О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 284          от  18.02.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на осемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 308 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            В Административен съд гр. Бургас е постъпила жалба от Д.Ф.С. *** против Заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009 год. на Началник на РДНСК гр. Бургас и против Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началник РДНСК Югоизточен район. По така депозираната жалба е било образувано адм. дело № 285/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас. С Определение № 201/06.02.2014 год., производството по адм. дело № 285/2014 год. е било разделено, като същото е продължило по повод оспорването на Заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009 год. на Началник на РДНСК гр. Бургас. Жалбата, в частта, в която се оспорва Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началник РДНСК Югоизточен район, ведно с копие от приложените към нея документи е докладвана на Председателя на съда и е образувано настоящото съдебно производство под № 308/ 2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

            С оспорената в настоящото производство Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год., Началника на РДНСК Югоизточен район е отхвърлил жалба № 94-П-314/ 17.06.2009 год. от инж. Петър Евтимов Сачаров – изпълнителен директор на „Трансстрой Бургас” АД и е оставил в сила одобрените инвестиционни проекти и допълнението на Главен експерт „АС” от 18.05.2009 год. към Разрешение за строеж № 20/30.09.1999 год., издадено от Главен архитект на Община Бургас за строеж „Жилищна сграда с Н=17.37м./ П+5+Т/ с 2 бр. склад на едро пак. стоки и 2 бр. офиси на партерния етаж”, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-2609, 2610, кв. 40 по плана на к-с „Братя Миладинови”, гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 15.

            От приложените по административната преписка доказателства се установява, че Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район е била оспорена по съдебен ред от „Трансстрой Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Успенска” № 8, представлявано от изпълнителния директор Нина Атанасова Богданова пред Административен съд гр. Бургас, където е било образувано административно дело № 1406/2010 год. по описа на съда. В производството по това дело, настоящия жалбоподател - Д.Ф.С. *** е бил конституиран като заинтересована страна, участвал е в производството, като е изразил становище за неоснователност на жалбата (т.е. за законосъобразност на оспорената Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год.). С Решение № 1048/21.07.2011 год., постановено по адм. дело № 1406/2010 год., Административен съд гр. Бургас, десети състав е отхвърлил жалбата на „Трансстрой Бургас” АД против Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район. На основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, така постановеното решение е окончателно, не подлежи на обжалване и като такова е влязло в сила.

След анализ на горните факти и обстоятелства, настоящия съдебен състав намира така депозираната жалба за процесуално недопустима по следните съображения:

Съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а в ал. 2 е регламентирано, че съдът обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това. В настоящия случай, Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район е била оспорена по съдебен ред пред Административен съд гр. Бургас, където е било образувано административно дело № 1406/2010 год. по описа на съда. С постановеното Решение № 1048/21.07.2011 год., Административен съд гр. Бургас се е произнесъл по съществото на спора, като е приел, че жалбата е неоснователна, а оспорената заповед – правилна и законосъобразна. Съгласно нормата на чл. 168, ал. 2 от АПК, съда е следвало да прогласи нищожността на оспорената заповед, в случай, че намери основание за това. С оглед факта, че съда е приел жалбата за правилна и законосъобразна и не е прогласил нейната нищожност, обосновава извод за липса на основанията за това, като спора е решен по същество и с влязъл в сила съдебен акт, оспорената заповед е оставена в сила, като правилна и законосъобразна.

Съгласно чл. 159, т. 6 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато по оспорването има влязло в сила съдебно решение. В настоящия случай, по повод оспорената Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район има влязло в сила съдебно решение - Решение № 1048/21.07.2011 год., постановено по адм. дело № 1406/2010 год. на Административен съд гр. Бургас, поради което, така депозираната жалба се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 6 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ф.С. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 308/2014г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: