ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 20.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 307 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:07 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.Д.Х., редовно призован, явява се лично и с адвокат С.И., с пълномощно по делото (на л.6).

 

ОТВЕТНИКЪТ началник сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Д.Х. против заповед № 769з-11/18.01.2016година на ВПД началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца, за нарушение на чл.194, ал.2, т.1, предл. първо от ЗМВР - неизпълнение на Заповед №8121з-197/27.03.2015година на Министъра на вътрешните работи.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 2352/09.03.2016 година от процесуалния представител на ОД на МВР Бургас, с приложена към нея инструкция рег. №8121з-470/27.04.2015 г. на Министъра на вътрешните работи и обнародвана в ДВ бр. 34/12.05.2015 година.

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 3008/24.03.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя с искане да бъде представена и заповед № 8121з-470/27.04.2015г. на Министъра на вътрешните работи.

 

С писмо вх. № 3334/31.03.2016г. на ответника е представена заповед № 8121з-470/27.04.2015г. на Министъра на вътрешните работи и указания за работа на полицейските служители със системи за видео-наблюдение – 7 листа.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и докладваните в днешното съдебно заседание, писмени доказателства. Моля да допуснете до разпит един свидетел, с който ще установяваме обстоятелството как се установява дали техническите средства при започване на работа са изправни, т.е. че по време на дежурство доверителят ми той не е могъл да узнае, че техническите средства не са в изправност. Свидетелят е М.У., който водим днес се намира извън съдебната зала. Свидетелят също е бил на смяна по време на нарушението, за което е санкциониран доверителя ми.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес докладваните писма документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му , както следва:    

         

М. Д. У.- ., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ У.: Познавам Х.Д.Х. от около две години, като колега. Аз работех в Пътна полиция от 2010г. до декември 2015г. Тогава той се премести от гр. Луковит в нашата полиция в гр. Бургас. В момента аз работя в криминална полиция, ІІ районно, гр. Бургас. Знам, че Х. е наказан за неизправност на микрофони и камери, които са в служебните коли и той оспорва това наказание. Когато започва смяната на съответния наряд никой не проверява микрофоните и камерите за изправност, тъй като ние нямаме такава техническа възможност, с която да установим дали работят. Нямаме визуализация, не виждаме дали тези камери и микрофони работят. Това е във всички случаи. Тези записи регулярно се свалят, поне така беше преди, а сега не знам как е. Свалят се в Дирекцията и се изпращат в гр.София, където някой ги гледа и само този служител в гр. София вижда дали има запис или няма. В края на юни 2015г. и м. юли 2015г. с Х. сме били заедно на смяна. Всяка смяна сме били с различен автомобил. Една смяна с един автомобил, в другата смяна с друг. Възможно е да не работи микрофона и камерата, но това няма как ние да го установим. Дори и ръководните органи в Пътна полиция гр. Бургас не могат да разберат, че автомобилът е с неизправно видеонаблюдение. Това не зависи от нас, които извършваме съответната дейност по контрол. 

 

АДВОКАТ И.: Има ли начин при влизане в автомобила да се провери дали микрофонът работи или не?

 

СВИДЕТЕЛЯТ У.: Както за камерата, така и за микрофона не може да се установи дали работи или не когато влизаме в автомобила, само външно можем да видим дали не е счупен микрофона. В автомобила няма колона, нито дисплей и ние по никакъв начин не можем да направим проверка по техническата изправност.

 

АДВОКАТ И.: Може ли да изпробвате дали са в изправност другите технически средства, като напр. радиостанцията?

 

СВИДЕТЕЛЯТ У.: Радиостанцията можем да изпробваме, но видеокамерата и микрофона няма как да ги изпробваме дали работят.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля У., който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ И.: Няма да соча други доказателства. Представям списък с разноските и разписка за получения адвокатски хонорар.

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ И.: Моля да отмените атакуваната заповед за наказание на доверителя ми Х.Д.Х. поради това, че е издадена при съществени нарушения на административно производствените правила, в противоречие на материалния закон  и в несъответствие с целта на закона. Моля да бъдат присъдени в тежест на административния орган – ОД на МВР Бургас направените от нас разноски в размер на 610 лева, по представения списък днес. Моля за срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на моя адрес, който е посочен.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: