на мястото където се поставя същия. След разговор между полицейския служител, Е.Д. и него, представил документ удостоверяващ замяната на двигателя в сервиз на Тойота в Италия с превод от лицензиран преводач – цитираните документи са налични по преписката.

На 12.04.2017г. била изготвена експертна справка № 17-59 от експерт-криминалист от сектор БНТЛ при ОДМВР-Бургас, при която се установило, че номерът на рамата на автомобила е заводски изпълнен и по него не е установено заличаване, подмяна или промяна, но на мястото където се щанцова номерът на двигателя бил щанцован само типа на двигателя – АVВ, а номерът на двигателя е механично заличен, като поради труден достъп не може да се извърши химическо изследване и визуално други цифри и букви не са установени.

На 10.05.2017г. мл.разузнавач при Първо РУ при ОДМВР-Бургас, М.И. изготвил докладна записка до директора на ОДМВР-Бургас, с която предвид установените факти и предвид, че двигателят на автомобила е негова заменяема част, предложил преписката да се изпрати на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас с мнение за регистрация на автомобила.

Преписката била изпратена със същото мнение от началника на Първо РУ при ОДМВР-Бургас до директора дирекцията, но след допълнителна преценка същата била върната обратно от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас за допълнително изясняване на фактическата обстановка, касаещо разминаването във фактите посочени в декларацията, приложение №2 и снетото писмено сведение от Д.А. относно придобиването на лекия автомобил.

На 07.07.2017г. Д.А. представил на органите ново писмено сведение в което посочило, че когато бил повикан на 20.03.2017г. от служител на Първо РУ при ОДМВР-Бургас, при пълното му желание да помогне на компетентните органи е допуснал грешка декларирайки, че Е.Д. е бил собственик на автомобила. Всъщност за да си спести време е използвал неговите услуги като посредник. Сделката относно автомобила била осъществена лично от него, а лицето Д.му го докарал до България.

На 19.07.2017г. била изготвена нова докладна записка от мл.разузнавач при Първо РУ при ОДМВР-Бургас М.И., с мнение преписката да бъде изпратена в Районна прокуратура - Бургас по компетентност.

Същата била изпратена на 26.07.2017г. и с постановление от 28.07.2017г. прокурор от Районна прокуратура - Бургас, Г.П.,  като приел, че ако е налице деяние по чл.313, ал.1 от НК, то безспорно е осъществено в гр.София, преписката, носеща вх.№ 6768/17г. на РП-Бургас, била изпратена на Софийска районна прокуратура по компетентност.

След като се запознал с преписката, заведена под № 32220/2017г. в СРП, прокурорът П.Д. издал постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 09.08.2017г., тъй като за съставомерност на деянието по чл.313 от НК е необходимо деецът да декларира определени обстоятелства, които се изискват по силата на закон, указ и постановление на Министерския съвет. В случая се установява, че деклараторът е посочил обстоятелства по силата на Наредба, а не на някой от посочените по-горе актове, което води до несъставомерност на деянието от обективна страна. В постановлението е посочено, че същото подлежи на обжалване по реда на НПК, т.е. същото би следвало да се съобщи на А., но такива данни по преписката липсват.

С писмо от 30.01.2017г. началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас изискал от Софийска районна прокуратура информация във връзка с проверката. Същата му била изпратена, ведно със копие от цялата преписка на 14.02.2018г., а след получаването й тя е предоставена в цялост на съда.

Междувременно Д.А., чрез адв.К., подал до началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас заявление вх.№ 769000-530/10.01.2018г. в което описал от своя гледна точка фактите по случая и поискал издаването на писмен отговор поради каква причина е отказано извършването на регистрация на автомобила му, какъв е бил резултатът от експертизата и по-специално, има ли интервенция върху номера на рамата и дали двигател с установения номер се издирва като предмет на престъпление, както и да се извърши регистрацията, с дописано с ръкописен текст – да бъде върнато иззетото свидетелство за временна регистрация.

С писмо изх.№ 769000-530/15.01.2017г. началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас, във връзка горното заявление уведомил жалбоподателя, че преписката с приложените към нея документи относно първоначалната регистрация на автомобила му е изпратена на Първо РУ при ОДМВР-Бургас, поради което търсената информация следва да получи от това управление.

При така описаната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от лице с правен интерес от обжалването на издадения акта, в нормативно предвидения срок, предвид датата на издаването на писмо изх.№ 769000-530/15.01.2017г., поради което се явява допустима.

Разгледана по същество обаче същата е неоснователна.

Съгласно чл.197 от АПК, изричният отказ да разгледа по същество отправено до административния орган искане за издаване на индивидуален или общ административен акт може да се обжалва пред съда от лицето, направило искането, в 14 дневен срок от съобщаването му. В конкретния случай, писмо с изх.№ 769000-530/15.01.2017г., подписано от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас има изключително и единствено уведомителен характер. С него няма разпореждане/волеизявление за отказ за произнасяне по същество по отправено искане на страната, за да съставлява акт по смисъла на горната разпоредба, подлежащ на обжалване пред съда.

Отделно от изложеното, от формулировката на чл.197 от АПК следва, че искането по което органът отказва да се произнесе по същество, трябва да е за издаване на индивидуален или общ административен акт. В конкретният случай производството по издаване на акта за първоначалната регистрация на МПС е образувано по заявление на Д.А. с № 170769003703 от 10.02.2017г., което все още не е приключило. В хода на проверката по издаването на искания акт е установено механично заличаване на номера на двигателя, както и данни за невярно деклариране – деяние по чл.313, ал.1 от НК от страна на заявителя. По първия от тези два установени фактически състава, лицето извършило полицейска проверка е дало мнение преписката да се изпрати на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас за регистрация на автомобила предвид, че двигателят на автомобила е негова заменяема част. По вторият от съставите – прокурорът от Софийска районна прокуратура е отказал да образува досъдебно производство поради несъставомерност на деянието. Тези обстоятелства обаче не са били известни на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас, при издаването на писмо с изх.№ 769000-530/15.01.2017г., тъй като преписката от СРП е получена от него на 19.02.2017г., поради което той не е можел да се произнесе и по искането на А. за регистрация на автомобила и за връщане на иззетото свидетелство за временна регистрация, тъй като преписката не била у него.

В контекста на изложеното съдът намира, че оспореното писмо няма характер на изричен отказ по смисъла на чл.197 от АПК. Същото не съставлява и индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 АПК, поради уведомителния си характер. Подадената жалба срещу него се явява неоснователна в реализираното производство по чл.197 и сл. от АПК, поради което следва да бъде отхвърлена.

Следва да се отбележи, че независимо от така постановения резултат, правата на жалбоподателя не са нарушени. Предвид установеното връщане на преписката на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас на 19.02.2017г., за последния се поражда задължение за произнасяне по заявлението за първоначална регистрация на автомобила на А. в нормативно предвидените срокове, считано от връщането на преписката. Ако административният орган не се произнесе в срока, ще формулира мълчалив отказ, който ще подлежи на обжалване на общо основание. Ето защо, незабавно след влизане в сила на настоящото определение, изпратената преписка от Софийска районна прокуратура следва да бъде върната на административния орган.

Мотивиран от горното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.А., ЕГН-**********,***, с която се иска на основание чл.200 от АПК да се отмени отказ на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

Незабавно след влизането му в сила, изпратената преписка от Софийска районна прокуратура да се върне на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас за произнасяне по заявлението за първоначална регистрация на автомобила на жалбоподателя.

 

 

                                                      СЪДИЯ: