Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    591               /27.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                         ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Георги Чинев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 308/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът кмета на Община Бургас, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Е. М., е оспорил решение № 73/24.01.2015г. постановено по АНД № 5151/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 433/22.10.2014г. издадено от директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас. С наказателното постановление на „Марс” ЕООД, ЕИК 102215351 за нарушение на чл.14, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, на основание чл.123, ал.3 от ЗМДТ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът счита, че обжалваното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че АУАН е ненадлежно издаден и връчен на нарушителя в нарушение на чл.40, ал.1 от ЗАНН. Според съда връчването извършено на Г. Я. на 09.10.2014г. е връчване на лице без представителна власт.

Отделно от това съдът е приел, че не е спазен срока по чл.34 от ЗАНН, защото е счел, че още с подаване на декларацията на 21.12.2012г. общинската администрация е следвало да извърши проверка дали са верни данните и обстоятелствата отразени в нея и ако това е сторено към датата на подаване на декларацията, то към същата дата щели да бъдат установени както нарушителя, така и нарушението.

Според настоящия съдебен състав изводите на районния съд са неправилни. По делото пред районния съд са представени две пълномощни, по силата на които Д. П. Я., в качеството на управител на „Марс” ЕООД е упълномощила адвокат Г. Я. Я. да извършва всякакви правни действия от името и за сметка на търговското дружество „Марс” ЕООД, да го представлява пред всички физически и юридически лица, държавни органи и органи на местното самоуправление, съдилища, организации и учреждения в страната и извън нея, вкл. и да извършва всякакви разпоредителни фактически и правни действия, както и примерно изброени в двете пълномощни правни действия, изброяването на които не ограничава извършването на всички останали възможни правни действия. Това генерално упълномощаване дава възможност да се приеме, че упълномощения адвокат Г. Я.може да представлява дружеството и в процесното административнонаказателно производство, което означава, че връчването на АУАН, извършено на 09.10.2014г. е връчване на лице с представителна власт, а това прави връчването надлежно. (л.19 от АНД №5151/2014г.)

На следващо място липсва нарушение на чл.34 от ЗАНН, защото нарушението е установено тогава, когато общината е получила справката за потребена електроенергия, а именно 15.05.2014г., според рег.индекс положен върху придружаващото справката писмо от ЕVN (л.12 от АНД №5151/2014г.). АУАН е издаден на 20.05.2014г., което е в рамките на тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

Мотивите на районния съд са лишени освен от правна и от елементарна житейска логика. Наказаното търговско дружество на 21.12.2012г. е подало декларация, с която е удостоверило, че през следващата 2013г. недвижимия имот, находящ се в гр.Бургас, Южна промишлена зона, няма да бъде ползван. Тази декларация дава възможност на лицето, което я е подало да бъде освободено от заплащане на Такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване за следващата година по отношение на въпросният имот. Тъй като с декларацията се удостоверяват факти, които предстои да се осъществят, няма как наказващия орган, който на 21.12.2012г. е приел тази декларация да провери дали удостоверените с нея факти са верни, защото тези удостоверени факти ще се осъществяват през следващата 2013г. За това едва в началото на 2014г. органът може да провери дали фактите, удостоверени с декларация подадена на 21.12.2012г. са се осъществили през 2013г., така както са декларирани или лицето е декларирало неверни факти, както е в процесният случай.

Настоящият съдебен състав счита, че при съставяне на АУАН, процеса по неговото връчване и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процедурата регламентирана в ЗАНН, които да попаднат в категорията съществени, т.е. липсват нарушения на правото на защита и нарушения на процедурата, които ако не бяха извършени, резултата от административнонаказателното производство би бил друг.

Административното нарушение е доказано по несъмнен начин. По делото не е спорно, че наказаното лице „Марс” ЕООД на 21.12.2012г. е подало декларация, с която е удостоверило, че няма да ползва недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, Южна промишлена зона, през следващата 2013г. След изтичане на този деклариран период, наказващия орган е изискал и получил справка от ЕVN, според която през цялата 2013г. в имота, за който е декларирано, че няма да се ползва, е консумирана ел.енергия. Справката е помесечна – отразен е всеки месец от 2013г., като е посочено поотделно количеството на ползваната дневна и нощна електроенергия в КWч, като за всеки месец сумарно дневната и нощната потребена ел.енергия в КWч са винаги над 1 000 КWч, а в някои месеци, като м.януари, м.февруари, м.юли, м.август, м.септември, м.октомври, м.ноември, м.декември 2013г., сумата от ползваната ел.енергия надхвърля 3 000 кWч. Обстоятелството, че по партидата на имота е отразено консумиране на такива количества ел.енергия обосновано води до извода, че този имот се ползва.

Свидетелските показания на двамата свидетели, водени от жалбоподателя в производството пред районния съд, не могат да оборят този факт. Те противоречат на обсъденото по-горе писмено доказателство, а същевременно всеки от двамата свидетели в показанията си сочи, че е в някаква зависимост от наказаното лице или неговият пълномощник Я. – на св.В. Я. е дължал пари, трудовата книжка на св.П. е била все още у Я. и това препятствало регистрирането му в Бюрото по труда и получаване на обезщетение за безработица. Тези факти обосновават извода, че на показанията не може да бъде дадена вяра. Отделно от тава, жалбоподателят твърдейки, че имота не се ползва, не сочи за логична причина, която да обясни отчетеното ежемесечно голямо количество ел.енергия в него през времето, когато твърди, че не се ползва.

По изложените съображения решението на районния съд следва да се отмени, а по съществото на спора – да се потвърди наказателното постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 73/24.01.2015г. постановено по АНД № 5151/2014г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 433/22.10.2014г. издадено от директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което за нарушение на чл.14, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, на основание чл.123, ал.3 от ЗМДТ, на „Марс” ЕООД, ЕИК 102215351, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: