ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3084 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Т.Т., редовно призован, се явява лично и с  адв. В., с пълномощно от днес.

ИЩЕЦЪТ Т.П.Т., редовно призована, се явява лично и с  адв. В., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк.Б. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искане с посочено правно основание чл. 256-257 от АПК от И.Т.Т. и Т.П.Т. ***, с формулиран петитум  в 4 точки (лист 3 стр.2, лист 4 стр.1 от делото).

АДВ. В.: Поддържаме жалбата и направените доказателствени искания. Да се приемат доказателствата, които сме представили съгласно описа на жалбата. Във връзка с петитума на жалбата, моля да се задължи ответника Община Бургас да представи  преписката по издаване на заповедта, с която е урегулиран имот ***. Това е имот, до който понастоящем е направено изменението в ПУП-а, което атакуваме и твърдим, че той не може да бъде урегулиран. В тази връзка сме представили доказателства,  тъй като в него има изградени незаконни постройки. Доказателство в този смисъл е представено по делото. Това е писмо с рег. №94-р-189/1/19.12, но не мога да видя годината. Мисля, че е 2011 г., но не сме сигурни. Заповедта е № 823/08.05.2006 г., с която се извършва регулацията.

ЮК.Б.: Оспорваме изцяло искането от И.Т.Т. и Т.П.Т.. Считам същото за неоснователно, недоказано, основно нередовно. Не са посочени обстоятелства, на които се основава искът. Не е конкретизирано искането. Искането е неточно и неясно. Излагат се единствено множество твърдения, неподкрепени с доказателства. Считаме, че липсва със закон установено задължение, което да се изпълни от административния орган. Възразявам срещу доказателственото искане за представяне на въпросната заповед. Считам, че същата не е относима към спора.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към искането - предмет на настоящото дело съгласно описа на лист 5 стр.2.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА Т.: В т.4 от петитума си, където сте болднали с черните букви, сте написали, че искате да се поправи промяна, с която се сече законно построена масивна къща. Какво конкретно имате предвид?

ИЩЕЦЪТ Т.: Въпросът ми е много основателен, защото в Община Бургас в момента не е вкарано бившето село Черно море, в момента квартал на Бургас, не е вкарано в кадастъра. Към тях е отправено искане да поправи тази грешка за урегулирането.

АДВ. В.:  Моля да онагледя твърдението на г-н Т..

СЪДЪТ КЪМ СТРАНИТЕ: Приближете си, ако обичате!

Страните все приближават към банката на съда.

ИЩЕЦЪТ Т. сочи на лист 6 от делото в рамките на имот *** в северната част правоъгълник, в който се съдържа цифрата две като къщата според него се сече, е незаконосъобразно.

АДВ. В.: В резултат на преместване на осовата линия на пътя, т.е. тази промяна на ПУП-а, която в момента обжалваме.

ИЩЕЦЪТ Т.: През 2004 г. е приет ПУП-ът. Показвам оригиналната скица. Осева точка 442 изрично в графичната част на плана е указана. Това е оригиналния план, има подпис печат вярно с оригинала, издаден от Община Бургас. Написано е „край на регулацията“. С протокол № 6/17.02.2004 г. сме обжалвали тази част плана. Но веднага след това след 2006  г.без да ни уведомят, вече започват да правят промяна. Заради незаконните постройки са нарисували улица. За да я направят, общината правят промостване като запушват цяла поредица имоти, защото в ЗУТ ясно е записано какви ще бъдат габаритите - 10 м са описани улица, като нашата страна - южна страна- точно е описано 1,50 м. След 2006 г.след като не сме уведомени, че ще бъдат запушени тези имоти и няма да имаме достъп до път, релевантно нямаме вода, ток, подаваме постоянно документи в данъчното, че не можем да ползваме този имоти и до тук нищо. Основателен е въпросът на ответника за този проект, но този проект трябва да стигне до точка 442, която е изместена. Сега е изградено съоръжение по искане вероятно на общината, но това съоръжение препятства използването на тези имоти и то е с габарити, неотговарящи на ПУП-а, приет от Общинския съвет и одобрен от него. Експертизата ще ги установи. Но считаме, че тогава виртуално са изместили всичките тези места.  

Предвид направените изявления съдът СЧИТА, че следва да изиска заверено цветно копие от подробния устройствен план на кв.Черно море, който да съдържа имотите на И.Т.Т. и Т.П.Т., както и имот ***.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.В.: Имот *** собственост ли е на г-н Т. или на г-жа Т.?

ИЩЕЦЪТ Т.: Не е моя собственост имот ***. Собственост е на Ж.М.В..

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ Г-Н Т.: Тази част от Вашите имоти, която твърдите, че е придобита по силата на граждански договори през 1994 и 1995 г., приложени по делото, в коя част на имотите се намира?

ИЩЕЦЪТ Т.: Всички засегнати имоти, фигуриращи в тези УПИ, въпреки че не са изкарани нотариални актове, тези граждански договори, които сме направили и които съм приложил с дъщеря ми, всъщност тъй като се явява собственик предимно тя, за да бъдат изкарани нотариални актове, нотариус Г.С.направи проверка и се доказа, че дъщеря ми трябва да бъде добросъвестен собственост 5 години след пълнолетие, но само месеци след навършване на пълнолетието, общината, въпреки че знаят тези данни, издадоха заповед веднъж – на кмета, втори път - заповед за оградата от зам. кмета Ч.К.. В момента делото е във ВАС като висящо. Ако имат претенции Община Бургас и имат възможност да предявят някакви документи, ще ги приема с удоволствие.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ Г-Н Т.: Когато исторически са придобити тези документи 1995 г., от гледна точна на географските посоки, в коя част се намират тези имоти или съставляват някои от тях?

ИЩЕЦЪТ Т.:  Във всички тези имоти, посочени тук, това е бивша нива на Т.Д.от 4 декара и половина. Придобита е от последващ собственик. Но тази нейна нива след като е продадена, вече е разбита от плановиците на няколко пъти в стария план по един начин, по новия план по друг начин. Това са урегулирани имоти. Във всички от тях има по част от  този декар.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ Г-Н Т.: В тези договори, по силата на които претендирате, че сте собственик на 1 дка, на декар 110 кв м, къде се намира?

ИЩЕЦЪТ Т.:  Във всички имоти се намират. Тези парцели са разпръснати във всички мои имоти и няма как да бъде установено. Искам да направя уточнение по отношение на доказателството трасировъчен чертеж, който е на лист 17 от делото. Този чертеж е въз основа на предходен план от 1978 г., но той има промяна от 1979 г. и въпреки всичко още тогава е указано точно къде ще бъде осевата точка в средата на кръстовището. Указано е къде отстоява и къщата на улицата. Описано е и от служители на Община Бургас и къщата е изградена точно по тези данни, дадени от общината и по-късно те променят. На какво основание се променят?

СЪДЪТ КЪМ ЮК.Б.: В искането се твърди, че подробният устройствен план на кв. Черно море и кв. Рудник, който е одобрен 2004 г., е бил променен с неизвестен административен акт и е била създадена нова осова точка 442 , 442а, 442б, 442в към парцели ***-***. Има ли такова допълнително изменение, както се твърди в искането, след 2004 г.?

ЮК.Б.: Към настоящия момент не мога да отговоря, тъй като г-н Т. *** води 12-13 дела.

Съдът СЧИТА, че  следва да даде допълнителна възможност на страните да конкретизират изявленията си. Към настоящия момент съдът ПРИЕМА, че не следва да се произнася по исканията за допускане на двете съдебни експертизи така, както са поискани от И.Т.Т. и Т.П.Т. предвид обстоятелството, че самият петитум на искането налага известна конкретизация.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 14-дневен срок от днес да отговори в писмена форма чрез процесуалния си представител подробният устройствен план на кв.Черно море и кв. Рудник, одобрен с протокол № 6/19.02.2004 г., променян ли е в частта относно УПИ ***-1718 и поземлени имоти ***-*** по плана на кв. Черно море. Ако да - кога, с какъв административен акт и по отношение на кои лица или имоти?

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

ИЩЕЦЪТ Т.:  Господин съдия, адм. дело № 642/2017 г. на Административен съд Бургас, което в момента се намира във ВАС, е насрочено за месец септември 2019 г. Моля да решите спора без да изчакване приключването на това дело, защото ще мине твърде дълъг срок.

По формулираните искания за допускане на съдебно-геодезическа и съд-техническа експертизи съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ с определение в закрито заседание след като прецени доказателствата, които са изискани от ответната страна.

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.06.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: