ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 29.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІ-ти административен  състав       

На двадесет и  девети април                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р. 

Административно  дело номер  308  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  16,10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВВФ - Световен фонд за дивата природа - редовно призован, представлява се от адв. К. с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Директорът на РИОСВ – гр. Бургас –  редовно призован,  представлява се от юк. К. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход  на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Да се приеме преписката. Няма да соча други доказателства

 

ЮК. К.: Считам жалбата за неоснователна.  Заповедта е издадена от директора на РИОСВ – гр. Бургас и е налична в РИОСВ – гр. Бургас. Същата не е влязла в сила, тъй като е обжалвана от „Суис пропъртис” ЕООД, на които е приложена принудителната административна мярка. Образувано е адм. дело № 154/2009 г. на Административен съд – гр. Бургас,  което е приключило на първа инстанция и в момента е обжалвано на втора инстанция, но няма определена дата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства, както и служебно изготвената справка за страните и движението по адм. дело № 154/2009 по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата с подробни съображения, изложени в самата жалба. Ако въпреки тези съображения приемете, че не е налице основание за предоставяне на достъп, на основание чл. 4, ал. 4, буква „с” на Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения, Ви моля, да приложите правилото за наличие на обществен интерес от разкриване на исканата информация, или да приемете, че към момента  на вземане на съдебното решение няма пречка исканата заповед да бъде разкрита, поради това, че има произнасяне на съда. Във всички случаи решението за отказ на достъп до обществена информация страда от недостатък, а именно че административният орган не прилага специалната уредба, съдържащи се в  Орхуската конвенция и Глава ІІ от ЗООС и дори да отхвърлите нашето искане приемайки, че текстът за обществен интерес не може да бъде приложен, моля, да отмените отказа и да ни присъдите разноските, тъй като наличието на висящ съдебен процес по обжалване на заповедта, която ние сме поискали от РИОСВ – Бургас, не е отбелязано в мотивите на отказа на административния орган, а вместо това е направена препратка към оспорването на решението за оценка на съвместимостта с НАТУРА-2000 на инвестиционното предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и Басейни – първи етап от ваканционно селище” в поземлен имот № 27454.23.72, местност „Кладери”, землището на село Емона, община Несебър.

 

ЮК. К.: Издаденото Решение № 07/16.02.2009 г. за отказ до обществена информация е законосъобразно и следва да бъде потвърдено и жалбата да се отхвърли.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16,20  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: